Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Interni marketing

U današnjem izrazito turbulentnom i dinamičnom okruženju svakodnevno se vodi borba za ostvarivanje konkurentske prednosti i zadržavanje tržišnih pozicija. Iz toga razloga marketing ima snažnu ulogu u kreiranju proizvoda, ali i usluga koje se nude na tržištu. Kada pomislimo na marketing, prva pomisao je na marketing koji je orijentisan na spoljno tržište potrošača, takozvani spoljni marketing. Interni marketing se pojavio dosta kasnije posle eksternog marketinga.

Potrošači svoje stavove kreiraju ne samo na osnovu određene marke i karakteristika proizvoda već ga kreiraju i na osnovu iskustva sa organizacijom, npr. svaki kontakt sa zaposlenima. Kada se kaže interni marketing, misli se na marketing koji je orijentisan na zaposlene i oni se tretiraju kao interni kupci.
Cilj internog marketinga je usklađivanje svih aspekata poslova unutar organizacije kako bi odabrao, zadržao i motivisao najbolje zaposlene. Ciljna grupa internog marketinga su zaposleni, gde se komunikacija odvija između zaposlenih i menadžera. Svrha internog marketinga je da zaposleni uvide da je za razvoj organizacije neophodna uzajamna saradnja. Fokus internog marketinga je na motivaciji zaposlenih da budu orijentisani ka stvaranju lojalnih kupaca, jer zadovoljstvo kupaca zavisi od radne snage u organizaciji. 
U interni marketing su uključeni programi koji su namenjeni razvoju zaposlenih. Organizacije primenjuju različite mere internog marketinga, gde najviše preovlađuju informisanost i obrazovanje. Najbolji rezultati za stvaranje koorporativne kulture se postižu uključivanjem svih zaposlenih u primenu internog marketinga.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentMenadžment prometa nepokretnosti i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Interni marketing

Sa razvojem nauke i tehnologije javila se i potreba za unapređenjem poslovanja kompanija kako bi one na tržištu opstale i bile konkurentne. Primena novog pristupa radu javlja se kao potreba, s obzirom na novo marketing okruženje kompanija. Činjenica je da se u XXI veku više pažnje poklanja jednom novom i savremenom, potpunijem i kohezivnijem pristupu marketingu, koji prevazilazi tradicionalni koncept. Kao segment novog marketing pristupa, pored ostalih, izdvojio se interni marketing.
Savremeni način života kompanijama nameće potrebu za prilagođavanje poslovanja turbulentnom okruženju u kojem posluju. S obzirom na to da bi kompanije trebalo da se izbore za svoju poziciju na tržištu i ostvare konkurentsku prednost, marketing funkcija u ovakvim uslovima dobija na značaju. Za razliku od eksternog marketinga, interni marketing je znatno ređe zastupljen uprkos njegovom značaju za poslovanje kompanije. Cilj internog marketinga jeste da se znanja iz oblasti marketinga primene na zaposlene koji se posmatraju kao potrošači na internom tržištu.
Koncept internog marketinga naglašava da zaposleni predstavljaju prvo tržište svake kompanije. Zbog toga bi trebalo temeljno da poznaju svoju kompaniju, ciljeve kojima ona teži, funkciju, viziju i misiju koje pružaju proizvodi ili usluge krajnjim korisnicima na eksternim tržištima. Za takav poslovni uspeh jedne kompanije od velike je važnosti da ima razvijen sistem komunikacije. Komunikacija podrazumeva različite odnose među ljudima i organizacijama koje ljudi stvaraju.
Kao što je već poznato, za kupovinu ili prodaju proizvoda/usluga nephodno je uspostavljanje komunikacije sa drugim ljudima. Kako bi neka kompanija ujedno uspešno funkcionisala, potrebno je da ima razvijene kanale i sistem interne komunikacije. Kompanija u kojoj vlada dobra interna komunikacija ima veći preduslov da ostvari konkurentsku prednost na tržištu.
Cilj kursa Interni marketing je da se polaznici upoznaju sa značajem internog marketinga u kompanijama, kao i da sagledaju na koji način se pomoću internog marketinga zadržavaju najbolji ljudi unutar kompanije i lakše postižu organizacioni ciljevi.

