Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Poslovno pravo

Potreba za definisanjem poslovnog prava nastala je iz interakcije između raznih poslovnih subjekata. Kako bi se uspešno i detaljno definisali ovi odnosi između privrednih subjekata, nastala je relativno nova disciplina nazvana poslovno pravo. Mnogi ekonomisti, pravnici i teoretičari su se trudili da definišu osnovna načela ove discipline. Razvoj poslovnog prava započeo je u Sjedinjenim Američkim Državama i na početku nije bilo izazova koji su se pojavili razvojem informacionih tehnologija, globalizacijom i sve složenijim poslovnim odnosima. Jedan od neodvojivih delova poslovnog prava je etika, odnosno etičke dileme koje se pojavljuju u savremenom poslovanju. To je vrlo važna stavka kada je liderstvo, tj. uspešno vođenje kompanije u pitanju.

Kako je potrebno da se definiše poslovno pravo u raznim oblastima delovanja, predmet poslovnog prava nije specifično određen, ali može da utiče na pravno okruženje poslovanja, ugovorne odnose poslovnih subjekta, različite privredne transakcije. Izvori poslovnog prava mogu biti međunarodni i nacionalni, dok je najvažniji pravni akt ustav. Poslovno pravo definiše veliki broj zakona, ugovora i opšteprihvaćena međunarodna prava. Za samo poslovanje jedne kompanije najvažniji su kolektivni ugovori kojima se regulišu individualna prava zaposlenih. Pored regulisanja kolektivnih ugovora, za samu kompaniju, kao i delatnost koju obavlja, veoma je važno da se poslovno pravo nadovezuje na ostale pravne grane.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Preduzetništvo i Menadžment prometa nepokretnosti.

Kurs Poslovno pravo – opis i cilj

Da bi bilo koja vrsta poslovanja mogla uspešno da se realizuje, potrebno je poznavati osnovna pravna načela i zakonom definisana pravila. Neophodno je da ova pravila poznaju i menadžeri, bez obzira na to na kojoj poziciji u kompaniji, odnosno na kom hijerarhijskom nivou se nalazili. U kursu Poslovno pravo polaznici će imati priliku da se upoznaju sa pojmom i predmetom izučavanja poslovnog prava. U nastavnim jedinicama izučavaju se ekonomski odnosi, subjekti, izvori i načela poslovnog prava, ali i način pravnog regulisanja u oblastima kao što su intelektualna svojina, marketing, diskriminacija i zaštita podataka. Cilj izučavanja kursa Poslovno pravo jeste da upozna i osposobi polaznike da razumeju osnovne pojmove poslovnog prava, pravna pravila i da koriste stečena znanja u svom poslovanju i svakodnevnom životu. Pored toga, cilj ovog kursa jeste da polaznicima omogući razumevanje kako teorijskih, tako i praktičnih elemenata poslovnog prava.

Nastavne jedinice kursa Poslovno pravo uvode polaznika u pojam i predmet poslovnog prava kako bi razumeli potrebu za razvijanjem ove naučne discipline i definisanja njenog predmeta. Kako je predmet poslovnog prava opširan pojam i prepliće se sa mnogim oblastima, veoma je važno shvatiti kako se nadovezuju ostale privredne grane. Potom biće više reči o primeni poslovnog prava kroz razne privredne subjekte. Jedan od najznačajnije definisanih ugovora i predočen značaj poslovnog prava ogleda se kroz ugovorno pravo. Značajna primena poslovnog prava se ogleda i u marketingu i advertajzingu. Ne samo da danas klijenti prema kojima kompanije nisu adekvatno postupile imaju negativan stav već i potrošači mogu reagovati ukoliko kompanije prekrše određena etička načela.

Razvojem informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja dolazi do izražaja sve veća primena poslovnog prava. Razni patenti, otkrića, dela zaštićeni su autorskim pravima, ali postoji sve veća potreba da se zaštite podaci pojedinaca. Kako se čuvaju lični podaci potrošača, klijenata ili sprovodi zaštita od diskriminacije biće detaljnije i konkretnije opisano u nastavnim jedinicama.

