Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Moć i autoritet

Moć i autoritet su ključni pojmovi u međuljudskim interakcijama. Oni su važni ne samo u poslovnom svetu već i u našim ličnim životima. Kada govorimo o moći, mislimo na sposobnost jedne osobe ili grupe da utiče na druge pojedince ili situacije na osnovu njihovog dobrovoljnog pristanka ili bez njega. Sa druge strane, autoritet se odnosi na sposobnost jedne osobe da iznese svoje mišljenje i da ga drugi prihvate bez ikakvih sumnji.

U poslovnom okruženju moć se često koristi za ostvarivanje ciljeva i poboljšanje performansi organizacije, tj. moć se manifestuje kroz upotrebu finansijske moći, uticaja i drugih resursa. Međutim, kada se moć koristi na pogrešan način, to može dovesti do negativnih posledica. Nekvalitetni i neodgovorni lideri mogu koristiti svoju moć na štetu zaposlenih i organizacije u celini.

Međutim, autoritet jeste upravo ključni faktor u stvaranju uspešnih organizacija i radnih timova. Kada lideri imaju autoritet, zaposleni su skloniji da se ponašaju u skladu sa vizijom organizacije i da sarađuju prilikom postizanja zajedničkih ciljeva. Dobar lider ne koristi svoju moć da bi bio dominantan, već koristi autoritet da bi inspirisao, motivisao i podržao svoje saradnike.

Kroz razumevanje i primenu ovih koncepata, organizacije i pojedinci mogu izgraditi uspešne poslovne odnose i stvoriti zdravije radno i lično okruženje. Razvoj pozitivnog autoriteta i korišćenje moći na odgovoran način može poboljšati performanse organizacije i povećati kvalitet života ljudi koji u njoj rade.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMenadžment ljudskih resursa i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Moć i autoritet

U prvoj nastavnoj jedinici (Moć: Analiza koncepta, efekata i primene) objasnićemo pojedine značajne definicije moći. Moć možemo posmatrati kao sposobnost pojedinaca ili grupa da nametnu svoju volju drugima bez obzira na njihov otpor. Ona ima dosta sličnosti sa autoritetom, jer i autoritet pretpostavlja određenu moć. Međutim, moć i autoritet nisu identični pojmovi. Neko može imati moć a da pritom nema autoritet i obrnuto. 

U drugoj nastavnoj jedinici čiji naslov glasi Resursna perspektiva moći imaćete priliku da pročitate nešto više o resursnoj perspektivi moći, kao i o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla koristiti moć. Zatim, biće reči o izvorima pojedinačne moći. Individualnu moć ćemo detaljno objasniti kroz: moć nagrađivanja, moć kažnjavanja, legitimnu moć, ekspertsku moć i referentnu moć. U trećoj nastavnoj jedinici (Interpretativna perspektiva moći) objasnićemo trodimenzionalni karakter moći i detaljnije ćemo vam predstaviti interpretativne moći. 

U četvrtoj nastavnoj jedinici (Autoritet) definisaćemo pojam autoriteta, predložićemo neke zanimljive korake za sticanje sopstvenog autoriteta, a potom ćemo objasniti kako se autoritet koristi u organizacijama. S druge strane, izvori moći organizacionih jedinica odnose se na moć koju poseduje sama organizaciona jedinica zbog svoje veličine, pozicije unutar organizacije, uticaja na ključne procese i drugih faktora. Stoga se ova vrsta moći naziva grupnom moći i nju ćemo objasniti u petoj nastavnoj jedinici (Moć i autoritet u organizaciji).

Cilj kursa Moć i autoritet je da polaznika nauči o osnovnim konceptima moći i autoriteta, kao i o njihovoj primeni u organizacionom okruženju. Polaznici će naučiti kako da koriste moć na efikasan i odgovoran način kako bi bili uspešniji u svom poslu i životu uopšte. Pored toga, naučiće kako da prepoznaju različite pristupe moći i razlike između institucionalnog, lažnog, opsesivnog i ličnog autoriteta. Takođe, znaće kako da razviju sopstveni autoritet i efikasno ga koriste u različitim situacijama. Na osnovu usvojenog znanja, polaznici će moći da postanu bolji lideri, da motivišu svoje saradnike i da ostvare svoje ciljeve.

Kurs Moć i autoritet će Vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta podrazumeva resursna perspektiva moći?

