Upisni rok je počeo

Kurs Planiranje i kontrola troškova

Ukoliko uzmemo u obzir pojmovnu određenost troškova, odnosno da su to vrednosno prikazana utrošena sredstva i usluge s ciljem ostvarivanja korisnih učinaka, postaje jasno koliko su značajni kontrola troškova i upravljanje njima u poslovanju. Međutim, da bismo kontrolisali troškove i upravljali njima, neminovno je da se prvo upoznamo sa njihovim pojmom, značajem, uticajem i ponašanjem. Takođe, od velikog značaja je upoznavanje troškova po vrstama. Naime, razlikujemo prirodne ili osnovne, kao što su troškovi materijala, troškovi stalnih sredstava – amortizacija, troškovi rada – ukalkulisani lični dohoci, kalkulativni doprinos društvenoj zajednici i troškovi usluga. Podela troškova na fiksne i varijabilne troškove jedna je od osnovnih podela troškova.

Takođe, važne su podele troškova i na: ekonomske i neekonomske, direktne i indirektne, troškove po mestima i nosiocima, ukalkulisane, realizovane i naplaćene troškove, stvarne, planske i standardne troškove, apsorbovane, preapsorbovane i neapsorbovane opšte troškove, kratkoročne i dugoročne troškove, troškove koji se mogu kontrolisati i troškove izvan kontrole, obavezne i programirane troškove. Nakon toga možemo da upoznajemo metode za kontrolu troškova i upravljanje njima i biramo koju ćemo primeniti u zavisnosti od situacije i ostalih uticajnih faktora. Formiranje cena, koje su važna komponenta troška, predstavlja veoma važno pitanje u poslovanju i direktno utiče na visinu ostvarenog profita, što je u stvari i krajnji cilj upoznavanja ove teme.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja odgovoriće vam na pitanja:

Na kursu Planiranje i kontrola troškova polaznici stiču znanja pre svega o pojmu i značaju troškova, njihovim vrstama, kao i ulozi i značaju troškova u finansijskom planiranju. Zatim u kursu je reč o prilagodljivosti i elastičnosti troškova u odnosu na promene obima proizvodnje. Takođe, obrađeno je upravljanje troškovima u odnosu na promenu konkurentnosti. U vezi sa ovom temom obrađeni su modeli upravljanja troškovima kao što su model tradicionalnog upravljanja, model upravljanja troškovima zasnovan na procesima, zatim model koji se temelji na aktivnostima, model ciljanih troškova, zatim budžetiranje koje se zasniva na aktivnostima, model bilansa dostignuća, „Kaizen” troškovi, analiza vrednosti, kao i model upravljanja troškovima kvaliteta. Vrlo važan segment koji je obrađen jeste obračun troškova i njegov značaj po sistemu obračuna po stvarnim i po standardnim troškovima, kao i Target Costing.

Obrađena je i tema finansijske kontrole, odnosno finansijska kontrola zasnovana na bilansu uspeha i finansijska kontrola zasnovana na bilansu stanja, sa izveštavanjem o odstupanjima od plana i korektivnim akcijama. Od krucijalne važnosti za planiranje i kontrolu troškova je proces formiranja cene. U kursu ćete saznati više o metodi formiranja cene zasnovane na troškovima, koja podrazumeva metod „troškovi plus”, marginalni metod, kao i metod ciljane stope prinosa. Takođe, obrađena je i grupa metoda zasnovanih na tražnji i konkurenciji. Kada je u pitanju formiranje cene, kurs obrađuje i politiku cena, gde je od velikog značaja kao faktor formiranja cena, pored troškova, tražnje i konkurencije, takođe i ekonomska politika države.

Cilj kursa je da se polaznicima pruže znanja o samom pojmu i suštini troškova, kao i o pojmu upravljanja troškovima, njihovom značaju i primeni stečenih saznanja u praksi. Prvenstveno, cilj kursa je sticanje znanja i sposobnosti razlikovanja troškova i načina upravljanja troškovima zarad smanjenja nabavne cene, čiji je krajnji ishod povećanje marže, odnosno profita, zatim usvajanje metoda za kontrolu i upravljanje troškovima sa prethodno navedenim ciljem sticanja što većeg profita. 

Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja odgovoriće vam na pitanja:

Koje su osnovne komponente troškova?

Troškove čine dve komponente: utrošak i cena. Dakle, kada utrošak pomnožimo sa cenom, tada dobijamo trošak. Kada kvantitativno posmatramo troškove, to je proizvod utroška i cene po jedinici utroška. Količinski određena potrošnja ekonomskih dobara čini količinsku komponentu, koju najčešće nazivamo utroškom. U ovom smislu se pod ekonomskim dobrima podrazumevaju dobra u širem smislu reči, kao što su materijalna dobra, prava i usluge. Cenovna komponenta izražava vrednosni osnov, cenu ili tarifu putem koje se heterogeni faktori procesa rada prevode u homogeni, odnosno vrednosni izraz. Na osnovu toga, kao što smo već pomenuli, iznos troškova se dobija množenjem potrošenih dobara, odnosno utrošene količine i cene.

