SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću ili skraćeno PR (engl. Public Relations) označava komunikacijsku aktivnost. Prvi put je termin odnosi s javnošću upotrebio T. Džeferson, predsednik SAD, 1807. godine na Kongresu SAD, a A. Kendal je tridesetih godina postao prvi sekretar predsednika SAD za odnose sa štampom. Razvoj PR-a se dogodio još davne 1923. godine. Dr Edvard L. Bernejs je te godine napisao prvi priručnik i u Njujorku na univerzitetu održao prvi kurs. 

Odnosi s javnošću jesu dugoročna i sistematska aktivnost formiranja i održavanja pozitivnog stava javnosti o nekoj ličnosti ili organizaciji. Odnosi s javnošću upravljaju mnjenjem – fokus je na formiranju i održavanju pozitivnog ili poboljšanju lošeg imidža u javnosti. PR se može opisati sa nekoliko ključnih reči, a one su: percepcija, ugled, kredibilitet, sloga, poverenje i obostrano razumevanje koje se zasniva na istinitom i sveobuhvatnom obaveštavanju. 

Odnosi s javnošću ne tiču se samo komercijale i poslovne politike, oni su jednako važni i za politiku i upravljanje državom. PR je orijentisan na dugoročne ciljeve, prvenstveno na stvaranje pozitivnog stava u javnosti u vezi sa kompanijom, njenim uslugama i proizvodima. Zato se PR može podeliti na:

 • korporativni PR – fokusiran je na stvaranje imidža kompanije;
 • promotivni PR – fokusiran je na kreiranje pozitivnog stava u vezi sa uslugama, proizvodima i markama proizvoda.

U osnovne PR aktivnosti ubrajaju se: organizovanje komercijalnih manifestacija, publicitet, organizovanje posebnih događaja, angažovanje u javnim aktivnostima. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Odnosi s javnošću

U kursu Odnosi s javnošću jasno je prikazano na koji način funkcionišu odnosi s javnošću, kao i načini pomoću kojih se može poboljšati efikasnost i napredak u poslovanju. Objašnjeni su ključni pojmovi i aktivnosti odnosa sa javnošću, a opisani su i načini razvijanja odnosa sa internim i eksternim okruženjem. Kroz primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera koje se preduzimaju radi uspostavljanja komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji. Objašnjen je i pojam ciljne javnosti i opisane su funkcije online PR menadžera i odnosa sa medijima. 

Ovaj kurs uključuje informacije o tome kako mediji funkcionišu, kao i kako i kome treba prezentovati ideju ili priču. Polaznik će se upoznati sa osnovnim principima i funkcijama modernog PR-a. Kurs je koncipiran tako da se jasno definiše razlika između pojmova marketinga, oglašavanja i odnosa sa javnošću. Kurs će pružiti širu sliku procesa odnosa sa javnošću i ukazati na važnost uloge strategije i taktike u tom procesu.

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za razmatranje postojećih definicija, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa sa javnošću, kao i za ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa sa javnošću u organizaciji. Akcenat je na praktičnim primerima i namenjen je, pre svega, onima koji su na početku karijere kada je reč o odnosima sa javnošću, ali i onima koji već poseduju određeno znanje iz ove oblasti. 

Kurs je osmišljen tako da polaznicima predočava zamke koje posao PR menadžera nosi i da ih pripremi za to da se izbore sa njima na najbolji mogući način. Cilj ovog kursa je da polaznici razumeju svaku komponentu ove profesije i način na koji funkcioniše, ali i da steknu veštine za poboljšanje korporativnog imidža određene kompanije, kao i veštine davanja formalnih izjava. Kroz ovaj kurs naučićete kako da kreirate uverljiv sadržaj, kako da ostvarite efikasnu komunikaciju i uspostavite mrežu sa novinarima i uticajnim ljudima.

Kurs Odnosi s javnošću će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je razlika između odnosa sa javnošću i marketinga?

