SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje (engl. e-Business) predstavlja vođenje posla na internetu, što podrazumeva kupovinu, prodaju i organizovanje poslovanja firme u mrežnom okruženju, kao i organizaciju poslovnih komunikacija sa klijentima i brigu o klijentima. Uz pomoć njega vrše se određeni trgovinski procesi koji se baziraju na automatizovanom informacionom sistemu, koji se realizuje pomoću naprednih web tehnologija i mrežnih servisa koji olakšavaju sve procese koji neposredno i posredno opslužuju elektronsko poslovanje. Prva kompanija koja je upotrebila izraz „elektronsko poslovanje” je bila američka kompanija IBM.

Tada se ovaj izraz isključivo odnosio na poslovanje u sektoru elektronike, a danas se ovaj izraz koristi kod obavljanja poslovnih procesa uz korišćenje elektronskih tehnologija, koje se zasnivaju na telekomunikacionim i informacionim tehnologijama. Poslednjih godina elektronsko poslovanje je doživelo posebnu ekspanziju u izdavaštvu, maloprodaji i finansijskim uslugama. U poređenju sa tradicionalnim poslovanjem, prednost elektronskog poslovanja je vezana za sniženje prodajnih cena, povećanje kvaliteta i smanjenje vremena koje je potrebno za izlazak na tržište, ali i realizovanje transakcija. 

Danas je posebno popularan razvoj elektronskih partnerstava koji se zasniva na zajedničkom nastupu određenih kompanija na elektronskom tržištu. Ovakva vrsta tehnologije je omogućila da se šalje veliki broj informacija na daljinu, u kratkom vremenskom periodu. Korišćenje ove mogućnosti preduzeću omogućava da upotrebom elektronske tehnologije značajno uštedi troškove poslovanja, da svoje poslove obavlja efektivnije i tako bude konkurentnije na tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjePreduzetništvo i Menadžment projekata.

Kurs Elektronsko poslovanje – opis i cilj

Možemo reći da se slobodno vreme ne može zamisliti bez interneta. Internet se koristi za povezivanje velike državne mreže, lokalne računarske mreže, internacionalne i nacionalne mreže, a globalnost je njegova osnovna odrednica. Osnovni pojmovi interneta koji su obuhvaćeni u kursu su:

 • Elektronska pošta – sistem koji omogućava primanje i slanje tekstualnih poruka (elektronskih pisama) putem interneta;
 • URL – dva osnovna dela su protokol koji se koristi (HTTP, FTP) i IP adresa ili naziv domena; 
 • Hipertekst – WWW / World Wide Web, ili skraćeno web ili web stranica – predstavlja fleksibilan i univerzalan način predstavljanja organizacije, ali i pristup internet resursima korišćenjem protokola HTTP;
 • Prenos fajlova – FTP, File Transfer Protocol – prenos fajlova putem interneta;
 • Mrežne novosti – računarska mreža preko koje se prenose tekstualne poruke u okviru grupe korisnika;
 • Server – predstavlja kompjuter ili programsku aplikaciju čiji je cilj da omoguće pristup sadržaju putem interneta;
 • Pristup udaljenim računarima (telnet) – povezivanje udaljenog računara na internetu sa korisničkim računarom.

Elektronsko poslovanje (e-Business) je poslovanje koje svoje temelje gradi na informaciono-komunikacionim tehnologijama, a najviše na internetu, u kome se koristi digitalno zapisana informacija. Razvoj e-poslovanja se može podeliti na nekoliko faza:

 • inteligentno e-poslovanje;
 • web sajt (prezentacija);
 • e-poslovanje I;
 • e-poslovanje II. 

E-poslovanje je celina koja se sastoji iz segmenata:

 • ERP – Enterprise Resource Planning (planiranje resursa preduzeća);
 • EC – Electronic Commerce (elektronska trgovina);
 • SCM – Supply Chain Management (upravljanje lancem nabavke);
 • CRM – Customer Relationship Management (upravljanje odnosima sa klijentima);
 • BI – Business Intelligence (poslovna inteligencija).  

Elektronsko poslovanje je prvobitno bilo namenjeno za razmenu novca i informacija između kompanija (između dva pravna lica), a kasnije se razvilo i počelo da se koristi za komuniciranje i razmenu sa krajnjim korisnicima (klijentima i kupcima).

U odnosu na učesnike, možemo razlikovati više formi elektronskog poslovanja:

 • B2B – Business to Business;
 • B2C – Business to Consumer;
 • B2E – Business to Employee;
 • B2G – Business to Government;
 • C2C – Consumer to Consumer;
 • C2B – Consumer to Business;
 • G2B – Government to Business;
 • G2C – Government to Citizens;
 • C2G – Citizens to Government;
 • G2G – Government to Government;
 • G2E – Government to Employee;
 • B2B2C – Business to Business to Consumer;
 • C2B2C – Consumer to Business to Consumer;
 • P2P – Peer to Peer.

