SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Međunarodni standardi kvaliteta

ISO standard, HACCP standard i sl. su oznake koje svakodnevno viđamo na raznim proizvodima, brošurama kompanija i promotivnim oglasima. Da li ste se ikada zapitali šta te oznake u stvari predstavljaju? Da li one ukazuju na određeni kvalitet? Koja je njihova uloga u savremenom konkurentskom okruženju? Da li nam garantuju da je proizvod usklađen sa određenim standardima, a usluga na visokom nivou? O svemu tome možete saznati u kursu Međunarodni standardi kvaliteta.

Obezbeđivanje kvaliteta u današnje vreme, koje je podložno stalnim tehnološkim promena, postao je težak i rizičan proces. Potrebno je ispoštovati veliki broj uslova kako bi krajnji potrošač bio zadovoljan i kako bi njegovi zahtevi bili ispunjeni, a upravo nam to omogućavaju Međunarodni standardi kvaliteta.

Ovaj kurs će vam objasniti koja pravila moraju ispoštovati kompanije kako bi isporučile adekvatan proizvod ili uslugu kupcima. Kada kupac vidi da je vaša kompanija dobila sertifikaciju od priznatog tela, automatski će se povećati njegovo poverenje da ćete isporučiti ono što ste mu prvobitno i obećali. U kursu ćemo veoma detaljno obraditi pojam međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9000, koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju. Objasnićemo kako vaša kompanija može garantovati da su njeni proizvodi i usluge pouzdani, sigurni i dobrog kvaliteta.

Kurs Međunarodni standardi kvaliteta obiluje primerima koji će pomoći polaznicima da što lakše i bolje shvate materiju nastavnih jedinica.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa Međunarodni standardi kvaliteta

U savremenim uslovima poslovanja kvalitet postaje sve značajniji faktor. Pojam kvaliteta je univerzalna kategorija i svakodnevno se manifestuje u svim sferama života. Svakako, pojam kvaliteta se može definisati kao slaganje sa specifikacijama, odnosno udovoljavanje zahtevima kupca. Kako ste u dosadašnjem školovanju imali priliku da se upoznate sa pojmom i ulogom kvaliteta u savremenom poslovanju, u kursu ćemo se ukratko podsetiti najznačajnijih aspekata ovog pojma. Definisaćemo pet faza u razvoju kvaliteta, a to su: merenje i kontrolisanje, upravljanje kvalitetom, obezbeđenje kvaliteta, upravljanje kvalitetom nivoa menadžmenta i totalno upravljanje kvalitetom TQM.

Na kursu se polaznici upoznaju sa pojmom standardizacije, njenim razvojem i samim pojmom standarda, kao dokumenta kojim se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. U kursu će veoma detaljno biti predstavljeno funkcionisanje međunarodne organizaciju za standardizaciju – ISO, kao najveće svetske institucije za razvoj standarda. Prezentovaćemo vrste međunarodnih standarda koji regulišu određenu oblast ljudskog delovanja. Pored toga, upoznaćete se sa procesom uvođenja sistema standardizacije u organizacijama, kao i sa procesom resertifikacije. Predstavićemo i standard za sistem menadžmenta životne sredine, kao i standard koji se bavi zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici upoznaju sa značajem standardizacije i njenog uticaja na rad organizacije. Takođe, polaznici će naučiti kakav uticaj i značaj standardizacija ima i za potrošače proizvoda, odnosno korisnike usluga. Polaznici koji kompletiraju ovaj kurs će umeti da navedu kakvi standardi mogu biti sa gledišta njihove primene. Cilj kursa jeste da se polaznicima približe i pojasne pojmovi međunarodnih standarda kvaliteta, i to pre svega standarda: ISO 9000, ISO 18000 i ISO 14000. Polaznici će biti upoznati i sa još nekim podsistemima standarda ISO 9000, kao što su ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 i ISO 9004. Oni koji uspešno završe ovaj kurs će znati kako funkcioniše ceo postupak procesa sertifikacije sistema kvaliteta, koji počinje pripremnom fazom, a završava se izdavanjem sertifikata.

Kurs Međunarodni standardi kvaliteta će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Kako se definiše standard?

