Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Devizno tržište možemo definisati kao tržište na kome se trguje stranim sredstvima plaćanja (devizama). Na deviznom tržištu susreću se ponuda i tražnja, odnosno vrši kupoprodaja stranih valuta i formira devizni kurs, imajući u vidu da ponuda i tražnja nikad nisu uravnoteženi. Kupovni kurs će biti pokazatelj o tome koliko je jedinica jedne valute potrebno prodati da bi se kupila jedinica druge valute, dok će prodajni kurs biti pokazatelj koliko će se jedinica jedne valute kupiti ukoliko se proda jedna jedinica druge valute. Raspon između kupovnog i prodajnog kursa naziva se spred. Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju krivična dela koja imaju brojne negativne posledice.

Pranje novca podrazumeva prikrivanje nelegalno stečenog novca i njegovo ubacivanje u legalne tokove prikazujući ga kao legalno stečenu imovinu. Obično se sastoji iz tri faze – faze ulaganja, faze prikrivanja i faze integracije. Faza ulaganja podrazumeva da se novac stečen na ilegalan način prvi put ulaže u određenu finansijsku ustanovu ili se njime kupuje određena imovina. Faza prikrivanja realizuje se nakon što je gotovina pretvorena u depozit kod banaka, dok u fazi integracije ilegalan novac ponovo ulazi u legalne ekonomske tokove.

U mnogim zemljama zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma definisano je da brojni obveznici kao što su banke, revizori i osiguravajuće kuće imaju obavezu da sprovode određene mere radi sprečavanja ovih nelegalnih radnji. Ukoliko im određene tranasakcije budu čudne, ovi obveznici imaju obavezu da podatke o transakciji ili licu koje vrši transakciju dostavi organu za sprečavanje pranja novca.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Devizno poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Kurs Devizno poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma počinje modulom koji akcenat stavlja na detaljno objašnjenje pojma i ključnih pojmova deviznog poslovanja. Polaznicima se objašnjava značaj deviznog tržišta, njegove funkcije i zadaci, kao i preduslovi za postojanje i funkcionisanje. Ukazuje se na različite poslove koji se mogu obavljati na deviznom tržištu, ali i na vrste deviznih plaćanja.

Sledeći modul, koji se bavi temom pranja novca, objašnjava na koji način se pranje novca odvija, koje su tehnike koje se pri tome koriste i do kojih posledica ono dovodi. Posebna pažnja se posvećuje fazi pranja novca – fazi ulaganja, fazi prikrivanja i fazi integracije, ali i međunarodnoj regulativi za sprečavanje pranja novca. U obuci se navode i neke od najčešćih metoda pranja novca kroz sektor nepokretnosti.

Poslednji, treći modul akcenat stavlja na finansiranje terorizma. Kurs daje pregled faza kojima se vrši ovaj vid finansiranja, a naročito važan deo ovog modula odnosi se na njegovo sprečavanje. Delovanje na otkrivanje i sprečavanje finansiranja terorizma vrši se putem brojnih međunarodnih standarda kao što su Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma. Poseban deo u ovom modulu posvećen je odbrani države od finansiranja terorizma. Takođe, razmatraju se različite vrste rizika i njihovo upravljanje, ali i uloga i značaj finansijsko-obaveštajne službe. U kursu su navedeni i primeri iz prakse, čime se teži približavanju ovih pojmova polaznicima.

Cilj kursa Devizno poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma jeste da polazniku približi način funkcionisanja deviznog poslovanja, odnosno upozna ga sa osnovnim karakteristikama deviznog tržišta, kao i sa vrstama deviznih poslova i plaćanja u deviznom poslovanju. Pored toga, cilj je da se polaznicima približe pojmovi pranja novca i finansiranja terorizma, faze ovih procesa, kao i zakoni i propisi koji se primenjuju radi njihovog sprečavanja. Teži se tome da polaznici steknu potrebna znanja za prepoznavanje transakcija u vezi sa ovakvim nelegalnim delovanjem. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja

Šta je devizno poslovanje?

