SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Finansiranje projekata

Odluku da se krene sa realizacijom projekta prate brojna pitanja koja su od velike važnosti. Kompleksni finansijski projekti jedino se smatraju poželjnim ukoliko koristi premašuju iznos troškova. Finansiranje projekata predstavlja korisnu i atraktivnu tehniku koja se upotrebljava radi bolje alokacije raspoloživih resursa kako bi se sam rezultat maksimizirao. 

Takođe može poslužiti kao sredstvo državi zarad njene promocije u okviru aktuelnih projekata. U razvijenim zemljama finansiranje projekata je odavno našlo primenu, dok u manje razvijenim zemljama tek treba da dobije na svom značaju. Finansiranje projekta posebno može biti od koristi zemljama koje imaju slab kreditni bonitet, koji im otežava pristup neophodnim sredstvima za finansiranje. Uz projektno finansiranje sredstva su osigurana za isplative projekte koje prati prihvatljiva stopa i rizika i profita. Iako je finansiranje projekta izuzetno kompleksno, ono se radi kako bi se rizik projekta podelio i minimizirao. 

Kako kod finansiranja projekta učestvuje više od jedne interesne grupe, prinos od projekta bi trebalo da bude u proporciji sa rizikom koji svaka od grupa nosi prilikom njegove realizacije. Najčešće finansirani projekti po ovom principu su projekti koji predstavljaju razvojni prioritet za jednu zemlju, poput različitih infrastrukturnih sistema, koji po osnovu raznih beneficija i olakšica omogućavaju finansijerima profite znatno veće od profita kada se radi o klasičnom kreditnom zaduženju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentCambridge poslovni program i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Finansiranje projekata

Kurs je namenjen polaznicima koji su zainteresovani da se upoznaju sa načinima finansiranja projekata, izvorima finansiranja, kao i sa učesnicima koji mogu biti u ulozi finansijera projekta. Kurs počinjemo objašnjenjem pojma projektno finansiranje. Upoznaćemo se sa samim projektom, njegovim učesnicima i rizikom sa kojim se suočavaju. Proći ćemo i kroz sve elemente predloga projekta, koji se kreira radi prikupljanja novčanih sredstava za izradu projekta. Zatim prelazimo na obezbeđenje finansijskih sredstava i strukturu izvora finansiranja projekta. 

Razradićemo mogućnosti za to na koje sve načine preduzeće može da dođe do kapitala potrebnog za finansiranje projekta. Treća nastavna jedinica je posvećena definisanju samofinansiranja kao najznačajnijem izvoru finansiranja, a zatim ćemo objasniti pojam kreditiranja, koje se najčešće koristi u svrhe finansiranja projekta i na kraju ćemo proći kroz značaj zajedničkih ulaganja. Četvrtu nastavnu jedinicu smo posvetili objašnjenju pojma investicija. Pored toga, objasnićemo kapitalna ulaganja i emitovanje i prodaju hartija od vrednosti. Akcenat će biti stavljen na akcije i obveznice kao hartije od vrednosti kojima se najviše trguje na finansijskom tržištu.

Predstavićemo i zakonitosti na osnovu kojih funkcioniše tržište akcija. Osvrnućemo se i na lizing i njegovu ulogu u realizaciji projekata. Pored toga, predstavićemo i BOT model, koji se primenjuje za velike infrastrukturne projekte. Kurs završavamo predstavljanjem međunarodnih finansijskih organizacija. Bavićemo se onim organizacijama kojima je glavna uloga finansiranje projekata. Neke od tih organizacija su: IBRD, IFC, IDA i EBRD. Ukratko ćemo predstaviti i uslove finansiranja, rokove otplate i slično.

Zahvaljujući ovom kursu, polaznici će umeti da objasne i razumeju šta je zapravo finansiranje projekata. Shvatiće na koji način se sprovodi proces pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata. Razumeće načine na koje se planira neophodan budžet za realizaciju projekata, ali i načine na koje drugi učesnici na projektu mogu da učestvuju putem kredita ili drugih vidova zajmova. Pored toga, biće upoznati sa osnovnim ulogama koje imaju međunarodne organizacije koje se bave finansiranjem projekata.

