Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta je biznis plan?

Osnovu za put u preduzetništvo predstavlja biznis ideja. Da bi preduzetnik realizovao biznis ideju, mora imati novac. A da bi nabavio novac preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakta izmedju preduzetnika i investitora, ali i prvi odgovor na pitanje kako postati bogat.

To je način komunikacije izmedju preduzetnika i finansijera. Biznis planom se poslovna ideja stavlja na papir, tj. konkretizuje se. Stavljanjem ideje na papir preduzetnik će biti u stanju da uoči dobre i loše strane svoje ideje, da sagleda sve moguće nedostatke svoje ideje i da pravovremenim reagovanjem otkloni sve te nedostatke.

Biznis planom se povezuje sve ono što čini jedan poslovni poduhvat, tj. šta će preduzetnik raditi, kakav je proizvod koji će proizvoditi,  koje mu je ciljno tržište, kakva mu je konkurencija, kako će finasirati poslovni proces... Treba realno sagledati sredstva i opremu kojima preduzetnik raspolaže, konkurenciju, predvideti očekivanja u budućnosti i spremiti moguće odgovore na nepredvidjene dogadjaje  budućnosti. Sinteza svih ovih stvari biće predstavljena u biznis planu.

Biznis plan je elaborat onoga što će preduzetnik raditi u budućnosti. Njime se pokazuju mogućnosti preduzeća u budućnosti.

U njemu se formulišu ciljevi preduzeća i strategija tj. način ostvarenja tih ciljeva i on pokazuje da li postoje ili ne postoje šanse za budući poslovni uspeh preduzeća.

Biznis plan je okvir oko koga ljudi u poslu raspravljaju, prikupljaju ideje i dejstvuju, tako da su svi ciljevi podudarni i obezbeđuju dugoročan profit.

Plan nije garant uspeha, ali svakako umanjuje šanse za neuspeh.

Poslovni plan pomaže da se otkriju slabosti u organizacionoj strukturi, da se identifikuju problemi u komunikaciji i utvrde odgovornosti.

On je osnovni alat za racionalno upravljanje promenama u radu i ponašanju. Da bi se uspelo u poslu potrebno je razumeti promene i od njih načiniti prijatelja. Planiranjem se opasnost da nas promene zateknu nespremne svode na najmanju moguću meru.

Ipak, treba naglasiti da se biznis plan ne mora uvek ostvariti, jer poslovno okruženje i ljudska priroda sadrže neizvesnosti. Zbog toga on treba da bude fleksibilan i prilagodljiv promenama u okruženju.

sta je biznis plan

Biznis planom preduzetnik predstavlja poslovnim partnerima šanse i opasnosti svog preduzetničkog poduhvata. Njime može objasniti kako namerava ostvariti uspeh na tržištu, ostvariti profit, privući i zadržati kupce. To znači da je biznis plan i sredstvo za privlačenje klijenata. Biznis plan za preduzetnike je preduslov da se započnu pregovori oko bilo kakve potencijalne saradnje sa investitorima.

Koristi se najčešće kada se preduzeće nalazi pred velikim poslovnim dilemama: kupovinom drugog preduzeća, ekspanzijom biznisa, uvozom novog proizvoda ili kod start-up preduzetnika prilikom osnivanja biznisa.

On je osnova za pregovore sa potencijalnim finansijerima projekta bilo da je u pitanju banka, joint venture kapital, biznis andjeli ili dr.

On je i način informisanja investitotora koji želi da angažuje svoj kapital u preduzeću. Investitor će kroz plan biti informisan o stepenu rizičnosti preduzetnikove biznis ideje.

Biznis planom se dokazuje finansijska ispaltivost projekta, smanjuje rizik poslovanja, potencijalne greške se stavljaju na papir, a ne prenose u stvarni svet, sagledava se vrednost potrebnog kapitala, lakše se prilagodjava promenama u okrženju...

