Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs merdžeri i akvizicije

Merdžeri i akvizicije predstavljaju spajanje dve ili više kompanija u jednu novu kompaniju ili korporaciju. Cilj jeste postizanje sinergije – da udružene kompanije ostvare bolje rezultate nego što bi ostvarile pojedinačnim delovanjem. Merdžer se odnosi na situaciju kada se dve kompanije koje su približno iste veličine spajaju i postaju ravnopravni partneri u novom poduhvatu. Kod akvizicije jedna kompanija kupuje drugu kompaniju i uključuje je u svoje poslovanje.

Spajanje i preuzimanje se odnose na niz ključnih aspekata poslovanja – pravni, poslovni, finansijski, aspekt ljudskih resursa, aspekt intelektualne svojine itd. Ključna razlika između merdžera i akvizicije jeste način na koji dolazi do spajanja – moguće je da se dve kompanije spoje u jednu i da od njih nastane nova kompanija, kao i da jedna kompanija preuzme drugu.

Razlozi zbog kojih dolazi do merdžera i akvizicija tiču se brojnih prednosti koje se ostvaruju ovakvim nastupom na tržištu, a kao najznačajnije možemo izdvojiti: ekonomiju obima, povećanje tržišnog udela, smanjenje konkurencije, povećanje efikasnosti i diverzifikaciju ponude.

Postoje različiti tipovi merdžera i akvizicija, kao što su vertikalni, horizontalni, konglomeratski, i mogu se odnositi na spajanje akcija ili sredstava. Svakako aktivnosti spajanja i preuzimanja podrazumevaju i određene rizike, pa bi analitičari pažljivo trebalo da pristupe procesu procene opravdanosti ovakvih poslovnih aktivnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentFinansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Merdžeri i akvizicije

Kurs Merdžeri i akvizicije počinje objašnjenjem ova dva pojma i isticanjem ključnih razlika između njih, s ciljem njihovog što boljeg razgraničenja. Merdžeri i akvizicije mogu se klasifikovati na osnovu toga da li su kompanije koje se spajaju, odnosno preuzimaju, iz iste ili različite delatnosti, pa se tako u kursu objašnjavaju pojmovi horizontalnog, vertikalnog i konglomeratskog tipa merdžera i akvizicija. Potom kurs ukazuje na pojmove akvizicije akcija i akvizicije sredstava.

Dalje se kurs bavi objašnjenjem ključnih razloga zbog kojih kompanije odlučuju da svoje poslovanje nastave putem merdžera i akvizicija, kao što su sinergija, poreski efekti i korišćenje povoljnih poslovnih prilika. Posebna pažnja se posvećuje prednostima kao što su ekonomije obima, ekonomija vertikalnih integracija i kombinovanje komplementarnih resursa.

Najveći deo kursa posvećen je objašnjenju svake od faza u procesu spajanja i preuzimanja, odnosno merdžera i akvizicija. Ovaj deo kursa polazi od prve faze – faze izrade biznis plana, koja podrazumeva niz aktivnosti kao što su utvrđivanje područja na kojima bi preduzeće trebalo da konkuriše, definisanje načina na koji bi preduzeće trebalo da konkuriše, definisanje ocene preduzeća, definisanje misije, definisanje ciljeva i izbor strategije. Potom se u kursu definiše naredna faza – kreiranje plana akvizicije, koji je usredsređen na taktička i operativna pitanja. Poslednja nastavna jedinica posvećena je preostalim fazama procesa merdžera i akvizicija – proces traženja kandidata za preuzimanje, proces proveravanja, iniciranje kontakta sa ciljnim preduzećem i pregovaranje i zatvaranje.

Cilj kursa Merdžeri i akvizicije jeste detaljno upoznavanje polaznika sa ovim oblicima poslovanja na tržištu, kao i ključnim razlozima za njihovo nastajanje, ali i brojnim vrstama u zavisnosti od delatnosti kompanija koje se spajaju, odnosno preuzimaju. Teži se pojašnjenju razloga, odnosno brojnih prednosti koje se ostvaruju ovakvim načinom poslovanja. Takođe, polaznicima se želi približiti i objasniti svaka od faza procesa merdžera i akvizicija, počevši od izrade biznis plana i kreiranja plana akvizicije, preko procesa traženja kandidata, pa sve do faze zatvaranja.