Jedna od osnovnih razlika između odnosa sa javnošću i marketinga je u krajnjim ciljevima. Zadatak marketing tima je da poveća interesovanje i promoviše određenu uslugu ili proizvod, dok je cilj tima odnosa sa javnošću održavanje dobrog imidža kompanije i promovisanje pozitivne reputacije kompanije. PR timovi imaju širu publiku – pored povezivanja sa potrošačima, oni moraju da angažuju i investitore, dobavljače, pa čak i zaposlene u kompaniji. Marketing se usredsređuje isključivo na ljude koji će doneti zaradu kompaniji tako što će kupiti njihove proizvode ili usluge, dok PR ima zadatak da održi dobru reputaciju i pozitivan imidž kompanije.

Takođe, razlika između marketinga i odnosa sa javnošću je upravo u vremenu koje im je potrebno da ostvare svoje ciljeve – marketinški ciljevi su kraći od PR ciljeva. Marketing tim se trudi da se u što kraćem periodu poveća interesovanje za određenu uslugu ili proizvod kako bi se ostvario dodatni prihod, dok PR kampanje traju duže, prvenstveno kako bi u budućnosti povećale pozitivnu reputaciju kompanije.

Koje obrazovanje i osobine PR menadžer treba da ima?

Idealna osoba za PR menadžera trebalo bi da bude iz oblasti žurnalistike, komunikologije ili srodnih društvenih nauka, koja poseduje široko opšte obrazovanje, uglavnom iz oblasti politikologije, sociologije, ekonomije, psihologije, organizacionih nauka, strateškog razmišljanja, rukovođenja ili planiranja. PR menadžer treba da zna najmanje jedan strani jezik. Neophodno je da PR menadžer bude stalno dostupan medijima, pošto je u ovoj profesiji ključ uspeha upravo u održavanju ličnih kontakata sa medijima.

Znanja, veštine i sposobnosti koje PR menadžer treba da ima su:

 • sposobnost postavljanja ciljeva;
 • sposobnost istraživanja javnosti;
 • voditeljske sposobnosti;
 • veština govora;
 • veštine pregovaranja;
 • sposobnost aktivnog slušanja;
 • znanja iz opšteg menadžmenta;
 • znanja iz marketinga;
 • znanja iz projektnog vođenja;
 • sposobnost upravljanja vremenom;
 • sposobnost upravljanja timskim radom;
 • znanja iz tehnike ispitivanja. 

Koje su strategije odnosa sa medijima?

Osnovne strategije odnosa sa medijima su:

 • reaktivna ili defanzivna strategija;
 • proaktivna strategija;
 • strategija kriznih odnosa sa medijima.
 • Reaktivna ili defanzivna strategija – odgovaranje na zahteve i pitanja medija ili reagovanje na tekstove koji su objavljeni u njima. To je, u stvari, upotreba osnovnog bontona u odnosima sa medijima. Jedna osoba je zadužena da odgovara na pitanja predstavniku medija.
 • Proaktivna strategija – kod ove strategije PR menadžer radi na tome da neka tema koja se tiče rada organizacije bude zastupljena u medijima i da generalno mediji isprate rad organizacije.
 • Strategija kriznih odnosa sa medijima – prezentovanje putem medija šta se konkretno dogodilo, na koji način i koje su posledice, kao i koje je akcije organizacija sprovela kako bi se posledice sanirale.

Plan i program predavanja

1. Definicija i delokrug odnosa sa javnošću – kratka istorija odnosa sa javnošću; šta jeste, a šta nije PR; šta predstavlja PR; definicije odnosa sa javnošću, elementi odnosa sa javnošću, delokrug odnosa sa javnošću, koraci PR delovanja

2. Odnos marketinga, oglašavanja i odnosa sa javnošću

3. Ciljna javnost

4. Funkcije PR menadžera

5. Odnosi sa medijima i vrste medija

6. Definisanje strategija i taktika

7. Promocija

8. Evaluacija i merenje efikasnosti i efektivnosti odnosa sa javnošću

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se