Dobro uradjen biznis plan će pomoći preduzetniku da startuje odredjeni biznis, da proširi poslovnu aktivnost, uvede novi proizvod na tržište, pronadje finansijera. Menadžmentu preduzeća će biti osnova za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.  On je ujedno i standard kontrole uspešnosti poslovanja preduzeća.

Njime  će se sagledati vizija preduzeća i moguće strategije poslovanja. Njime će se u potpunosti dokazati tržišna opravdanost poslovne ideje.

Ovim planskim dokumentom preduzetnik prikazuje svoje ambicije i mogućnosti za postizanje tih ambicija.  U njemu će se predstaviti podaci o očekivanoj prodaji, troškovima poslovanja i svi drugi finansijski pokazatelji.

U biznis planu su adekvatno povezani poslovni ciljevi, principi rada, politike, metode i isprogramirane poslovne aktvnosti preduzeća u narednom periodu.

Biznis planom se se unapredjuje poslovanje i povećava šansa za uspeh.

Izrada biznis plana

Izrada biznis plana deluje mnogo teže nego što jeste. Za jednu malu firmu ovo ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem To je svega nekoliko stranica na kojima će preduzetnik napisati šta želi raditi i kako će to izvesti.

Pravljenje poslovnog plana je vredno truda. Dobar plan će dovesti do razvitka posla.

On će omogućiti preduzetniku da razmisli o svim mogućnostima koje ima.

Biznis  plan mu daje pravac koji sledi i govori da li se njegov posao razvija po planu.

Biznis planom se razmišlja o potencijalnim problemima i oni se rešavaju pre nego što se i pojave.

kako se pravi biznis plan

On treba da bude: kompletan (kada autor pročita plan da ima predstavu o tome kako će izgledati posao), precizan (izbegavati upotrebu nejasnih reči), sažet (da plan nije duži nego što je to neophodno), dobro prezentiran (pravopisno i gramatički ispravan).

Kada se završi pisanje, poslovni plan treba da da odgovore na sledeća pitanja: šta će preduzeće raditi, zašto će raditi, za koga će raditi, gde će raditi, kojim sredstvima, i gde će se ta sredstva nabaviti, da li je reč o franšizi, da li su mu potrebni radnici i koliko njih, kako će se plasirati proizvod ili usluga, po kojim cenama će se prodavati proizvod, ko su glavni konkurenti,  koje su  konkurentske prednosti preduzeća(da li su to troškovi, cena, distribucija...),kakav se profit očekuje od prodaje, kakve promene se očekuju u bliskoj budućnosti, kakvi problemi se očekuju, kako će se rešavati problemi...

Ukoliko još uvek imate nedoumice kada je u pitanju pisanje biznis plana, potrebno je da znate da se forma biznis plana razlikuje u zavisnosti od delatnosti i namene samog plana ali postoji obrazac za biznis plan koji predstavlja uopšteni šablon i koji može poslužiti da se isprati osnovna forma biznis plana. Uvek možete pronaći urađen primer biznis plana u vašoj delatnosti i proveriti da li ste ispoštovali sve potrebne elemente. Biznis plan može imati različite forme:

 • sažetak poslovnog plana koji ima 10-15 strana
 • glavni poslovni plan koji sadrži 20-40 strana
 • detaljan poslovni plan koji ima preko 40 strana

 

Elementi biznis plana

Sadržaj biznis plana

1.UVODNI DEO

Kako se piše biznis plan i šta treba da sadrži njegov uvodni deo? U uvodnom delu se daju osnovni podaci o preduzeću: naziv, sedište, brojevi telefona, brojevi računa, pravni oblik organizovanja,  vlasnička struktura kapitala, imena vlasnika, procenat učešća u vlasništvu firme, imena menadžera i dr.

U uvodnom delu se prikazuje i sadržaj biznis plana kao i kratak prikaz ciljeva biznis plana, kao i kratki argumenti kojima se dokazuje da su ti ciljevi realni sa aspekta mogućnosti preduzeća i zahteva tržišta i da će realizacija tih ciljeva dovesti do značajnih poslovnih rezultata preduzeća.