Kurs Finansiranje projekata će vam odgovoriti na sledeća pitanja

Šta je to projekat?

Projekat predstavlja poduhvat koji se može sastojati iz jedne ili više aktivnosti kojima se rukovodi. Osnovni cilj svakog projekta jeste da se realizuje na planirani način, uz poštovanje rokova, resursa i troškova. Da bi se jedan projekat uspešno realizovao, preduzeće treba da raspolaže sa dovoljno novčanih sredstava za podmirivanje troškova. To uglavnom ne može iz sopstvenih izvora, pa se onda ili novčana sredstva plasiraju slobodno na tržište kapitala ili se kapital pribavlja na neki drugi način. Tokom realizacije projekta mora se voditi računa o njegovoj isplativosti, odnosno da bi projekat bio uspešno realizovan, treba da se podmire svi operativni troškovi, vrate zaduženja i ostvari profit.

Koji se instrumenti koriste u projektnom finansiranju?

Projekti u trenutku odobravanja uglavnom nemaju sredstva da se finansiraju, a vrednost projekta je samo procena. Da bi se projekat finansirao, koriste se razni finansijski instrumenti. Najčešće korišćeni su: 

 • emisija običnih akcija,
 • obveznice ili ugovor o kreditu sa obezbeđivanjem nekog od kolaterala,
 • preferencijalne akcije (preference stocks),
 • opcije i varanti (options, warrants),
 • podređeni zajmovi (subordinated loans),
 • visokorizične obveznice (junk bonds).

Svaki od pomenutih instrumenata ima svoju ulogu. Na primer, emisija običnih akcija se koristi za pribavljanje osnovnog kapitala, dok se obveznice uglavnom koriste u slučaju izmirenja dugova. Da bi investitori pristali na rizik, preduzeće uglavnom kroz preferencijalne akcije, opcije, varante i visokorizične obveznice nudi visoke prinose.

Koje se međunarodne organizacije bave finansiranjem projekata?

Rizici na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom finansiranja projekata:

 • Rizik zemlje – predstavlja situaciju da dužnik bude sprečen da izmiri svoje obaveze prema inostranim kreditorima usled političkih, ekonomskih, društvenih ili bilo kojih drugih negativnih okolnosti u zemlji gde se projekat realizuje.
 • Kreditni rizik – predstavlja rizik da kredit neće biti otplaćen o roku dospeća zajedno sa kamatom. Predstavlja nemogućnost dužnika da u ugovorenom roku izvrši obavezu. Kreditni rizik se uglavnom vezuje za neizvesne okolnosti koje postoje  prilikom realizacije projekta.
 • Valutni rizik – predstavlja rizik koji se javlja usled promena, odnosno oscilacija u visini kurseva.
 • Rizik kamatne stope – predstavlja neizvesnost u pogledu prihoda i troškova koja nastaje usled promena kamatnih stopa. Rizik kamatne stope utiče na profitabilnost projekta, kao i na njegovu sposobnost da izmiruje svoje obaveze.

Plan i program predavanja

1. Pojam projektnog finansiranja

 • učesnici u projektnom finansiranju
 • rizici u projektnom finansiranju
 • ponuda za finansiranje
 • predlog projekta

2. Obezbeđenje finansijskih sredstava i struktura izvora finansiranja projekata

 • obezbeđenje finansijskih sredstava
 • struktura izvora finansiranja investicionih projekata

3. Samofinansiranje i kreditiranje projekata i zajednička ulaganja sa stranim partnerima

 • samofinansiranje
 • kreditiranje projekata
 • zajednička ulaganja sa stranim partnerima
 • razlozi za zajedničko ulaganje
 • osnovni elementi zajedničkog ulaganja

4. Emitovanje i prodaja hartija od vrednosti, lizing i koncesiono finansiranje projekata

 • emitovanje i prodaja hartija od vrednosti
 • neke zakonitosti u funkcionisanju tržišta akcija
 • lizing
 • koncesiono finansiranje projekta

5. Međunarodne organizacije za finansiranje projekata

 • Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)
 • Međunarodna finansijska korporacija (IFC)
 • Međunarodno udruženje za razvoj (IDA)
 • Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
 • konkursi Evropske unije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se