Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Međunarodno poslovno pravo

Razvojem svetskih poslovnih aktivnosti i većim protokom robe i usluga između država nastala je potreba za kreiranjem pravila koja bi regulisala te odnose usled čega je nastalo međunarodno poslovno pravo. Ranije je ova naučna disciplina nosila naziv međunarodno privredno pravo, međutim, u novije vreme pojam „privredno” je zamenjen pojmovima „poslovno” i „trgovinsko”, pa tako danas imamo nazive „međunarodno poslovno pravo” i „međunarodno trgovinsko pravo”.

Međunarodno poslovno pravo izučava koja su to pravila koja regulišu međunarodne poslovne odnose, a koja se koriste prilikom prometa robe i usluga između subjekata (trgovaca, privrednika) koji dolaze iz različitih država. Odnosi koji se razvijaju između učesnika prilikom izvršavanja ovih internacionalnih poslovnih aktivnosti mogu se nazvati međunarodnim poslovanjem i otuda se skup pravnih pravila kojima se reguliše međunarodna ekonomija naziva međunarodno poslovno pravo. Ova disciplina povezana je sa mnogim granama prava, kao što su: privredno pravo, međunarodno javno pravo, međunarodno privatno pravo i dr.

Međunarodno poslovno pravo je mlada pravna disciplina koja je postala prihvaćena u novije vreme. Tako su i mišljenja stručnjaka podeljena: dok jedni smatraju da međunarodno poslovno pravo treba da bude zasebna celina, drugi smatraju da ipak ne može da se govori o posebnoj grani. Predmet izučavanja međunarodnog poslovnog prava čine: međunarodni privredni odnosi koji se odnose na promet roba i usluga i međunarodni privredni ugovori u vezi s ovim aktivnostima, međunarodna plaćanja i sudstvo, međunarodne privredne organizacije – kako regionalne tako i globalne. U izvore međunarodnog poslovnog prava spadaju: međunarodni ugovori, akti međunarodnih organizacija, autonomno međunarodno trgovinsko pravo, kodifikovana pravila, sudska i arbitražna praksa.

Poznavanje međunarodnog poslovnog prava pomaže da lakše shvatimo šta podrazumeva međunarodno poslovno pravo i njegov razvoj, kao i kako funkcioniše međunarodno poslovanje u modernom svetu. Polaznik raspolaže znanjima o ključnim segmentima međunarodnog poslovnog prava i lakše će uočiti razlike i specifičnosti najvažnijih ugovornih odnosa u međunarodnom poslovnom prometu.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Međunarodno poslovno pravo

Kurs Međunarodno poslovno pravo će predstaviti i pojasniti sam pojam međunarodnog poslovnog prava, kao i šta to sve obuhvata predmet međunarodnog poslovnog prava. Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica. Prva nastavna jedinica se bavi definisanjem pojma međunarodnog poslovnog prava, kao i određivanjem njegovog predmeta izučavanja. Druga nastavna jedinica govori o izvorima međunarodnog poslovnog prava. 

U najznačajnije izvore međunarodnog poslovnog prava spadaju: međunarodni ugovori, akti međunarodnih organizacija, autonomno međunarodno trgovinsko pravo, kodifikovana pravila, sudska i arbitražna praksa. U trećoj nastavnoj jedinici detaljno su obrađeni najznačajniji subjekti međunarodnog poslovnog prava, u koje spadaju: država, međunarodne organizacije, Međunarodni monetarni fond, Svetska trgovinska organizacija (WTO), GATS (Opšti sporazum o trgovini uslugama), TRIPS (Ugovor o intelektualnoj svojini), OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj).

Pretposlednja nastavna jedinica detaljnije govori o sistemu odnosa prema subjektima u međunarodnom poslovnom pravu: o sistemu najpovlašćenije nacije, preferencijalnom sistemu, sistemu reciprociteta i sistemu nacionalnog tretmana. Zapravo, u ovoj nastavnoj jedinici će biti reči o principima u međunarodnim odnosima koji predstavljaju osnovu međunarodnog trgovinskog sistema. 

Cilj ovih principa je sprečavanje diskriminacije, izjednačavanje u pravima ili poboljšanje položaja država koje su u razvoju. U poslednjoj nastavnoj jedinici biće reči o ugovoru u međunarodnom poslovanju, dakle reč je o pravnom poslu na osnovu kojeg se jedna strana obavezuje drugoj ugovornoj strani za prenos prava svojine na robu i predaju robe, dok se druga strana obavezuje da plati ugovorenu cenu i preuzme robu. Biće reči i o Bečkoj konvenciji i arbitraži, koje dodatno uređuju ovu oblast. 