Kurs Interni marketing će vam odgovoriti na pitanja

Šta je interni marketing?

Kada se kaže marketing, prvo na šta se pomisli jeste marketing koji je usmeren na tržište potrošača, odnosno eksterni marketing. Stavovi potrošača za neki određeni brend se ne zasniva samo na karakteristikama proizvoga ili usluga već su zasnovani i na celokupnom iskustvu potrošača sa organizacijom. Interni marketing se odnosi na zaposlene unutar organizacije koji se tretiraju kao interni kupci. Usklađivanje svih aspekata  poslova unutar organizacije kako bi se sproveo odabir, motivacija i zadržavanje najboljih zaposlenih unutar organizacije. Svrha internog marketinga jeste da zaposleni shvate značaj međusobne saradnje i da je ona prekopotrebna za razvoj organizacije. Interni marketing je usmeren na motivisanje zaposlenih da budu orijentisani na stvaranje lojalnih i zadovoljnih potrošača.

Koji su elementi internog marketing miksa?

Interni marketing obuhvata marketinška znanja, veštine i metode koji se primenjuju na internom tržištu (u kompaniji) kako bi se postigao sinergijski efekat, odnosno delovanje zaposlenih u skladu sa misijom, vizijom, strategijom i ciljevima organizacije.
Pod pojmom marketing miks podrazumevamo kombinaciju određenih elemenata koji se koriste za dostizanje organizacionih ciljeva i zadovoljenje potreba i želja kupaca. Interni marketing miks sastavljen je od četiri osnovne komponente:

 • proizvoda (edukacije, programi, informisanje, politike i istraživanje koje je usmereno na zaposlene);
 • cene (troškovi edukacije, trikovi realizacije internih programa, plate);
 • promocije (interno oglašavanje, interna prodaja, interni sistem komunikacija);
 • distribucije (deo organizacije gde se implementiraju određene politike, usluge i program).
Osnovni instrumenti menadžmenta kompanije za motivaciju i povećanje zadovoljstva zaposlenih sa ciljem da se postigne što bolji kvalitet usluga su: interna koordinacija, strateške nagrade, edukacija i trening zaposlenih, interna komunikacija, fizičko okruženje, sistem motivacije i organizaciona struktura.

Koji je značaj interne komunikacije?

Interna komunikacija predstavlja komunikaciju koja se odvija unutar kompanije. Da bi neka kompanija ujedno uspešno funkcionisala, neophodno je da ima razvijen sistem i razvijene kanale interne komunikacije. Dobra interna komunikacija omogućava kompaniji da ostvari konkurentsku prednost na tržištu. Interna komunikacija podrazumeva komunikaciju između viših i nižih menadžera, menadžera i zaposlenih, kao i između samih zaposlenih. Potreba za internom komunikacijom se javlja u svakoj organizaciji. Internom komunikacijom se izbegavaju glasine i podstiče se motivisanje zaposlenih. Ciljevi interne komunikacije su: 
 • prenošenje instrukcija i informacija od najvišeg nivoa menadžmenta ka najnižem, pa do ostalih zaposlenih;
 • informisanje zaposlenih o razvoju, strategiji kompanije i procesima;
 • traženje mišljenja od zaposlenih o kompaniji;
 • motivacija zaposlenih da obavljaju posao i kao pojedinci i kao tim.

Plan i program predavanja

1. Pojam i razvoj internog marketinga 
 • osnovni ciljevi internog i eksternog marketinga
2. Marketing miks internog marketinga
 • pojam internog marketinga,
 • elementi internog marketing miksa,
 • odnos internog i eksternog marketinga
3. Komponente internog marketinga
 • sedam glavnih komponenti internog marketinga
4. Značaj interne komunikacije za interni marketing 
 • pojam interne komunikacije,
 • ciljevi internet komunikacije,
 • prednosti i nedostaci

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se