2.OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

U drugom segmentu biznis plana daje se uopšteni prikaz proizvoda ili usluge, delatnost u kojoj preduzeće posluje, istorijat firme, ciljevi poslovanja, osvrt na privrednu granu kojoj se posluje, pozicioniranje proizvoda, politlika cena, menadžment, finansijski plan.

3.ANALIZA TRŽIŠTA I MARKETING

Analiza tržišta kao treći segmnent biznis plana obuhvata: analizu novog proizvoda, analizu povećanja obima proizvodnje postojećeg asortimana, analizu ciljnih tržišta, veličinu tržišta, analizu konkurencije, procenu tržišnog udela, plan prodaje, marketing strategiju (promocija, reklama).

Marketing
je proces stvaranja kupaca. Samim tim jedan od najvažvnijih segmenata biznis plana je definisanje marketing strategije.

Ne postoji »pravi« način da se pristupi marketing strategiji. Ona treba da bude deo tekućeg procesa planiranja posla, jedinstvenog konkretnom preduzeću. Ipak postoji nekoliko koraka koje bi trebalo pratiti.

Marketing strategija bi trebalo da sadrži:

  • strategiju prodora na tržište
  • strategiju rasta koja dalje obuhvata način kako poboljšati ljudske resurse, strategiju kupovine drugih preduzeća, da li ćemo razvijati franšize ili kooperantsku mrežu, strategiju plasmana sličnih proizvoda različitim ciljnim grupama (horizontalna) i/ili strategiju plasmana proizvoda istoj ciljnoj grupi, ali drugačijim distributivnim metodama (vertikalna).
  • strategiju disribucije
  • strategiju komunikacije sa tržištem. Kako ćemo se obraćati svojim kupcima? Uobičajena je kombinacija sledećih metoda: promocije, reklamiranje, odnosi sa javnošću, direktna prodaja kao i štampani materijal poput brošura, katologa, lifleta itd. Sledeći korak je online ili internet marketing.

4. ISTRAŽIVANJE, DIZAJN, RAZVOJ I PROIZVODNJA

Ovo je četvrti element biznis plana. Ovde se prikazuje plan fizičkog obima proizvodnje, struktura proizvodnje, analiza lokacije, potrebe proizvodnje u smislu opreme i sredstava za rad, troškovi proizvodnje, plan troškova, dobavljači,transport, radna snaga.

5.MENADŽMENT

Jedan od najvažnijih segmenata biznis plana je deo u kojem će se predstaviti  menadžeri i  ljudi sa kojima oni rade. Odlična ideja za posao ne vredi ništa ako se ne ubede investitori da preduzeće ima tim kojim to može ostvariti. U ovom delu treba odgovoriti na sledeća pitanja:

Ko rukovodi poslovanjem?

Preduzećem može upravljati vlasnik ili lice ovlašćeno od strane vlasnika. U biznis planu treba definisati hijerarhijsku strukturu rukovodećeg kadra i segmente poslovanja za koje su neposredno zaduženi. Ovaj segment biznis plana je važan za investitore ili kreditore jer je za njih važno ko upravlja preduzećem odnosno ko upravlja kapitalom koji oni daju na zajam odnosno kao investiciju.

Broj zaposlenih i njihove kvalifikacije?

Kada se govori o broju zaposlenih potrebno je poći od prethodno utvrđene organizacione strukture preduzeća. Ukoliko se radi o već postojećem preduzeću treba poći od ukupnog zadatka, ukupne misije preduzeća i definisati šta sve treba da radi i u kom obimu i na osnovu toga, odrediti potrebe za kadrovima. Ukoliko se radi o preduzeću u osnivanju broj i struktura zaposlenih se definiše na osnovu planiranog obima poslovanja.

Koje će konsultante angažovati preduzeće?

