Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti

Tržište nepokretnosti podrazumeva sveukupnost ponude i tražnje nepokretnosti u određenom vremenu i na određenom mestu. Kao i kada su u pitanju drugi proizvodi i usluge, marketing na tržištu nepokretnosti ima podjednako važnu ulogu i predstavlja aktivnost kojoj treba posvetiti posebnu pažnju. Konkurencija na tržištu nekretnina takođe je u porastu, pa aktivnosti poput marketinga i oglašavanja sve više dobijaju na značaju.

Pre razvoja interneta kupci su potragu vršili putem novina, dok se danas većina kupaca prvo okreće internetu kao primarnom izvoru. Zbog toga je veoma važno znati kako kreirati dobru ponudu, kako napisati oglas i time unaprediti proces prodaje. Kao glavnu prednost korišćenja interneta možemo izdvojiti to što se pretraga vrši znatno lakše u odnosu na tradicionalne medije, pre svega zbog mogućnosti korišćenja različitih filtera koji kupcu mogu ponuditi tačno ono što on i traži. Potom, proizvod plasiran putem interneta dostupna je kupcima širom sveta, za razliku od ograničenog dometa drugih medija, a obezbeđeno je i korišćenje različitih alata s ciljem što bolje prezentacije nekretnine – video, fotografija, tekst, mapa itd. Pored dvosmerne komunikacije i brojnih drugih prednosti, ovaj način oglašavanja nepokretnosti karakterišu i niski troškovi.

Ciljevi oglašavanja nepokretnosti pre svega se odnose na informisanje o postojanju određene nepokretnosti, kao i na isticanje njenih prednosti u odnosu na druge nepokretnosti. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti

Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti na samom početku daje objašnjenje pojma marketinga nepokretnosti, ali i ukazuje na ciljeve kojima teži: privlačenje novih kupaca, unapređenje imidža agencija za nepokretnosti, obaveštavanje javnosti o stanju na tržištu i zadovoljenje zahteva klijenata. U kursu se teži sagledavanju koncepta marketinškog miksa u prometu nepokretnosti – proizvod, cena, distribucija i promocija.

Cilj kursa je i da polaznicima predstavi karakteristike tržišta nepokretnosti, njegove osnovne elemente – ponudu, tražnju i cenu, ali i subjekte, odnosno učesnike – kupce, proizvođače, državu i trgovce nekretninama. Posebna pažnja posvećuje se segmentaciji tržišta, čiji je cilj zadovoljenje potreba kupaca, ali i poboljšanje konkurentske pozicije. Segmentacija je objašnjena korišćenjem geografskih, demografskih, psihografskih i biheviorističkih kriterijuma.

Marketing na tržištu nepokretnosti je od velikog značaja za poslovanje u ovoj oblasti, pa je upravo zbog toga posebna pažnja posvećena marketing planu. Ovaj prikaz teži da polaznicima približi ciljeve koji se žele ostvariti kreiranjem marketing plana, a koji se pre svega odnose na istraživanje tržišta, određivanje ciljnih tržišta, analiziranje konkurencije i odabir optimalne kombinacije marketing miksa. Pored ovoga, akcenat se stavlja i na elemente koji čine jedan marketing plan, a tu se pre svega misli na rezime, analizu tržišta, analizu konkurentnosti, SWOT analizu, opis ciljeva, prikaz proizvoda, prikaz marketing strategije, finansijske proračune i kontrolu marketing plana. 

Deo kursa je posvećen i oglašavanju nepokretnosti, u kome se analiziraju različiti mediji koji se koriste s tim ciljem – novine, televizija, radio, internet i agencija za promet nepokretnosti. Ovaj kurs teži i tome da se ukaže na način prezentovanja same nepokretnosti, i to kroz faze pripreme nepokretnosti koja se prezentuje i faze pripreme lica ili celokupnog tima koji će prezentovati.

