Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Motivisanje zaposlenih

Sa pojmom motivacije se često srećemo u svakodnevnom govoru. Motivacija je usko povezana sa ponašanjem u svim segmentima i kontekstima rada i života. Kada je motivacija zaposlenih u pitanju, najčešće prve asocijacije su motivacija za rad, motivacija za učenje. Ipak, važno je spomenuti da se motivacija odražava i na performanse pojedinca i na različite kontekste u kojima pojedinac deluje.

Motivacija se može definisati kao stepen gde je uporan trud usmeren u pravcu ostvarenja cilja i nju možemo primetiti kao „onaj pokretač u nama”. Dakle, motivaciju možemo okarakterisati kao složeni niz pokretača koji se baziraju na trudu, usmeravanju, upornosti i cilju. Motivacija zaposlenih je najčešće istraživana oblast u poslovnom svetu. Motivacija za rad i motivisanje predstavljaju enigmu za stručnjake i najveći izazov za rukovodioce.

Ključ za održiv opstanak i uspeh organizacije ne nalazi se samo u kvantitativnim i racionalnim postupcima već i u posvećenosti radnika da se motivišu za rad. Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Motivisani zaposleni su, takođe, produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja.

Temelj savremenog menadžmenta ljudskih resursa je motivacija zaposlenih, što je neophodna stavka uspešnog liderstva. Organizacija može povećati svoju konkurentsku sposobnost i svoju vrednost samo izgradnjom dobrog motivacijskog sistema, jer su motivisani radnici voljni da budu posvećeni organizacijskom cilju.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentProdaja i menadžment prodaje i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Motivisanje zaposlenih

Motivacija je proces usmeravanja aktivnosti i svesnog pokretanja čoveka ka ostvarenju određenog cilja. Motivacija zaposlenih je važna, ali kako je ostvariti? Platom? Plata je potreba, ali nažalost nije dovoljan uslov. Ona nas motiviše da odemo na posao, da budemo na poslu do kraja radnog dana, ali nas ne motiviše za rad i postizanje rezultata jer je ona nešto što se podrazumeva.
Upravljanje ljudskim potencijalima i njihov razvoj postali su sve značajniji. Motivacija zaposlenih je postala temelj savremenog menadžmenta ljudskih resursa, jer jedino izgradnja dobrog motivacionog sistema može pomoći organizaciji da uveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost.
Motivacija za rad, kao i njen značaj, detaljno su opisani u ovom kursu. Pored toga, u ovom kursu se takođe objašnjava na koji način motivisati zaposlene, koji su to ključni motivatori u procesu rada i kakva je uzajamna povezanost između motivacije i radnog učinka.

Stvarajući teorije X i Y, Makgregor je pokušao da izbegne neoklasične i klasične teorije i da ih pomiri, gde se po Teoriji X smatra da je čovek po prirodi bez ambicija, lenj, egocentričan, ne voli odgovornost, ravnodušan je po pitanju ciljeva organizacije, dok su po Teoriji Y ljudi motivisani, spremni da preduzmu odgovornost i usmere svoje ponašanje ka ciljevima organizacije. Kada se posmatraju koncepti teorija X i Y, može se uočiti isti cilj, a on je motivisanje zaposlenih da postižu ciljeve organizacije. Razlika jeste da Teorija Y vrši motivaciju na humaniji način i uz veće uvažavanje ličnosti radnika, dok Teorija X koristi prinudu kao motivacionu tehniku.

Pored ove teorije, u kursu su obuhvaćene i druge teorije koje su se razvile, a one su:
 • Teorija hijararhije motiva i potreba, koju je dao Abraham Maslov, iz koje je kasnije izvedena Alderferova ERG teorija.
 • Motivaciona teorija dva faktora, čiji je tvorac Hercberg. On je pokušao da odgovori na pitanje „Šta ljudi žele od svog posla”.
 • Teorija potreba postignuća Maklelanda je usmerena na motivaciju za rad i radno ponašanje objašnjava značenjem pojedinačnog motiva koji smatra osnovnim, a cilj nagrade je osećaj zadovoljstva i ponosa.
 • Lokova teorija postavljanja ciljeva, koja se zasniva na postavljanju specifičnih ciljeva koji moraju da budu jasni i izazovni, ali pre svega dostižni.
 • U grupi novijih teorija motivacije našla se instrumentalna teorija, a tvorac najpotpunije i najubedljivije teorije motivacije je Vrum.
Cilj kursa Motivisanje zaposlenih je da pripremi polaznike da se posvete razvoju drugih i podignu produktivnost kompanije na viši nivo; da nauče da stvore timsku klimu, koja je ohrabrujuća, produktivna i zabavna. Na kursu će saznati kako da ohrabre članove timova da razmišljaju i osmišljaju kreativna rešenja za standardne probleme. Naučiće kako da naprave koncept upravljanja motivisanjem u preduzeću i obradiće pristupe i tehnike motivisanja.

Kurs Motivisanje zaposlenih će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je motiv?

