SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Planiranje i kontrola troškova

Ukoliko uzmemo u obzir pojmovnu određenost troškova, odnosno da su to vrednosno prikazana utrošena sredstva i usluge s ciljem ostvarivanja korisnih učinaka, postaje jasno koliko su značajni kontrola troškova i upravljanje njima u poslovanju. Međutim, da bismo kontrolisali troškove i upravljali njima, neminovno je da se prvo upoznamo sa njihovim pojmom, značajem, uticajem i ponašanjem. Takođe, od velikog značaja je upoznavanje troškova po vrstama. Naime, razlikujemo prirodne ili osnovne, kao što su troškovi materijala, troškovi stalnih sredstava – amortizacija, troškovi rada – ukalkulisani lični dohoci, kalkulativni doprinos društvenoj zajednici i troškovi usluga. Podela troškova na fiksne i varijabilne troškove jedna je od osnovnih podela troškova.

Takođe, važne su podele troškova i na: ekonomske i neekonomske, direktne i indirektne, troškove po mestima i nosiocima, ukalkulisane, realizovane i naplaćene troškove, stvarne, planske i standardne troškove, apsorbovane, preapsorbovane i neapsorbovane opšte troškove, kratkoročne i dugoročne troškove, troškove koji se mogu kontrolisati i troškove izvan kontrole, obavezne i programirane troškove. Nakon toga možemo da upoznajemo metode za kontrolu troškova i upravljanje njima i biramo koju ćemo primeniti u zavisnosti od situacije i ostalih uticajnih faktora. Formiranje cena, koje su važna komponenta troška, predstavlja veoma važno pitanje u poslovanju i direktno utiče na visinu ostvarenog profita, što je u stvari i krajnji cilj upoznavanja ove teme.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Planiranje i kontrola troškova poslovanja

Kurs „Planiranje i kontrola troškova poslovanja“ je zamišljen i ostvaren kroz devet nastavnih jedinica. Ceo kurs je koncipiran tako da polaznik, nakon što ga savlada, može bolje da razume vrste troškova, njihovu dinamiku u odnosu na promenu obima proizvodnje, značaj upravljanja troškovima, kao i da poznaje metode za upravljanje troškovima. Sem o troškovima, u kursu se govori i o postupku izrade kalkulacija cena, koje su od velikog značaja u poslovanju kada se govori o planiranju i kontroli troškova. Takođe, prikazane su i metode za obračunavanje troškova, na osnovu kojih se lakše upravlja troškovima. Cilj ovog kursa je da se na efikasan i efektivan način upravlja troškovima, jer je to jedan od najbitnijih faktora uspešnog poslovanja.

Prva nastavna jedinica posvećena je definisanju troškova kao jednoj od kompleksnijih i najbitnijih kategorija preduzeća. Nakon toga polazniku će biti jasnije šta su utrošci, jer su propraćeni i praktičnim primerima, šta su količinske komponente utroška, a šta je uslovljenost utroška učinkom. Osim toga, razumeće i značaj troškova.

U drugoj nastavnoj jedinici obrazložene su vrste troškova. U trećoj se obrađuje vrlo bitan deo koji je u vezi sa planiranjem i u kome se detaljno govori o planu prodaje, proizvodnje, troškova kao o uzajamno zavisnim delovima, ali i o tome zašto je značajno planiranje.

U nastavku je objašnjeno zašto je upravljanje troškovima bitno u odnosu na konkurenciju. U petoj i šestoj lekciji govoriće se o obračunu troškova i prilagodljivosti troškova u odnosu na obim proizvodnje.

Kurs se završava gradivom koje je u vezi sa finansijskom kontrolom troškova, metodama formiranja cena i politikom cena.

Osnovni cilj kursa je da polaznika upozna sa pojmom troškova na sveobuhvatniji način kako bi naučio da primenjuje osnovne veštine planiranja i upravljanja troškovima. Pored toga, jedan od osnovnih ciljeva je i da se razume, shvati i usvoji značaj upravljanja troškovima kako bi polaznik na što efikasniji način mogao da savlada, primeni i prenese svoja znanja. Pored toga, bitno je upoznati studente i sa načinom formiranja cena i politikom cena.

Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja odgovoriće vam na pitanja:

1. Koji troškovi se javljaju u preduzeću?

Od velikog značaja za uspeh u poslovanju jeste sposobnost razgraničavanja svih troškova koje imate za vreme bavljenja odabranom delatnošću. Na taj način bićete sposobni da sve troškove dosta jasnije sagledate i da ih korigujete na odgovarajući način kad god se ukaže potreba za tim. Poznavanjem karakteristika svih vrsta troškova lako ćete vladati u svim uslovima poslovanja i držati kontrolu nad troškovima čak i u kriznim situacijama i burnim dešavanjima na tržištu na kome poslujete. Isto tako, ukoliko planirate da sprovedete bilo kakve izmene u poslovanju, poznavanjem ponašanja svih vrsta troškova moći ćete na odgovarajući način da predvidite ishode svih planiranih budućih aktivnosti i promena u načinu poslovanja.

2. Kako pratiti poslovni uspeh i kako ga poboljšati?

Različitim vrstama planova definiše se i planirana visina svih troškova koje ćete imati u poslovanju, kao i procena prihoda koje možete steći prodajom svojih proizvoda i usluga, što na kraju daje očekivani finansijski rezultat. Nakon što protekne vremenski period za koji je plan kreiran, poređenjem planiranih i realizovanih rezultata dobijamo jasan uvid u rezultate našeg poslovanja. Iz tog poređenja će biti jasno gde postoji prostor za napredak, koje troškove treba dodatno smanjiti i na koji način. Kod projektovanja različitih planova za smanjenje troškova, što je zapravo i prvi korak ka većoj zaradi preduzeća, vodi se računa i o tome da nijedna korekcija ne utiče na pad kvaliteta proizvoda ili usluge.

3. Kako odrediti cenu kojom će se ostvariti uspeh na tržištu?

Definisanje cene jedan je od najtežih zadataka sa kojim se menadžment preduzeća susreće. Potrebno je držati cenu na nivou blizu konkurentskih cena, voditi računa o držanju troškova na što nižem nivou i uvoditi nove tehnologije koje će učiniti proizvodnju znatno efikasnijom, s ciljem da cena bude što manja, kako bi potrošači mogli sebi da priušte vaš proizvod. S druge strane, cena mora imati u sebi uračunatu ne samo cenu proizvodnje, već mora pokriti i ostale troškove nastale u vezi s tim proizvodom ili uslugom, kao i vašu zaradu, pa je potrebno paziti da cena ne bude previše mala pa da poslovanje bude neefikasno. Postoje razne metode koje uračunavaju sve ove faktore i pomažu da se definiše odgovarajuća cena.

Plan i program kursa Planiranje i kontrola troškova

Modul – Upravljanje troškovima poslovanja

  1. Pojam troška
  2. Vrste troškova
  3. Finansijsko planiranje
  4. Značaj upravljanja troškovima u odnosu na promene konkurentnosti
  5. Prilagodljivost i elastičnost troškova u odnosu na promene obima proizvodnje
  6. Obračun troškova
  7. Finansijska kontrola troškova
  8. Metode formiranja cena
  9. Politika cena

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se