U poslednjem delu kursa daje se opis svake od faza u procesu kupoprodaje nekretnine, i to kroz isticanje četiri ključne faze – potpisivanje predugovora, isplata kapare, potpisivanje ugovora i isplata kupoprodajne cene sa ulaskom u nekretninu.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Ko su ključni subjekti na tržištu nepokretnosti?

Kao ključne učesnike na tržištu nepokretnosti možemo identifikovati sledeće subjekte: kupci, odnosno korisnici, proizvođači, država, trgovci nepokretnostima. Kupac ili korisnik mogu biti fizička ili pravna lica koja kupuju ili iznajmljuju nekretnine. Proizvođači se u slučaju tržišta nekretnina odnose na istraživače tržišta, investitore, projektne stručnjake itd. Država takođe ima značajnu ulogu, pre svega kao regulativni organ koji utvrđuje pravila i brine o primeni donetih propisa, odnosno nadgleda proceduru kupoprodaje nepokretnosti. Kao još jednog značajnog učesnika, možemo istaći i trgovce nepokretnostima, koji u najširem smislu mogu obuhvatiti stručnjake iz različitih oblasti kao što su: notari, procenitelji, advokati, osiguravajuća društva, marketinške agencije, konsultanti iz različitih oblasti itd.

Koji su elementi marketing plana nepokretnosti?

Marketing plan predstavlja utvrđeni niz planskih aktivnosti u određenom periodu radi ostvarenja konkretnog marketing cilja. Marketing plan se sastoji od nekoliko elemenata, a ključni su: rezime, analiza tržišta, analiza konkurencije, SWOT analiza, ciljevi, marketing strategije, finansijske projekcije i evaluacija i kontrola.

Rezime ukazuje na kratak sadržaj najvažnijih elemenata plana. Analizom tržišta procenjuje se stanje na tržištu nepokretnosti u smislu političkih, zakonskih i finansijskih aspekata, dok se analizom konkurencije procenjuju drugi subjekti iz iste delatnosti. SWOT analiza ukazuje na snage i slabosti kompanije, ali i na šanse i pretnje u okruženju u kome se posluje. Marketing plan ukazuje i na kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i na strategije koje će biti korišćene prilikom ostvarenja ciljeva. Finansijska predviđanja ukazuju na očekivani profit, ali i na ostale finansijske pokazatelje. Evаluаcijа u marketing planu objašnjava na koji način će marketing plan nepokretnosti biti praćen i kontrolisan.

Kako se odvija proces kupoprodaje nekretnine?

Proces kupoprodaje nepokretnosti počinje time što prodavac oglašava prodaju nekretnine, koju zainteresovanom kupcu prezentuje prodavac ili agent prodaje. Ukoliko se kupac odluči za kupovinu, sledeći korak jeste potpisivanje predugovora, koji predstavlja saglasnost o zaključivanju glavnog ugovora u određenom roku. S ciljem potvrde predugovora, kupac daje prodavcu novac, odnosno određeni procenat vrednosti imovine koju kupuje – kaparu. Nakon ovoga, ukoliko su ispunjeni svi uslovi definisani predugovorom, potpisuje se glavni ugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kojim se definišu način i rok isplate. Kada je ugovor potpisan, sledi isplata kupoprodajne cene i ulazak u nekretninu. Ugovor i predugovor se overavaju u nadležnom sudu na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi. 

Plan i program kursa

  1. Osnove marketinga nepokretnosti – pojam i ciljevi, marketing miks
  2. Tržište nepokretnosti – subjekti na tržištu nepokretnosti, tržišna vrednost nepokretnosti, segmentacija tržišta
  3. Marketing plan prodaje nepokretnosti – marketing na tržištu nepokretnosti, istraživanje tržišta nepokretnosti, elementi marketing plana
  4. Oglašavanje nepokretnosti – mediji oglašavanja nepokretnosti
  5. Prezentovanje nepokretnosti – priprema za prezentaciju nepokretnosti
  6. Prodaja i kupovina nepokretnosti – obaveze prodavca i kupca prilikom prodaje i kupovine nepokretnosti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se