Blauova resursna perspektiva moći doprinosi razumevanju organizacija kao kompleksnih mreža odnosa i resursa. Ova perspektiva naglašava da je moć dinamična i da se menja u zavisnosti od promena u resursima i odnosima unutar organizacije. Takođe, ova perspektiva ukazuje na to da moć ne zavisi samo od formalnih pozicija u hijerarhiji, već i od neformalnih odnosa i resursa koji se razvijaju u okviru organizacije. Kako bi se stekla moć u organizaciji, važno je da pojedinac poseduje ključne resurse i veze sa drugim članovima organizacije, ali je podjednako važno i da bude prepoznat od drugih kao neko ko ima moć i sposobnost da ostvari svoje ciljeve. Upravljanje moći u organizaciji zahteva balansiranje resursa i odnosa, kao i razumevanje dinamičnosti moći i njenog uticaja na organizacione procese i odluke.

2. Koji su koraci razvijanja sopstvenog autoriteta?

Kako bismo razvili svoj autoritet, važno je da primenjujemo određene strategije i tehnike. Pre donošenja konačnih odluka treba čuti mišljenja naših saradnika, rođaka, prijatelja i poznanika o problemima. Takođe, potrebno je postaviti ciljeve pre susreta sa drugim osobama. Kada izražavamo svoje ideje, to treba raditi samouvereno i sa entuzijazmom, ali isto tako i mirno i fokusirano. Potrebno je da otkrijemo svoje snage i da ih iskoristimo u potpunosti. Kako bismo ostvarili uspeh, treba da razmislimo pre nego što nešto kažemo i uvek treba pažljivo saslušati naše sagovornike. Kada se suočimo sa greškama, treba reagovati s ciljem traženja njihovih uzroka, a ne krivca. Na taj način ćemo izbeći iste greške u budućnosti. Potrebno je da steknemo poverenje okoline svojim znanjem i sposobnostima, da budemo proaktivni i da uvek tražimo nove prilike za bolja rešenja, kao i da pratimo nove životne trendove. Kada izražavamo svoje ideje, važno je da ih potkrepljujemo argumentima. Takođe, treba se družiti i razgovarati sa ljudima kako bismo ih bolje upoznali i kako bismo sa njima izgradili dobre odnose. Primena ovih strategija može nam pomoći da postanemo lideri u svom poslu i u životu.

3. Kako moćni pojedinci i grupe mogu manipulisati svešću inferiornih članova grupe?

Moć je moć zato što omogućava jednoj osobi ili grupi da oblikuje svest drugih ljudi. Ova vrsta moći može biti veoma opasna jer superiorni pojedinci ili grupe mogu manipulisati mišljenjima i stavovima inferiornih članova grupe a da oni toga nisu ni svesni. To znači da oni mogu kontrolisati ponašanje i odluke drugih ljudi na vrlo suptilan način. Ova vrsta moći se često koristi u korporativnom svetu, gde menadžeri i direktori koriste marketinške strategije i propagandu da bi uticali na zaposlene i potrošače. Kada se ovaj pristup primenjuje, ljudi koji su u podređenom položaju često nisu svesni svojih interesa i nisu u mogućnosti da ih zastupaju ili da ispolje svoje nezadovoljstvo. Kontrola nad inferiornim pojedincem dolazi iznutra, tj. podređeni su kontrolisani sopstvenom svešću, koju su prethodno oblikovali superiorni pojedinci ili grupe u skladu sa svojim potrebama. Stoga je važno biti svestan ovakvih pristupa moći i razviti kritičko razmišljanje kako bismo sprečili da se naša svest oblikuje na način koji nije u skladu sa našim interesima.

Polaznik kursa Moć i autoritet

Plan i program kursa

Modul 1: Moć i autoritet

  1. Moć: Analiza koncepta, efekata i primene
  2. Resursna perspektiva moći
  3. Interpretativna perspektiva moći
  4. Autoritet
  5. Moć i autoritet u organizaciji

Kompetencije

Polaznici će steći veštine za razvijanje sopstvenog autoriteta i njegovo efikasno korišćenje u ličnom i poslovnom okruženju.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi

Za ovaj kurs nije potreban nikakav softver osim platforme za učenje koju DL polaznici imaju i uređaja preko kog će pratiti materijal.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se