Cilj kursa Međunarodno poslovno pravo je da upozna polaznika sa samim pojmom i predmetom izučavanja ove naučne discipline, izvorima međunarodnog poslovnog prava, njegovim subjektima i principima koji se primenjuju u odnosu na njih, kao i sa pojmom ugovora o međunarodnoj prodaji. Opšti cilj je upoznavanje sa razvojem međunarodnog poslovnog prava, ali i sa osnovnim savremenim problemima međunarodne zajednice.

Kurs Međunarodno poslovno pravo će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je pojam, a šta predmet međunarodnog poslovnog prava?

Međunarodnim poslovnim pravom su obuhvaćeni promet i prodaja robe, usluga i intelektualne svojine. Predmet međunarodnog poslovnog prava su na prvom mestu međunarodni ekonomski odnosi u najopštijem smislu, dakle niz veza različite prirode: od trgovinskih, finansijskih, preko proizvodnih i drugih. Subjekti međunarodnog prava takođe spadaju u sferu interesovanja međunarodnog poslovnog prava, kao i sporovi koji nastaju u međunarodnom sistemu. Međunarodne organizacije i međunarodna plaćanja kao obeležja savremenog doba takođe su regulisani ovim pravom.

Predmet discipline koja se naziva međunarodno poslovno pravo bi mogao biti određen preko pravnih normi i pravnih odnosa sa elementom inostranosti povodom obavljanja privredne delatnosti. Dakle, ukoliko jedan pravni odnos nastaje povodom obavljanja privredne delatnosti u kojoj se pojavljuje element inostranosti, onda norme koje ga uređuju, kao i sam taj pravni odnos, pripadaju disciplini međunarodnog poslovnog prava.

Koji su izvori međunarodnog poslovnog prava?

Međunarodno poslovno pravo karakterišu njegovi autentični izvori, ali, pored njih, u izvore kojima se uređuju odnosi u ovoj oblasti spadaju i odavno opšteprihvaćeni izvori. U izvore spadaju međunarodni ugovori, akti međunarodnih organizacija, autonomno međunarodno trgovinsko pravo, koje podrazumeva običaje, opšte uslove poslovanja i tipske ugovore, zatim izvor su i akti međunarodnih organizacija, ali i sudska i arbitražna praksa.

Međunarodni ugovori su ugovori koje međusobno zaključuju države ili države i međunarodne organizacije, ili međunarodne organizacije međusobno. To su ugovori koje karakterišu subjekti koji ih zaključuju: u njih ne spadaju ugovori koje zaključe dve kompanije iz različitih zemalja, takvi ugovori se smatraju samo ugovorima sa elementom inostranosti. Ukoliko prilikom zaključivanja ugovora učestvuju međunarodne organizacije, ovi ugovori se nazivaju konvencije.

Ko su subjekti u međunarodnom poslovnom pravu i koji su sistemi odnosa prema njima prisutni u međunarodnom poslovnom pravu?

Jedan od najznačajnih subjekata u međunarodnom poslovnom pravu je na prvom mestu država, koja je tradicionalno najvažniji subjekat prava, pa tako i u međunarodnom poslovnom pravu. Jedino posredstvom države ili uz njenu saglasnost deluju svi drugi subjekti u međunarodnom poslovnom pravu.

Zatim, značajni subjekti su i međunarodne organizacije, koje mogu biti vladine i nevladine, i predstavljaju izvedene subjekte međunarodnog poslovnog prava. Međunarodni monetarni fond, Svetska trgovinska organizacija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kao univerzalne međunarodne organizacije, imaju širok uticaj i jednako su važne u pogledu razvoja međunarodne privrede i ekonomije.

GATS i TRIPS predstavljaju anekse ugovora Svetske trgovinske organizacije koji su dodatno proširili trgovinu na trgovinu uslugama i trgovinu i zaštitu intelektualne svojine. Principi koji se odnose na subjekte međunarodnog poslovnog prava jesu pre svega fakultativnog karaktera, dakle države odlučuju da li će ih prihvatiti ili neće u svojim međusobnim ugovorima. To su: princip najpovlašćenije nacije, preferencijalni sistem, sistem reciprociteta i princip nacionalnog tretmana.

Plan i program predavanja

1. Pojam i predmet međunarodnog poslovnog prava 
  • definicija međunarodnog prava, povezanost sa drugim granama prava i nastanak međunarodnog poslovnog prava 
2. Izvori međunarodnog poslovnog prava
  • svi izvori međunarodnog prava i njihovo detaljno definisanje 
3. Subjekti međunarodnog prava
  • navedeni subjekti međunarodnog prava i njihov opis, značaj i slično
4. Sistemi odnosa prema subjektima u međunarodnom poslovnom pravu
  • reč je o sistemima odnosa subjekata u međunarodnom poslovnom pravu
5. Pojam ugovora o međunarodnoj prodaji
  • objašnjenje pojma ugovora u međunarodnom pravu

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se