Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Coaching

Termin „koučing” je definisan za veliki broj aktivnosti, ali najveću primenu ima u organizacijama tj. poslovnim sistemima. Jedna od opširnijih definicija koučinga je da je„osmišljen kao praktična, ciljno orijentisana forma ličnog, jedan-na-jedan učenja za zauzete izvršioce i može se koristiti za poboljšanje učinka ili ponašanja, napredovanje u karijeri ili za rešavanje organizacionih izazova i uvođenje promena. Osoba koja radi koučing daje feedback izvršiocima, koji je vezan za probleme lične prirode, probleme sa učinkom, karijerom i organizacione probleme”. Iz ove definicije možemo da zaključimo da je za razvoj pojedinaca značajna primena koučinga u preduzeću, kao i da je na osnovu feedbacka veoma lako napredovati i rešiti probleme.

Pre samog sastanka jedan-na-jedan, potrebno je uraditi pripremu za koučing. Veliku pomoć u tome ima test ličnosti, na osnovu kog se može pripremiti sastanak u skladu sa ličnošću zaposlenog. Postoje razni modeli koji omogućavaju strukturirani koučing, a jedan od najzastupljenijih i najefektivnijih je GROW model. Ovaj model je delo poznatog kouča Džona Vitmora. GROW model promoviše koučing preko kojeg se do ciljeva dolazi postavljanjem pitanja. To su otvorena pitanja koja pojedinca podstiču na razmišljanje i na samostalno dolaženje do rešenja. Autor kaže da se pitanjima stvara svest kod zaposlenog o samom problemu, kao i odgovornost da taj problem reši.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Coaching

Kurs započinjemo definisanjem i objašnjavanjem termina „koučing”. Sagledaćemo šta predstavlja koučing prema različitim autorima i potrudićemo se da izvedemo opštu definiciju. Potom ćemo razmotriti odnos mentorstva, koučinga i savetovanja. Utvrdićemo da li pomenute pojmove možemo koristiti kao sinonime ili se ipak suštinski razlikuju. Kada utvrdimo suštinu koučinga, bavićemo se njegovim vrstama. Proći ćemo kroz najbitnije i najčešće korišćene vrste koučinga poput ličnog koučinga, koučinga u karijeri i slično. Organizaciona kultura je neka vrsta skrivene sile čiji je cilj da oblikuje ljudsko ponašanje u organizaciji, tj. predstavlja skup zajedničkih vrednosti. Zbog njihovog značaja i povezanosti detaljno ćemo objasniti odnos koučinga i organizacione kulture preduzeća.

Kada preduzeće odluči da želi da koristi koučing kao aktivnost za razvoj zaposlenih, mora da se uradi procena da li je zaposlenima koučing uopšte potreban. Razradićemo koje potrebe zaposleni zadovoljava koučingom i kako da zaključimo da li je zaposlenom potreban koučing. Napravićemo razliku između situacija kad koučing nije povoljan, a kad je veoma potreban. Ukoliko su uslovi ispunjeni za sprovođenje koučinga i, ako je koučing pravi pravac razvoja zaposlenih, potrebno je pristupiti pripremi za koučing. Detaljno ćemo objasniti kako teku pripreme za koučing, tj. šta je sve potrebno uraditi do sastanka jedan-na-jedan između kouča i koučija.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa GROW modelom, koji podrazumeva učenje kroz postavljanje pitanja. Proći ćemo kroz analizu strukture GROW modela i njegov značaj u poslovanju. Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa značajem koučinga, kako u firmama tako i u privatnom životu. Moći će da prave razliku između različitih vrsta koučinga. Polaznici će savladati kako se priprema sastanak između koučija i kouča pomoću testa ličnosti. Shvatiće značaj primene GROW modela i kako izgleda primena modela u praksi. Polaznici će biti i upoznati sa odnosom organizacione kulture i koučinga. Moći će da naprave razliku kad je koučing potreban, a kad nije. 

Kurs Coaching će vam odgovoriti na pitanja:

U čemu je razlika između koučinga, mentorstva i savetovanja?

Često se dešava da se koučing, mentorstvo i savetovanje koriste kao sinonimi. Međutim, između pomenutih pojmova postoji velika razlika. Možemo reći da savetovanje (konsalting) daje odgovore i rešenja za određene probleme. Mentorstvo se odnosi na davanje saveta ljudima zasnovanih na iskustvu. Koučing možemo definisati kao kratkoročnu intervenciju sa ciljem da se poboljša učinak ili razvije određena kompetencija. Mentorstvo bi bilo dobro koristiti u kombinaciji sa koučingom, pogotovo u situacijama napredovanja u karijeri. Koučing i savetovanje, iako imaju isti osnov, predstavljaju različite pojmove. Ključna razlika u odnosu na koučing je u širem obuhvatu i fokusu, koji je na korenu problema zaposlenih. 

Koje vrste koučinga postoje?

Prema cilju koji bi trebalo da postigne, postoji više različitih pristupa koučingu. To mogu biti:

  • koučing za poboljšanje učinka (performance coaching), koji se odnosi na poboljšanje učinka na radnom mestu;
  • koučing za veštine (skills coaching), kod koga je fokus na veštinama koje su potrebne zaposlenom da bi uspešno obavljao svoj posao;
  • koučing u karijeri (career coaching), koji podrazumeva da se pomogne zaposlenom da percipira potrebne sposobnosti za obavljanje željenog posla;
  • lični/životni koučing (personal/life coaching), kod koga je akcenat na promenama u životu koje nisu u vezi sa profesionalnom karijerom.

Pomenute vrste nisu konačne, ali imaju najširu i najčešću primenu u praksi.

Čemu služi GROW model?

GROW model zastupa koučing u kome je suština u postavljanju pitanja. Autor ovog modela smatra da se postavljanjem pitanja pojedinci podstiču na razmišljanje i da samostalno dolaze do rešenja problema. Struktura GROW modela se može izvući iz njegovog imena:

G – goal;
R – reality;
O – options;
W – will.

U toku jednog sastanka potrebno je preći sve četiri faze modela, što je obično i slučaj kada počinje da se radi na nekom problemu. Često se dešava da koučingom samo želimo da vidimo napredak nekog procesa ili akcije koju smo prethodno utvrdili. U tom slučaju, koučing može da otpočne bilo kojom od četiri faze.

Plan i program kursa:

1. Osnove koučinga

  • Definicija koučinga - koučing možemo definisati kao kratkoročnu intervenciju sa ciljem da se poboljša učinak ili razvije određena kompetencija;
  • Tipovi koučinga i uloge u koučingu
  • Organizaciona kultura i koučing

2. Primena koučinga

  • Procena da li je zaposlenom potreban koučing
  • Priprema za koučing
  • GROW model - zastupa koučing u kome je suština u postavljanju pitanja.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se