Standard je dokument kojim se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga može biti taj rezultat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. Postupak donošenja standarda počinje usvajanjem predloga za donošenje standarda, a završava se donošenjem akta o njegovom proglašenju. Standard se utvrđuje konsenzusom i donosi ga neko priznato telo. Reč je o dokumentu u kome se za opštu upotrebu utvrđuju pravila, smernice ili karakteristike za određene aktivnosti ili njihove rezultate radi ostvarivanja optimalnog nivoa uređenosti (reda) u određenoj oblasti. Sama reč standard preuzeta je iz engleskog jezika (engl. standard) i najčešće se tumači kao svaka zakonom utvrđena mera, merilo; zakonska novčana stopa i sl., nešto što važi kao uzor, obrazac. Standardi su se javili kao težnja za utvrđivanjem zahteva koje bi isporučilac trebalo da ispuni da bi ga kupac smatrao pogodnim za saradnju.

2. Koje su faze procesa sertifikacije sistema kvaliteta?

1. Pripremna faza – Faza u kojoj se odabranoj organizaciji šalje zahtev za izdavanje sertifikata. Organizaciji se podnose odgovori na upitnik koji se odnosi na stanje sistema u preduzeću i daje se detaljno opisan zahtev. Ukoliko se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava sve potrebne uslove, organizacija za sertifikaciju o tome obaveštava naručioca. U suprotnom, proces prelazi u narednu fazu.

2. Provera QA (Quality Assurance – obezbeđenje kvaliteta) dokumentacije – U ovoj fazi vrši se provera poslovnika kvaliteta i svih dokumentovanih oblika sistema i njihova usaglašenost sa zahtevima utvrđenog standarda. U slučaju negativne ocene, u izveštaju se navode nedostaci i daju se predlozi za korektivne akcije. Pozitivna ocena omogućava prelazak u narednu fazu.

3. Provera QA sistema – Podrazumeva sprovođenje postupaka u praksi. Ova faza se smatra najvažnijom fazom sertifikacije sistema kvaliteta i vrši se na svim mestima gde se realizuju poslovi obezbeđenja kvaliteta. Za slučaj da se u ovoj fazi utvrde nedostaci, sastavlja se izveštaj o neusaglašenosti, a preduzeće ima obavezu da ih otkloni u definisanom roku.

4. Izdavanje sertifikata – Sertifikat koji se izdaje traje određeni vremenski period. Rok važnosti sertifikata je uobičajeno tri godine. Održavanje i unapređenje dostignutog kvaliteta na svake tri godine kontroliše sertifikaciona organizacija koja je izdala sertifikat.

3. Šta predstavlja standard kvaliteta ISO 9000?

ISO 9000 predstavlja standard za osiguranje kvaliteta koji je prihvaćen širom Evrope. Principi na kojima se zasniva ISO standard serije 9000 su prilično opšteg tipa i odnose se na način na koji su organizovani procesi unutar organizacije. Uvođenjem ovog sistema poslovanja ostvaruju se brojne beneficije po organizaciju. Naime, primenom ovog standarda dolazi do povećanja profita, ali i do smanjenja troškova poslovanja. Preduzeće postaje konkurentnije i otklanja barijere za ulazak na međunarodno tržište. ISO 9000 standardi kvaliteta ne propisuju kako bi trebalo da radi svako pojedinačno preduzeće, već ukazuju na osnovne principe i stvaraju odgovarajuću osnovu za poboljšanje kvaliteta. ISO standardi su definisani kako bi se organizacijama svih vrsta pomoglo u primeni i sprovođenju efektivnog sistema menadžmenta kvaliteta. Implementacija serije standarda ISO 9000 ima funkciju postizanja boljih poslovnih rezultata i konkurentskog nastupa na tržištu. Procenjuje se da u svetu ima preko 550.000 organizacija iz najrazličitijih oblasti koja su svoje opredeljenje da održavaju i unapređuju kvalitet dokumentovale sertifikatom ISO 9000.

Međunarodni standardi kvaliteta

Plan i program kursa Međunarodni standardi kvaliteta

Modul 1 – Međunarodni standardi kvaliteta

1. Pojam i značaj kvaliteta

 • Faze u razvoju kvaliteta
 • Nagrade za kvalitet

2. Pojam standarda i standardizacije

 • Standard
 • Standardizacija
 • Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO

3. Pojam sertifikata i sertifikacije

 • Sertifikacija
 • Proces sertifikacije sistema kvaliteta
 • Principi poslovanja sertifikacionih tela

4. Standardi kvaliteta ISO 9000 i njihova primena

 • ISO 9000
 • Standard SRPS ISO 9000:2007
 • Standard SRPS ISO 9001:2008
 • Standard SRPS ISO 9004:2009

5. Integrisani sistemi menadžmenta

 • PDCA koncept
 • Standardi za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Nedostaci integrisanih sistema menadžmenta
 • Strategije i modeli integracije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se