Kurs će odgovoriti na pitanja:

Šta je merdžer?

Merdžer predstavlja sporazum u kome dve kompanije u istoj meri udružuju i spajaju svoju imovinu i obaveze s ciljem formiranja jedne kompanije, odnosno ostvarivanja određene finansijske koristi. Merdžeri mogu biti horizontalni – kada se spajaju dve kompanije koje su bile konkurenti, vertikalni – kada se spajaju dve kompanije koje posluju u istoj industriji ali na različitim nivoima u lancu snabdevanja, i konglomeratski – kada su kompanije koje se spajaju uključene u nepovezane poslovne aktivnosti i nisu u odnosu kupac–prodavac.

Sa zakonskog aspekta merdžer može biti zakonski i supsidijarni.

Zakonski merdžer postoji onda kada jedna kompanija preuzima drugu na način koji je propisan zakonom određene zemlje. Supsidijarni merdžer postoji onda kada preuzeta kompanija postaje filijala roditeljskog preduzeća.

Šta je akvizicija?

Akvizicija se definiše kao transakcija u kojoj jedna kompanija kupuje deo akcija ili sve akcije ili imovinu druge kompanije. Akvizicija se događa iz više razloga: težnja za smanjenjem ulaznih barijera, ostvarivanje tržišne moći, ostvarivanje novih kompetencija i resursa, pristup kapitalu i novim idejama itd. Svakako da postoje i manje dobre strane, jer može doći do susreta različitih korporativnih kultura ili do sukoba u ciljevima kompanije. Kao i merdžer, i akvizicija može biti horizontalna, vertikalna i konglomeratska.

Takođe, možemo razlikovati i akviziciju akcija, koja predstavlja način preuzimanja drugog preduzeća kroz kupovinu njegovih akcija sa pravom glasa, i akviziciju sredstava, koja predstavlja preuzimanje drugog preduzeća kroz kupovinu većeg dela ili svih sredstava. 

Koje su faze procesa merdžera i akvizicija?

Proces spajanja i pripajanja, odnosno izgradnje merdžera i akvizicija, počinje izradom biznis plana, izradom plana akvizicije, traženjem kandidata za preuzimanje. Kod traženja kandidata važno je razmotriti primarni kriterijum, koji se odnosi na delatnost i veličinu transakcije. Zatim, važno je razmotriti strategiju pronalaženja kandidata, koja podrazumeva korišćenje različitih baza podataka, agencija, revizorskih kuća itd. Nakon ovoga sledi proces proveravanja, koji podrazumeva listu potencijalnih kandidata na koju se primenjuju dodatni ili sekundarni kriterijumi s ciljem njenog sužavanja. Dolazi do iniciranja kontakta sa odabranom kompanijom, u kome se diskutuje o vrednosti i utvrđivanju preliminarne zakonske dokumentacije. U krajnjem procesu sprovodi se pregovaranje o kupovnoj ceni, preispitivanje obaveza i utvrđivanje ograničenja.

Plan i program predavanja

1. Osnovni pojmovi merdžera i akvizicija

 • Horizontalni merdžer
 • Vertikalni i konglomeratski merdžer 
 • Akvizicija akcija
 • Akvizicija sredstava

2. Motivi i ciljevi merdžera i akvizicija

 • Ekonomija obima 
 • Ekonomija vertikalnih integracija
 • Kombinovanje komplementarnih resursa

3. Početne faze procesa merdžera i akvizicija

 • Izrada biznis plana akvizicija

4. Ostale faze procesa merdžera i akvizicija

 • Traženje kandidata za preuzimanje
 • Provera 
 • Iniciranje kontakta 
 • Pregovaranje i zatvaranje

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se