Kurs Poslovno pravo odgovoriće vam na pitanja:

Koje vrste privrednih subjekta postoje?

Veoma je važno razumeti da poslovno pravo ima svoju primenu bez obzira na to o kojoj vrsti privrednog subjekta se radi. Kako savremeni trendovi poput globalizacije, veliki broj različitih nacionalnosti, kao i struktura zaposlenih, utiču na organizacionu strukturu, svi koraci poslovanja moraju biti definisani. Poslovne organizacije razlikuju se prema obliku organizovanosti i dele se na: preduzeća, privredna društva i povezana društva, odnosno grupacije preduzeća. Naravno da na samo poslovanje utiče i veličina preduzeća. Poslovno pravo mora biti regulisano i u malim, velikim i srednjim preduzećima. Poslovne organizacije bez obzira na veličinu i oblik organizovanosti moraju biti upisane u registar. Sve informacije koje se unose u registar važne su za pravno regulisanje kompanije pa samim tim, ukoliko kompanija ne želi da posluje, dolazi do brisanja poslovne organizacije iz registra.

Šta podrazumeva zakonska regulativa u marketingu i advertajzingu?

Sve više kompanija ima izazove i pritužbe na račun zakonske regulative. Marketing sektor kompanija može da utiče na poslovanje kompanije i da ugrozi njen imidž ukoliko ne poštuje zakon o oglašavanju. Sporne situacije u oglašavanju su: korišćenje dece, poređenje proizvoda sa konkurentima, korišćenje nedozvoljenog sadržaja koji ima negativan uticaj na emocije kupca, zloupotreba lekova, nedozvoljenih supstanci i slično. Pored marketing sektora, ponekad se osim oglašivača o ovaj zakon ogluše i mediji. Kako se integracijom i globalizacijom došlo do povezanosti različitih tržišta, došlo je do potrebe za međunarodnom regulacijom poslovanja. Definišu se razni međunarodni akti, sporazumi, posebne međunarodne organizacije i udruženja, institucije koje blagovremeno reaguju na diskutabilne oglase, reklame ili kompromitujući sadržaj.

Na šta se sve odnosi zaštita podataka?

Moderno društvo danas ima najteži problem – da podatke zaštiti od raznih zloupotreba ili toga da se ne iskoriste u nedozvoljene svrhe. Osetljivi podaci koji moraju danas biti zaštićeni su: biometrijski podaci, obrada ličnih podataka, saglasnosti i ko spada u grupu korisnika podataka. Biometrijski podaci se odnose na podatke koji omogućavaju da se utvrdi identitet osobe, poput otiska prsta ili potpisa. Obrada ličnih podataka podrazumeva prikupljanje, razvrstavanje, čuvanje, otkrivanje, objavljivanje, širenje ili brisanje podataka o određenoj osobi. Prilikom vršenja određenih istraživanja ili popunjavanja raznih upitnika, kompanije moraju da upozore osobe u koje se svrhe uzimaju podaci i da zatraže saglasnost. Saglasnost podrazumeva pristanak osobe da se podaci obrađuju, a korisnik podataka predstavlja fizičko ili pravno lice koje je zakonom ili pristankom ovlašćeno da može da koristi podatke. 

Plan i program predavanja

  • Pojam i predmet poslovnog prava – nastanak i predmet poslovnog prava
  • Vrste i odlike privrednih subjekata – kako se primenjuje poslovno pravo u različitim poslovnim organizacijama
  • Ugovorno pravo – primena poslovnog prava kroz ugovore, izveštaje i poslovne odnose
  • Zakonska regulativa u marketingu i advertajzingu – institucije koje sprovode poslovno pravo ukoliko se prekrše određene pravne regulative
  • Zaštita intelektualne svojine – na koji način je regulisana zaštita intelektualne svojine
  • Zaštita podataka – kako zaštititi osetljive podatke i koje sve vrste podataka postoje
  • Zaštita od diskriminacije – kako rešiti sporne situacije u već nastalim izazovima

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.