Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Ukoliko želite da se bavite posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, neophodno je da imate bazično znanje o osnovnim pojmovima kako biste mogli svog klijenta na najbolji način da uputite u transakciju u kojoj ćete posredovati. Ova profesija je dosta bolje regulisana zahvaljujući Zakonu o prometu nepokretnosti, što daje pravnu sigurnost i prodavcima i kupcima. Zbog toga pojedinac treba da poznaje koji su uslovi za obavljanje ovakve delatnosti, kako funkcioniše Registar posrednika, koje vrste ugovora se mogu potpisati, koji su bitni elementi ugovora itd.

Zahvaljujući ovom kursu polaznici će shvatiti koji su uslovi definisani za obavljanje prometa nepokretnosti. Uvideće koja su prava i obaveze posrednika i nalogodavaca u prometu nepokretnosti, na koji način se obavljaju posredovanja, šta je posrednička naknada i druga pitanja od značaja za sistem posredovanja.

Ako je ova oblast vaš životni poziv ili, jednostavno, imate interesovanja u polju prometa nepokretnosti i zakonske regulative, onda je kurs pravi odabir za vas. Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti omogućava sveobuhvatan uvid u problematiku prometa nepokretnosti, s obzirom na to da su analizirana različita zakonska rešenja u pogledu ovog pitanja, koja se primenjuju u državama regiona (Srbija, BiH, Hrvatska). Tokom trajanja kursa moći ćete uporedo da pratite kako su pojedina pitanja koja se tiču prometa nepokretnosti tretirana u zakonodavstvima tih država. Kurs će kroz četiri modula i deset nastavnih jedinica uvesti polaznike u tematiku, a razni primeri će omogućiti polaznicima olakšano shvatanje materije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa zakonskom regulativom u prometu nepokretnosti. Podeljen je u logičke celine (module), koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju. U kursu ćemo objasniti koje uslove osoba treba da ispuni da bi se bavila posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti. Predstavićemo sadržaj ugovora o posredovanju, kao i obaveze posrednika i nalogodavaca. Registar posrednika kao baza sa podacima o preduzećima i preduzetnicima koji se ilegalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti ima značajnu ulogu u smanjenju mogućnosti nelegalnog obavljanja poslova posredovanja, pa ćemo se u jednoj od nastavnih jedinica baviti i unosom podataka u Registar i načinima njihove izmene i brisanja. 

U kursu ćemo definisati pojam ugovora, njegov sadržaj i bitne elemente, kao i različite vrste ugovora kojima se vrši promet nepokretnosti, pa sve do neophodnih elemenata za punovažnost tih ugovora. Kako je potrebno da posrednik nepokretnosti svom klijentu pruži maksimum informacija, koje su, pre svega, tačne, precizne i stručne, ovaj kurs je od velikog značaja za lica koja planiraju da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti. Kroz jednu nastavnu jedinicu upoznaćemo se sa pojmom založnog prava, s načinom uspostavljanja založnog prava, s imovinom pravnih lica, pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni ili poslovni deo, odnosno pripajanjem zajedničkih prostorija stambenom delu. Svi ovi pojmovi su od značaja za agente koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti. 

Pored toga, ovaj kurs pruža mogućnost da lica lakše i brže savladaju gradivo koje je neophodno za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Osnovni cilj kursa Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti je pojašnjenje termina neophodnih za razumevanje pravnog okvira u prometu nepokretnosti. Polaznici će se upoznati sa različitim vidovima ugovora kako bi prilikom posredovanja bili obučeni da sagledaju pravne konsekvence određenih pravnih poslova i prevaziđu probleme u praksi uz pravilnu primenu zakonskih odredbi. Biće takođe upućeni u procese rada nadležnih organa koji aktivno učestvuju u prometu nepokretnosti. Cilj kursa je da osposobi polaznike za teorijsko i praktično razumevanje zakonske regulative iz oblasti prometa nepokretnosti. 

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Koje uslove mora ispuniti pojedinac da bi obavljao poslove posredovanja?

Da bi se određeno lice bavilo posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, neophodno je da ispuni sledeće uslove:

 • da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa, ima položen stručni ispit predviđen za agente za promet nepokretnosti;
 • da poseduje važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu;
 • da obezbedi odgovarajući poslovni prostor sa odgovarajućom opremom, koji ispunjava minimalne tehničke uslove i koji je funkcionalno izdvojen od stambenog prostora; 
 • da nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u prometu i zaštitna mera javnog objavljivanja presude, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva. 

Koji su elementi ugovora kao pravnog posla?

Elemente (sastojke) ugovora kao pravnog posla delimo na tri grupe. To su bitni, prirodni i sporedni elementi. Pod bitnim elementima podrazumevaju se elementi bez kojih nema punovažnog pravnog posla i koji su nepromenljivi. Primera radi, bitni elementi ugovora o prodaji su predmet i cena, dok kod ugovora o zajmu su predaja određene stvari i obaveza vraćanja posle određenog vremena.

Pored bitnih elemenata ugovora koji su neophodni, ugovor može da sadrži i prirodne elemente. Prirodni elementi su takvi da ih jedan posao može, ali ne mora nužno imati. U slučaju odsustva takvih elemenata, na ugovorni odnos će se primenjivati odredbe odgovarajućeg zakona. Najzad, pravni odnos može da sadrži i sporedne elemente. Sporedni elementi su takve prirode da jedan ugovorni odnos može postojati i bez njih, ali u slučaju da ih stranke unesu u ugovor, takvi elementi postaju bitni elementi. Da bi sporedni elementi ostvarivali pravno dejstvo, moraju biti mogući i dopušteni. Primera radi, kao sporedne elemente ugovorne strane mogu uneti uslove, rokove, kaparu, avans, odustanicu, ugovornu kaznu.

Šta predstavlja Registar posrednika?

Registar posrednika je centralizovana, elektronska baza, koja sadrži podatke o preduzećima i preduzetnicima koji se legalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti i koje vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Registar posrednika je javan i sva lica mogu besplatno da imaju uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograničenja. U Registar posrednika upisuju se i vode se podaci o:

 • posrednicima (poslovno ime, adresa sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj, matični broj i drugo);
 • zaposlenima, odnosno angažovanim licima sa položenim stručnim ispitom;
 • adresi poslovnog prostora;
 • izrečenim zaštitnim merama zabrane vršenja posredovanja u prometu, odnosno zakupu, i javnom objavljivanju presude. 

Plan i program predavanja

1. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 • Zakon koji uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti

2. Pravni okvir u prometu nepokretnosti

 • Pojam ugovora, sadržina i bitni elementi, vrste ugovora
 • Ugovor o prodaji, forma i pravno dejstvo

3. Stvarno pravo

 • Sticanje svojine, susvojine i zajedničke svojine
 • Predaja poseda i stranci koji stiču svojinu
 • Založno pravo

4. Nasledno i porodično pravo

 • Ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o raspodeli imovine za života
 • Ostavinski postupak i rešenje
 • Poslovna sposobnost, lica bez poslovne sposobnosti, maloletna lica i raspolaganje imovinom, starateljstvo
 • Imovina stečena pre braka, zajednička imovina supružnika i saglasnost za prodaju

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.