Pojam motiv označava unutrašnji ljudski faktor koji pokreće, održava, usmerava i obustavlja ljudske aktivnosti. Kada kažemo da motivi pokreću ljudsku aktivnost, potrebno je da vidimo koji su to mehanizmi koji tu aktivnost pokreću.

U samoj osnovi motivacije za rad nalaze se određeni motivi. Motivi se mogu podeliti prema:
 • karakteru,
 • značaju,
 • intenzitetu,
 • načinu zadovoljenja.
Motivacioni ciklus se sastoji od:
 • nastajanja motiva,
 • aktivnosti za ostvarenja cilja,
 • instrumentalnog ponašanja,
 • povratne sprege.
Veoma je bitno napraviti razliku između podsticaja i motiva. Podsticaji su nagrade i pohvale i one oživljavaju motive za društvenim priznanjem. U funkciji motiva su emocije kao što su tuga, strah, ljutnja i ljubav. Emocije su snažni pokretači ponašanja i daju intenzitet aktivnosti koja je izazvana motivom.

Motive možemo podeliti u dve grupe:
 • Biološki motivi – Ovi motivi su urođeni, fiziološki i potiču iz potreba održavanja u životu.
 • Socijalni motivi – U njih spadaju potreba za društvom i potreba za priznanjem u društvu. Socijalni motivi se mogu zadovoljiti samo u okviru društvene zajednice.

Šta je motivacija?

Motivacija predstavlja unutrašnju pokretačku silu koja nas opslužuje pokretačkom snagom kako bismo ostvarili ciljeve i zadovoljili svoje potrebe.

Svaki proces motivacije počinje sa određenim potrebama i završava se posle njihovog zadovoljenja. Postoje tri osnovna elementa koji čine proces motivacije:
 • pokret,
 • potreba,
 • nagrada.
Pod motivacijom se podrazmeva proces usmeravanja aktivnosti i svesnog pokretanja čoveka kako bi se postigao određeni cilj.
Međutim, ukoliko se stalno zadovoljavaju potrebe, to može stimulisati čoveka da preterano stiče poverenje u sebe i motivi tada praktično dominiraju i počinju njime upravljati. Ukoliko se često dešava neuspeh prilikom zadovoljenja motiva, to može da razočara čoveka, tada on počinje da gubi poverenje u samog sebe, postaje nemoćan i pasivan.

Koje su materijalne i nematerijalne motivacije za rad?

Materijalne motivacije za rad se mogu podeliti na:
 • Nagrađivanje u akcijama – Paket akcija koje poslodavac poklanja ili daje po povoljnim cenama menadžerima ili zaposlenima.
 • Stimulacije – Ovaj vid motivisanja zaposlenih daje se za tačno definisan vremenski period i vrstu posla i nije trajno sastavni deo plate zaposlenih.
 • Povišica – Podrazumeva ukupnu zaradu zaposlenog koju čini osnovna plata i na to se dodaje povišica kao nagrada za ostvarene performanse.
U nematerijalne motivacije za rad spadaju:
 • Participacija u odlučivanju – Aktivno konsultovanje zaposlenih oko stvari koje su u delokrugu njihovog rada.
 • Nagrade i kazne – Prednost se daje nagradama, a kazna predstavlja poslednje motivaciono sredstvo za zaposlene.
 • Pohvale – Najveće motivaciono dejstvo pohvala ostvaruje ukoliko potiče od top menadžera.
 • Dizajniranje posla – Pod dizajniranjem posla podrazumeva se organizovanje zadataka, dužnosti i odgovornosti unutar radne jednice.
 • Fleksibilni oblici radnog vremena – Fleksibilni oblici radnog vremena koriste se radi povećanja motivacije zaposlenih i osnovni cilj je da se korišćenjem različitih varijanti radnog vremena usklade privatan život i radne obaveze zaposlenih, i to u što većoj meri. Postoje različiti oblici fleksibilnog rasporeda radnog vremena i oni su:
 • Deljenje posla – Podrazumeva da dve ili više osoba dele međusobno radnu sedmicu od 40 sati, odnosno da dva ili više zaposlenih odrađuju jedan posao koji zahteva puno radno vreme.
 • Fleksibilno radno vreme – Od zaposlenih se traži da rade određeni broj sati sedmično, a pritom su slobodni da izaberu vreme početka i završetka rada, i sve to u skladu sa postavljenim pravilima poslovnog sistema.

Plan i program predavanja

1. Pojam motiva, motivacija i motivacioni ciklus
2. Teorije motivacije za rad
 • Savremene teorije motivacije za rad
 • Teorija Abrahama Maslova
 • Teorija Frederika Hercberga
 • Procesne teorije motivacije za rad
 • Teorija Viktora Vruma
 • Lokova teorija jasno definisanih ciljeva
 • Teorija potreba postignuća Maklelanda
3. Motivatori u procesu rada
 • Materijalne nagrade 
 • Nematerijalne nagrade 
 • Integralna tehnika motivisanja 
 • Motivisanje menadžera
4. Motivacija i radni učinak 
 • Šta je radni učinak 
 • Objektivni faktori radnog učinka
 • Subjektivni faktori radnog učinka 
 • Prepreke zadovoljenju motiva

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.