Ponekad stručnjaci preduzeća nisu dovoljno kompententni za rešavanje pojedinih problema nastalih u poslovanju preduzeća. Stoga se u tim slučajevima angažuju spoljni stručnjaci. U biznis planu se definišu kriterijumi za ocenu opravdanosti angažovanja spoljnih konsultanata i specijalista.

sta je swot analiza

6.SWOT ANALIZA

SWOT analiza je postupak da se identifikuju snage, slabosti, šanse i opasnosti u poslovanju preduzeća.

SWOT analize je pogodna i za analizu biznis ideja. Predmet SWOT analize može biti preduzeće u celini ali i pojedini njegovi delovi,proizvodi itd.

Ova analiza treba da pokaže šta  preduzeće treba da preduzme kako bi se pojačala njegova snaga tj.prednosti , eliminisale slabosti tj.nedostaci ,iskoristile  šanse i prilike iz okruženja i neutralisale ili ublažile opasnosti iz spoljne okoline.

Prednosti
su pod kontrolom preduzeća. To su interne stvari u preduzeeću. To je ono u čemu je preduzeće jako. Prednosti treba u potpunosti iskoristiti.

Slabosti
su takodje pod kontrolom preduzeća i one se odnose na unutrašnje stvari u preduzeću.One predstavljaju nedostatak ili manjak nečega. Slabosti treba po mogućstvu što više eliminisati.

Šanse
su izvan kontrole preduzeća.  Za razliku od prednosti koji predstavljaju interne faktore preduzeća, ovo su eksterni faktori na koje preduzeće uglavnom nema uticaja. Pozitivne eksterne faktore preduzeće treba da iskoristi da bi se održao njegov poslovni poduhvat.

Opasnosti
ili pretnje su negativni eksterni faktori u okruženju. Oni nepovoljno utiču na poslovanje preduzeća i zato ih treba eliminisati.  Za razliku od slabosti opasnosti su izvan kontrole preduzetnika. Preduzeće traba da nadje načine da se zaštiti od pretnji, da ih izbegne ili smanji njihov negativan uticaj.

7.FINANSIJSKA ANALIZA

Iako postoji barem deset različitih segmenata finansijske analize, tri se izdvajaju kao najvažnija i obavezna. To su bilans stanja, bilans uspeha i keš flou (protok gotovine). Korisna je i prelomna tačka rentabilnosti, tj. grafikon koji daje presek ulaganja i troškova, sa jedne i zarade, sa druge strane i pokazuje kada ćemo preći "minus". U pitanju su projekcije koje zavise od predviđanja prodaje.

U finansijskoj analizi  treba utvrditi i jasno definisati odredjene pretpostavke. Ove pretpostavke finansijske analize čine kratke konstatacije o uslovima pod kojima preduzetnik planira otpočinjanje biznisa. One obično treba da odražavaju sledeće dimenzije:

 • osnovne karakteristike preduzetničkog biznisa
 • tržišnu situaciju u kojoj će se obavljati biznis
 • kapitalne mogućnosti sa kojima se trenutno raspolaže
 • potrebe za poslovnim prostorom, opremom, instalacijama, nameštajem i ostalim fiksnim fondovima
 • potrebe za trajnim obrtnim sredstvima (cirkulirajućim kapitalom)
 • potrebe za finansijskim sredstvima za plate zaposlenih
 • potrebe za sredstvima za pokriće ostalih aktivnosti
 • datum planiranog ulaska u preduzetnički poduhvat (projekat)
 • datum ulaska u redovno eksploataciono (tekuće) poslovanje

Finansijski analiza treba da pruži odgovore na sledeća pitanja:Koliko je novaca neophodno za otpočinjanje biznisa? Koja je prelomna tačka rentabilnost biznisa? Koji je planirani bilans uspeha? Koji je planirani bilans stanja? Kakav je plan novčanih tokova? Koja su predviđanja profita?

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Seminar - Značaj i primena standarda u razvoju softvera Regrutovanje kadrova - temelj uspešnog poslovanja
Kako se obogatiti počevši od nule? Fanki biznis postavlja menadžment i rukovođenje u središte zbivanja
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: PreduzetništvoStrategijski i operativni menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.