Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Organizaciono ponašanje

Za uspeh i funkcionisanje svake organizacije bitno je organizaciono ponašanje. Organizaciono ponašanje objedinjuje određeni modus razmišljanja, način razumevanja problema, sprovođenja istraživanja i pronalaženja odgovarajućih rešenja. Analiza organizacionog ponašanja treba da omogući razumevanje ponašanja ljudi u organizaciji i da pruži adekvatne odgovore preduzeću na promene iz okruženja.

Organizaciono ponašanje možemo posmatrati kao naučnu disciplinu koja se bavi istraživanjem uzroka, oblika i posledica ponašanja ljudi u organizaciji. Njen cilj je predviđanje ovih faktora i, u meri u kojoj je to moguće, uticanje na ponašanje sa ciljem da se poboljšaju performanse organizacije i poveća zadovoljstvo njenih članova. Kako bi menadžeri bili sigurni da u njihovoj organizaciji preovlađuje pozitivno ponašanje, potrebno je da pomognu zaposlenima da shvate značaj organizacionog ponašanja – upravo da bi svi učesnici koji su uključeni u budućnost kompanije mogli bolje da razumeju i oblikuju unutrašnje uslove organizacije. Dobri menadžeri treba da prepoznaju faktore na individualnom, grupnom i organizacionom nivou koji utiču na ponašanje njihovih zaposlenih.

Organizaciono ponašanje ili ponašanje ljudi u organizacijama je jedno od područja organizacije i menadžmenta koja su u stalnom usponu, pa je zato veoma korisno da se polaznici upoznaju sa materijom unutar ovog kursa. Obuka će pomoći polaznicima da prepoznaju i savladaju prepreke koje mogu nastati u ponašanju pojedinaca unutar organizacije. Samo će savladavanjem tih prepreka biti moguće ostvarivanje pozitivnih rezultata u poslovanju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentMeđunarodno poslovanje i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Organizaciono ponašanje

Na početku kursa Organizaciono ponašanje polaznici će se upoznati sa pojmom organizacionog ponašanja i njegovim ciljevima koji se tiču objašnjavanja, predviđanja i kontrole ponašanja ljudi. Kurs obrađuje pojam ponašanja u organizaciji sa individualnog, grupnog i organizacionog aspekta, kao i njegove karakteristike i značaj za organizaciju. Polaznici će se upoznati sa karakteristikama ličnosti koje je važno poznavati za funkcionisanje organizacije, sa motivacijom, percepcijom i individualnim učenjem zaposlenih u organizaciji. Objasnićemo osnovne izvore koji utiču na razvoj ličnosti, a to su nasleđe i okruženje. Kurs objašnjava pojam grupe i tima, njihove karakteristike, vrste i funkcionisanje.

Izvršićemo komparativni prikaz formalne (koje mogu biti radne i komandne) i neformalne grupe (koje mogu biti interesne i prijateljske). Istaći ćemo značaj liderstva i predstaviti osnovne teorije u vezi s njim: teorija osobine, bihevioralna teorija, transakciono liderstvo, transformacijsko liderstvo, teorija kontigencije. U kursu ćemo objasniti pojam moći kao sposobnosti pojedinaca u organizaciji da utiču jedni na druge u međusobnim odnosima i interakcijama. U kursu je ukazano na značaj organizacionog ponašanja za celokupno poslovanje organizacije. Polaznici će se u kursu veoma detaljno upoznati sa SOBC modelom organizacionog ponašanja, koji se koristi za identifikaciju glavnih varijabli organizacionog ponašanja. Prikazaćemo povezanost antropologije, sociologije i psihologije sa organizacionim ponašanjem. Definisaćemo faktore koji utiču na ponašanje zaposlenih i podeliti ih na interne (percepcija, ličnost, motivacija itd.) i eksterne (politika organizacije, stil liderstva, sistem nagrađivanja organizacije itd.).

Cilj kursa Organizaciono ponašanje je da polaznici nauče da identifikuju faktore koji utiču na ponašanje ljudi u organizacijama i kako da to ponašanje definišu, predvide i, ukoliko je moguće, na njega utiču kako bi se poboljšale performanse organizacije i povećalo zadovoljstvo njenih članova. Takođe, cilj kursa je da polaznici savladaju načine na koje mogu upravljati organizacionom kulturom i menjati je, shodno potrebama. Polaznici koji uspešno savladaju materiju ovog kursa moći će vrlo lako da prepoznaju razlike između kognitivnog, biheviorističkog i sociosaznajnog pristupa. Prepoznavanje ključnih prednosti organizacionog ponašanja biće olakšano kompletiranjem ovog kursa.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definiše organizaciono ponašanje?