Devizno poslovanje odnosi se na skup propisa, institucija, principa i instrumenata kojim su definisani devizni poslovi između privrednih i drugih subjekata u robnom i nerobnom prometu u zemlji i inostranstvu. Instrumenti koji se koriste prilikom deviznog poslovanja su čekovi, menice, akreditivi i platne kartice. Cilj deviznog poslovanja je da omogući i podstakne međunarodnu trgovinu i međunarodno kretanje kapitala i obavlja se bez ikakvih ograničenja u prostornom i vremenskom smislu. Devizne poslove kao takve možemo posmatrati u užem i širem smislu. U užem smislu, devizno poslovanje podrazumeva poslove između banaka prilikom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, odobravanja iznosa deviza na račun kupca kod nekog inostranog korespondenta. U širem smislu, devizno poslovanje obuhvata trgovanje inostranim sredstvima za plaćanje kao što su devize, menice, čekovi i valuta.

Šta podrazumeva pranje novca?

Pranje novca predstavlja prikrivanje nezakonitog načina putem kojeg se došlo do određene koristi – novca ili imovine. Kriminalci ili organizovana kriminalna grupa teže da prikriju nezakonite aktivnosti koje čine i zbog toga obavljaju transakcije kojima bi se novac ili imovina pokazali kao zakonito stečeni. Čest je slučaj da se novac prebacuje sa jednog na drugo mesto, sa računa na račun, da menja oblik i da se brojnim bankarskim i privrednim transakcijama teži njegovom uključivanju u legalne finansijske tokove.

Pranje novca obično podrazumeva prenos imovine, odnosno konverziju, lažno prikazivanje podataka o imovini, kao i sticanje i korišćenje imovine stečene kriminalnim aktivnostima. 

Obično je pranje novca prisutno u zemljama u kojima ne funkcionišu sistemi interne kontrole, kao i zemljama koje su u tranziciji. Zemlje koje imaju niske poreze, u kojima su procedure jednostavne i koje garantuju zaštitu privatnosti naročito su pogodne za ove nezakonite radnje i nazivaju se poreskim rajevima.

Kako je moguće uticati na sprečavanje finansiranja terorizma?

Brojne su mere koje se donose i primenjuju radi suzbijanja finansiranja terorizma. Imajući u vidu da su i pranje novca i finansiranje terorizma problemi prisutni u celom svetu, u borbi protiv njih potrebna je međunarodno poslovanje i saradnja, odnosno definisanje međunarodnih standarda i zakonskih mera. Takva je Međunarodna konvencija o suzbijanju terorizma kojom se finansiranje terorizma definiše kao posebno krivično delo, precizira obaveza unapređivanja saradnje sa drugim državama članicama i obezbeđivanje međunarodne pravne pomoći.

Takođe, značajan uticaj u suprotstavljanju terorizmu imaju Ujedinjene nacije, koje donose deklaracije i konvencije kojima se daju smernice za što efikasniju borbu protiv terorizma. Pored toga, banke, ovlašćene menjačnice, revizori, osobe koje posreduju u prometu nepokretnosti i lica koja pružaju računovodstvene usluge imaju obavezu da spovode mere koje su propisane zakonom za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Plan i program predavanja

1. Devizno poslovanje - skup propisa, institucija, principa i instrumenata kojim su definisani devizni poslovi

  • Pojam deviznog poslovanja
  • Devizno tržište
  • Poslovi na deviznom tržištu
  • Vrste deviznih plaćanja

2. Pranje novca - prenos imovine, konverzija i lažno prikazivanje podataka o imovini

  • Pranje novca
  • Faze pranja novca – faza ulaganja, faza prikrivanja, faza integracije
  • Pranje novca kroz sektor nepokretnosti

3. Finansiranje terorizma - definisanje zakonskih mera u borbi protiv terorizma

  • Finansiranje terorizma
  • Sprečavanje finansiranja terorizma

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se