Šta sve obuhvata finansijsko planiranje?

Finansijsko planiranje, jednostavno rečeno, jeste oblik raznih vrsta planova iskazanih u finansijskim pokazateljima. Iz njih se vide aktivnosti i ciljevi koji se nameravaju realizovati, kao i način, vreme i mesto realizacije. Finansijsko planiranje obuhvata plan prodaje, plan troškova, plan novčanih tokova, planirani bilans uspeha i planirani bilans stanja. Polaznu osnovu procesa planiranja predstavlja plan prodaje. Međutim, da bi se nešto prodalo, mora se prvo proizvesti, a da bi se nešto proizvelo, potrebno je nabaviti određene resurse.

Naravno, preduzeće ima određene finansijske izdatke za plaćanje tih troškova, tako da je neophodno sačiniti i plan troškova. Zatim plan priliva i odliva se priprema na osnovu napred navedenih već pripremljenih planova prodaje i plana troškova, iz kojih se mogu videti uslovi naplate potraživanja i plaćanja obaveza. Takođe, posle toga može se sastaviti planirani bilans uspeha, koji u stvari predstavlja planirani profit na osnovu razlike između planiranih prihoda i planiranih rashoda. Važan element finansijskog planiranja je takođe i planirani bilans stanja, koji pokazuje očekivanu strukturu sredstava i izvora sredstava na početku i na kraju planskog perioda.

Na koji način se vrši finansijska kontrola troškova?

Finansijska kontrola je u stvari primena mera i aktivnosti s ciljem provere delatnosti preduzeća u finansijskom smislu. Dakle, finansijska kontrola je instrument nadzora ostvarivanja i sprovođenja finansijskog plana. Uzimajući u obzir da su u centru pažnje finansijske kontrole odstupanja finansijskih planova i bilansa preduzeća, finansijska kontrola može biti zasnovana na finansijskim poslovima i na bilansima. Finansijski planovi mogu funkcionisati kao instrument menadžmenta samo ukoliko redovno podležu finansijskoj kontroli kojom se utvrđuju istinite planske veličine. Sam postupak kontrole obuhvata odstupanja između stvarnih i planskih zadataka. Ukoliko odstupanja nisu ispunjena, negativna su, imenuju se odgovorni subjekti i uzroci koji su ih izazvali. Kontrola zasnovana na bilansima je usmerena na proveru izvršenja zadataka, odnosno odstupanja stavki bilansa stanja ili bilansa uspeha od planskih.

Plan i program predavanja

1. Pojam troška
 • utrošak,
 • cenovna komponenta i značaj troškova
2. Vrste troškova
 • prirodne vrste troškova,
 • fiksni troškovi,
 • varijabilni troškovi
3. Finansijsko planiranje
 • plan prodaje,
 • plan troškova,
 • plan novčanih tokova planirani bilans uspeha,
 • planirani bilans stanja
4. Značaj upravljanja troškovima u odnosu na promene konkurentnosti
 • model tradicionalnog upravljanja proizvodnim troškovima,
 • model upravljanja troškovima utemeljen na procesima,
 • model upravljanja troškovima baziran na aktivnostima,
 • model ciljnih troškova,
 • budžetiranje temeljeno na aktivnostima,
 • model bilansa dostignuća,
 • „Kaizen” troškovi,
 • analiza vrednosti,
 • model upravljanja troškovima kvaliteta
5. Prilagodljivost i elastičnost troškova u odnosu na promene obima proizvodnje – metoda ključeva
6. Obračun troškova
 • sistem obračuna po stvarnim troškovima,
 • uticaj promena obima proizvodnje i prodaje na visinu cene koštanja,
 • sistem obračuna po standardnim troškovima,
 • Target Costing
7. Finansijska kontrola troškova
 • kontrola zasnovana na finansijskim poslovima,
 • kontrola zasnovana na bilansima,
 • kontrola zasnovana na bilansu uspeha,
 • kontrola zasnovana na bilansu stanja,
 • izveštavanje o odstupanjima od plana i korektivne akcije
8. Metode formiranja cena
 • metode zasnovane na troškovima,
 • metode zasnovane na tražnji i konkurenciji,
 • državno regulisane cene
9. Politika cena
 • troškovi kao faktor formiranja cena,
 • tražnja kao faktor formiranja cena,
 • konkurencija kao faktor obrazovanja cena,
 • ekonomska politika države kao faktor formiranja cena,
 • mere u oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog režima,
 • mere monetarne i kreditne politike

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.