Upisni rok je počeo

Finansiranje projekata

Kurs Finansiranje projekata polaznicima pruža priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su u vezi sa finansiranjem projekata, načinima i izvorima finansiranja, kao i da saznaju koji su glavni učesnici koji se mogu naći u ulozi finansijera projekata. Ujedno će se u kursu polaznici upoznati i sa pojedinim međunarodnim organizacijama, čija je osnovna uloga da finansiraju projekte čijom realizacijom se podstiče razvoj jedne zemlje. Finansiranje projekta je specifična vrsta finansiranja u kojoj kreditne institucije prvenstveno sagledavaju očekivani prihod projekta, kao jedino sredstvo za plaćanje kamate i otplatu neizmirenog duga. Kreditne institucije ne sagledavaju mnogo portfolija imovine i obaveza firme kada odlučuju o davanju zajma. Naprotiv, one gledaju na projekat kao na poseban entitet sa svojom posebnom imovinom (sredstvima), ugovorima vezanim za projekat i novčanim tokovima projekta koji su u značajnoj meri izdvojeni od subjekata koji su sponzorisali projekat. Iz tog razloga, finansiranje projekta je poznato i kao finansiranje sa  ograničenim regresom (zajmodavac ima pravo na delimični povraćaj) ili bez regresa (osigurano nekom imovinom), jer zajmodavci obično nemaju pristup subjektima (sponzorima i akcionarima) koji su pokrenuli projekat ukoliko projekat ima poteškoća u servisiranju duga. 

U kursu je opisan pojam finansiranje projekata. Cilj kursa je razumevanje procesa pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata, načina na koji se planira neophodan budžet za realizaciju projekta, ali i načina na koji drugi učesnici na projektu mogu da učestvuju putem kredita ili drugih vidova zajmova, kao i definisanje osnovnih uloga koje imaju međunarodne organizacije koje se bave finansiranjem projekata.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentOdnosi s javnošću i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Finansiranje projekata

Kurs je namenjen polaznicima koji su zainteresovani da se upoznaju sa načinima finansiranja projekata, izvorima finansiranja, kao i sa učesnicima koji mogu biti u ulozi finansijera projekta. Kurs počinjemo objašnjenjem pojma projektno finansiranje. Upoznaćemo se sa samim projektom, učesnicima na projektu i rizikom sa kojim se suočavaju. Proći ćemo i kroz sve elemente predloga projekta, koji se kreira radi prikupljanja novčanih sredstava za izradu projekta. Zatim prelazimo na obezbeđenje finansijskih sredstava i strukturu izvora finansiranja projekta. Razradićemo mogućnosti za to na koje sve načine preduzeće može da dođe do kapitala potrebnog za finansiranje projekta. Treća nastavna jedinica je posvećena definisanju samofinansiranja kao najznačajnijem izvoru finansiranja, a zatim ćemo objasniti pojam kreditiranja, koje se najčešće koristi u svrhe finansiranja projekta i na kraju ćemo proći kroz značaj zajedničkih ulaganja. Četvrtu nastavnu jedinicu smo posvetili objašnjenju pojma investicija. Pored toga, objasnićemo kapitalna ulaganja i emitovanje i prodaju hartija od vrednosti. Akcenat će biti stavljen na akcije i obveznice kao hartije od vrednosti kojima se najviše trguje na finansijskom tržištu. Predstavićemo i zakonitosti na osnovu kojih funkcioniše tržište akcija. Osvrnućemo se i na lizing i njegovu ulogu u realizaciji projekata. Pored toga, predstavićemo i BOT model, koji se primenjuje za velike infrastrukturne projekte. Kurs završavamo predstavljanjem međunarodnih finansijskih organizacija. Bavićemo se onim organizacijama kojima je glavna uloga finansiranje projekata. Neke od tih organizacija su: IBRD, IFC, IDA i EBRD. Ukratko ćemo predstaviti i uslove finansiranja, rokove otplate i slično.

Zahvaljujući ovom kursu, polaznici će umeti da objasne i razumeju šta je zapravo finansiranje projekata. Shvatiće na koji način se sprovodi proces pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata. Razumeće načine na koje se planira neophodan budžet za realizaciju projekata, ali i načine na koje drugi učesnici na projektu mogu da učestvuju putem kredita ili drugih vidova zajmova. Pored toga, biće upoznati sa osnovnim ulogama koje imaju međunarodne organizacije koje se bave finansiranjem projekata.

Kurs Finansiranje projekata će vam odgovoriti na sledeća pitanja

1. Šta je to projekat?

Projekat predstavlja poduhvat koji se može sastojati iz jedne ili više aktivnosti kojima se rukovodi. Osnovni cilj svakog projekta jeste da se realizuje na planirani način, uz poštovanje rokova, resursa i troškova. Da bi se jedan projekat uspešno realizovao, preduzeće treba da raspolaže sa dovoljno novčanih sredstava za podmirivanje troškova. To uglavnom ne može iz sopstvenih izvora, pa se onda ili novčana sredstva plasiraju slobodno na tržište kapitala ili se kapital pribavlja na neki drugi način. Tokom realizacije projekta mora se voditi računa o isplativosti projekta, odnosno da bi projekat bio uspešno realizovan treba da se podmire svi operativni troškovi, vrate zaduženja i ostvari profit.

2. Koji se instrumenti koriste u projektnom finansiranju?

Projekti u trenutku odobravanja uglavnom nemaju sredstva da se finansiraju, a vrednost projekta je samo procena. Da bi se projekat finansirao koriste se razni finansijski instrumenti. Najčešće korišćeni su:

 • emisija običnih akcija,
 • obveznice ili ugovor o kreditu sa obezbeđivanjem nekog od kolaterala,
 • preferencijalne akcije (preference stocks),
 • opcije i varanti (options, warrants),
 • podređeni zajmovi (subordinated loans),
 • visokorizične obveznice (junk bonds).

Svaki od pomenutih instrumenata ima svoju ulogu. Na primer, emisija običnih akcija se koristi za pribavljanje osnovnog kapitala, dok se obveznice uglavnom koriste u slučaju izmirenja dugova. Da bi investitori pristali na rizik, preduzeće uglavnom kroz preferencijalne akcije, opcije, varante i visokorizične obveznice nudi visoke prinose.

3. Koje se međunarodne organizacije bave finansiranjem projekata?

Međunarodne organizacije imaju značajnu ulogu u finansiranju projekata. Razlog za to je što projekti uglavnom zahtevaju velika sredstva, koja mogu da ponude po povoljnim uslovima samo razvijene institucije. Savremeno poslovanje je uslovilo sve veći značaj međunarodnih institucija u oblasti finansiranja privatnog sektora, iako su doskoro organizacije uglavnom finansirale projekte javnog sektora.

Najpoznatije međunarodne organizacije kojima je osnovna uloga finansiranje projekata su:

 • Međunarodna banka za obnovu za razvoj,
 • Međunarodna finansijska korporacija,
 • Međunarodno udruženje za razvoj,
 • Evropska banka za obnovu i razvoj.

Plan i program kursa Finansiranje projekata

Modul 1: Projektno finansiranje

 1. Pojam projektnog finansiranja
 2. Obezbeđenje finansijskih sredstava i struktura izvora finansiranja projekata
 3. Samofinansiranje i kreditiranje projekata i zajednička ulaganja sa stranim partnerima
 4. Emitovanje i prodaja hartija od vrednosti, lizing i koncesiono finansiranje projekata

Međunarodne organizacije za finansiranje projekata

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.