Cilj kursa je razumevanje pojma i suštine poslovanja putem interneta, odnosno elektronskog poslovanja i elektronske trgovine kao njegovih segmenata, koji su nastali kao posledica razvoja interneta i tehnologije uopšte. Takođe, cilj kursa je da se uvide prednosti i nedostaci savremenog načina poslovanja uz korišćenje informacionih tehnologija.

Kurs Elektronsko poslovanje će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je mobilna trgovina (M-Commerce)?

Mobilna trgovina predstavlja kupovinu robe i usluga preko mobilnih telefona i bežičnih uređaja i tehnologija, kao što su kupovina putem web aplikacija, kupovina kupona, plaćanje putovanja, odnosno mobilna trgovina je svaka vrsta kupovine koja se obavlja putem mobilnog telefona. Ona još uvek predstavlja mali deo elektronske trgovine, ali se jako brzo razvija. Sve je veći broj korisnika mobilnih i bežičnih uređaja koji žele da kupuju koristeći te uređaje. Statistika pokazuje da se porudžbina većih vrednosti ostvaruju korišćenjem mobilnih telefona. Ljudi koji obavljaju kupovinu putem interneta i preko svojih mobilnih uređaja potroše dva puta veću količinu novca od onih koji ne obavljaju kupovinu preko svojih mobilnih uređaja.

Šta je autentifikacija?

Autentifikacija se koristi za proveru identiteta korisnika. Tehnike koje se koriste za autentifikaciju su raznovrsne, počev od jednostavnijih tehnika za prijavljivanje na operativni sistem ili prijavljivanje za aplikaciju ili uslugu, gde korisnici vrše identifikaciju na osnovu onoga što samo korisnik zna, kao što su lozinka, potpis, glas i otisak prsta, do mnogo moćnijih mehanizama kao što su sertifikati javnih ključeva, tokeni, biološki atributi ili slike.

Autentifikacija mora da funkcioniše na različitim platformama, različitim verzijama operativnih sistema. Takođe, postoji i dvostruka autentifikacija – 2FA (two-factor authentication), koja znači da je pored šifre za ulazak u softvere i aplikacije neophodan i dodatni kod. Ovaj kod se dobija putem posebnih aplikacija koje služe za dvostruku autentifikaciju.

Kako se kreira sajt koji prodaje?

Postoji više stvari koje treba preduzeti prilikom kreiranja sajta, kao što su:

 • Izbor dobrog proizvoda/usluge koja će se prodavati – Potrebno je da se odabere proizvod ili usluga koja će se prodavati i da se ukratko predstave gde će se navoditi njihove osnovne karakteristike i cene.
 • Definisanje TO – traženog odgovora (Most Wanted Response – MWR) – E-prodavnica mora da privuče, a potom da navede potencijalnog kupca da kupi proizvod/uslugu.
 • Definisanje tima zaduženog za sajt – Od velike je važnosti definisanje tima ljudi koji će za razvoj sajta biti zaduženi, tim iz firme, tim iz neke druge firme ili sam vlasnik.
 • Obezbeđivanje internet konekcije – Kako bi sajt koji prodaje konstantno i neometano funkcionisao, neophodno je imati brzu i stabilnu internet konekciju.
 • Obezbeđivanje potrebnog hardvera i softvera
 • Zakup domena i hostinga – Kada je kreiranje sajta završeno, sledeći korak je lansiranje sajta da bude online i za to su vam neophodni domen i hosting. Hosting je deo servera koji je dizajniran tako da omogućava da sajt funkcioniše neometano 24 sata i on se zakupljuje.
 • Određivanje administratora – Potrebno je da se odredi osoba čije će zaduženje biti vođenje sajta.
 • Definisanje sadržaja i plana sajta – U sadržaju sajta treba da bude obuhvaćeno ono što je najvažnije: o kompaniji, o njenim proizvodima i uslugama.
 • Povezivanje stranica
 • Obezbeđivanje odgovarajuće navigacije za kretanje po sajtu
 • Osposobljavanje svake stranice za prodaju
 • Jednostavan proces online kupovine – Omogućiti da traženje odgovora bude jednostavno za kupca. Online kupac treba da vidi listu kupljenih stvari i njihove cenu.
 • Podešavanje dizajna sajta – Stil internet stranice mora biti prepoznatljiv, njegova boja pozadine, logo, stil navigacije, uokvirivanje, tip slova.
 • Obezbeđivanje preglednosti sajta
 • Komunikacija među posetiocima internet sajta
 • Dokumentovanje internet sajta
 • Testiranje

Plan i program predavanja

1. Osnovni pojmovi interneta i poslovanja putem interneta

 • osnovni principi internet poslovanja i internet ekonomija

2. Elektronsko poslovanje 

 • pojam i razvoj elektronskog poslovanja,
 • oblici elektronskog poslovanja,
 • bezbednost elektronskog poslovanja u internet okruženju

3. Forme elektronskog poslovanja i elektronska uprava (e-uprava)

4. Elektronska trgovina 

 • mobilna trgovina (M-Commerce)
 • platni sistem u elektronskoj trgovini (e-commerce)

5. Kreiranje sajta koji prodaje

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se