Organizaciono ponašanje objedinjuje određeni modus razmišljanja, način razumevanja problema, sprovođenja istraživanja i pronalaženja odgovarajućih rešenja. Analiza organizacionog ponašanja treba da omogući razumevanje ponašanja ljudi u organizaciji. Organizaciono ponašanje je područje organizacije koje proučava ponašanje ljudi u organizaciji, od nivoa pojedinaca, preko radnih grupa i timova, do najšireg nivoa organizacije.

Ukoliko definiciju organizacionog ponašanja sumiramo, vidimo da ovakvo ponašanje predstavlja razumevanje, predviđanje i kontrolu ljudskog ponašanja u organizaciji. Osnovni cilj organizacionog ponašanja jeste da menadžerima obezbedi znanje o tome zašto se ljudi ponašaju na određeni način, kao i na koji način se to ponašanje može promeniti. Osnovni cilj organizacionog ponašanja je da:

 • objasni ponašanje ljudi;
 • predvidi ponašanje ljudi;
 • kontroliše ponašanje ljudi.

Šta predstavlja SOBC model organizacionog ponašanja?

Model koji se koristi za identifikaciju glavnih varijabli organizacionog ponašanja je SOBC model. Osim toga, ovaj model služi za to da se utvrdi odnos između tih varijabli.

Model SOBC daje nam skicu organizacionog ponašanja. On služi kao konceptualni okvir. Primena ovog modela zavisi od sposobnosti menadžera da spozna skrivena i vidljiva ponašanja i potencijalne posledice određenog ponašanja. Prilikom primene svi zaposleni treba da budu aktivno uključeni u proces i da se zajedno sa liderom koncentrišu na sopstveno ponašanje, međusobne relacije i sve događaje iz okruženja.

Akronim SOBC čine:

 • S – (stimulus) – stimulans;
 • O – (organism) – organizam;
 • B – (behaviour) – ponašanje;
 • C – (consequence) – posledice.

Koje su prednosti poznavanje organizacionog ponašanja?

Brojne su prednosti poznavanja organizacionog ponašanja, naročito za menadžere u bilo kojoj organizaciji, a tri prednosti su ključne.

 • Organizaciono ponašanje podrazumeva sistematsko proučavanje ljudi i njihovog rada u organizaciji. Na prvom mestu, pojedinac može da razume svoje ponašanje, a organizacijama će pomoći da bolje razumeju svoje zaposlene, pa će samim tim njihov rad biti produktivniji.
 • Organizaciono ponašanje pomaže u upravljanju ljudskim resursima, razvoju radnog okruženja u organizaciji. Doprinosi stvaranju atmosfere motivisanosti za rad u bilo kojoj organizaciji. Osim što utiče na povećanje produktivnosti i efikasnosti, takođe pomaže i u smanjenju disfunkcionalnog ponašanja na radnom mestu, kao što su nezadovoljstvo, kašnjenje, izostanci itd.
 • Organizaciono ponašanje pomaže u jačanju menadžerskih veština, u stvaranju lidera. Pomaže menadžerima da kreiraju tim koji može da ostvari organizacione ciljeve.

Plan i program predavanja

1. Pojam organizacionog ponašanja

 • Organizaciono ponašanje
 • Pristupi organizacionom ponašanju
 • SOBC model organizacionog ponašanja
 • Naučne osnove organizacionog ponašanja

2. Značaj organizacionog ponašanja

 • Predmet organizacionog ponašanja
 • Razlike između ljudi i njihov uticaj na organizaciono ponašanje
 • Nivoi organizacionog ponašanja

3. Faktori organizacionog ponašanja na individualnom nivou

 • Ličnost i lične karakteristike
 • Motivacija
 • Percepcija
 • Vrednost i zadovoljstvo poslom

4. Faktori organizacionog ponašanja na grupnom nivou

 • Grupe i timovi
 • Liderstvo
 • Moć

5. Faktori organizacionog ponašanja na organizacionom nivou

 • Organizaciona kultura
 • Uticaj organizacione kulture na zaposlene
 • Vrste organizacione kulture
 • Organizaciona struktura
 • Organizaciono učenje
 • Tehnologija

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se