Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Ukoliko želite da se bavite posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, neophodno je da imate bazično znanje o osnovnim pojmovima kako biste mogli svog klijenta na najbolji način da uputite u transakciju u kojoj ćete posredovati. Ova profesija je dosta bolje regulisana zahvaljujući brojnim zakonima (a pre svega: „Zakonu o prometu nepokretnosti”), što daje pravnu sigurnost i prodavcima i kupcima. Zbog toga pojedinac treba da poznaje koji su uslovi za obavljanje ovakve delatnosti, kako funkcioniše Registar posrednika, koje vrste ugovora se mogu potpisati i koji su bitni elementi ugovora itd.

Zahvaljujući ovom kursu, polaznici će shvatiti koji su uslovi definisani za obavljanje prometa nepokretnosti. Naučićete ujedno šta je katastar nepokretnosti i baviće se i drugim pitanjima od značaja za sistem posredovanja.

Pre razvoja informacionih sistema i njihovog korišćenja u poslovne svrhe i poslove od javnog značaja, dolaženje do informacija iz katastra bilo je moguće jedino fizičkim odlaskom u opštinsku službu. Danas većina zemalja ima „onlajn-katastar”, putem koga se na jednostavan i brz način i na osnovu samo nekoliko najvažnijih podataka može dobiti informacija ko je vlasnik parcele, da li je nekretnina pod hipotekom i sl. Pored građana, korisnici elektronskog katastra mogu biti i organi državne uprave, urbanistički zavodi, javni beležnici, građevinske kompanije, geodetski zavod, advokati, agencije za promet nepokretnosti itd. Podaci koji su dostupni u elektronskom katastru redovno se ažuriraju, a u mnogim zemljama je omogućeno da se određeni dokumenti, kao što je dokaz o vlasništvu ili list nepokretnosti preuzimaju onlajn, što je dodatno olakšalo proces kupoprodaje.

Ako je ova oblast vaš životni poziv ili, jednostavno, imate interesovanja u polju prometa nepokretnosti i zakonske regulative, onda je kurs pravi odabir za vas. Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti omogućava sveobuhvatan uvid u problematiku prometa nepokretnosti, s obzirom na to da su analizirana različita zakonska rešenja u pogledu ovog pitanja, koja se primenjuju u državama regiona (Srbija, BiH, Hrvatska). Tokom trajanja kursa moći ćete uporedo da pratite kako su pojedina pitanja koja se tiču prometa nepokretnosti tretirana u zakonodavstvima tih država. Kurs će kroz tri modula i sedam nastavnih jedinica uvesti polaznike u tematiku, a razni primeri će omogućiti polaznicima olakšano shvatanje materije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa zakonskom regulativom u prometu nepokretnosti. Podeljen je u logičke celine (module), koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju. U kursu ćemo objasniti koje uslove osoba treba da ispuni da bi se bavila posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti. Predstavićemo sadržaj ugovora o posredovanju, kao i obaveze posrednika i nalogodavaca. Registar posrednika kao baza sa podacima o preduzećima i preduzetnicima koji se ilegalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti ima značajnu ulogu u smanjenju mogućnosti nelegalnog obavljanja poslova posredovanja, pa ćemo se u jednoj od nastavnih jedinica baviti i unosom podataka u Registar i načinima njihove izmene i brisanja.

U kursu ćemo definisati pojam ugovora, njegov sadržaj i bitne elemente, kao i različite vrste ugovora kojima se vrši promet nepokretnosti, pa sve do neophodnih elemenata za punovažnost tih ugovora. Kako je potrebno da posrednik nepokretnosti svom klijentu pruži maksimum informacija, koje su, pre svega, tačne, precizne i stručne, ovaj kurs je od velikog značaja za lica koja planiraju da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti. Kroz jednu nastavnu jedinicu upoznaćemo se sa pojmom založnog prava, s načinom uspostavljanja založnog prava, s imovinom pravnih lica, pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni ili poslovni deo, odnosno pripajanjem zajedničkih prostorija stambenom delu.

Deo kursa posvećen je i načelima katastra nepokretnosti, koja predstavljaju zajedničke principe i osnov za poslove koji se odnose na državni premer i katastar nepokretnosti, odnosno bazu za tumačenje propisa u ovoj oblasti. Tu se, pre svega, misli na načelo državnog premera, načelo obaveznosti, načelo upisa, načelo javnosti, načelo pouzdanja, načelo zakonitosti, načelo prvenstva i načelo određenosti. Kurs ukazuje i na sastavne elemente katastra: elaborate premera, zbirke isprava i baze podataka. Objašnjene su četiri vrste upisa u katastar – upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, upis predbeležbe i upis zabeležbe.

Svi ovi pojmovi su od značaja za agente koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti.

Pored toga, ovaj kurs pruža mogućnost da lica lakše i brže savladaju gradivo koje je neophodno za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Osnovni cilj kursa Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti je pojašnjenje termina neophodnih za razumevanje pravnog okvira u prometu nepokretnosti. Polaznici će se upoznati sa različitim vidovima ugovora kako bi prilikom posredovanja bili obučeni da sagledaju pravne konsekvence određenih pravnih poslova i prevaziđu probleme u praksi uz pravilnu primenu zakonskih odredbi. Biće takođe upućeni u procese rada nadležnih organa koji aktivno učestvuju u prometu nepokretnosti. Cilj kursa je da osposobi polaznike za teorijsko i praktično razumevanje zakonske regulative iz oblasti prometa nepokretnosti. Takođe, cilj je i da polaznik razume koja su ključna načela kojima se tumače propisi u prometu nepokretnosti i koji su elementi katastra nepokretnosti, odnosno opšti uslovi za upis nepokretnosti u ovu evidenciju.

Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Koje uslove mora ispuniti pojedinac da bi obavljao poslove posredovanja?

Da bi se određeno lice bavilo posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, neophodno je da ispuni sledeće uslove:

 • da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa, ima položen stručni ispit predviđen za agente za promet nepokretnosti;
 • da poseduje važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu;
 • da obezbedi odgovarajući poslovni prostor sa odgovarajućom opremom, koji ispunjava minimalne tehničke uslove i koji je funkcionalno izdvojen od stambenog prostora; 
 • da nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u prometu i zaštitna mera javnog objavljivanja presude, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva. 

Šta predstavlja Registar posrednika?

Registar posrednika je centralizovana, elektronska baza, koja sadrži podatke o preduzećima i preduzetnicima koji se legalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti i koje vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Registar posrednika je javan i sva lica mogu besplatno da imaju uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograničenja. U Registar posrednika upisuju se i vode se podaci o:

 • posrednicima (poslovno ime, adresa sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj, matični broj i drugo);
 • zaposlenima, odnosno angažovanim licima sa položenim stručnim ispitom;
 • adresi poslovnog prostora;
 • izrečenim zaštitnim merama zabrane vršenja posredovanja u prometu, odnosno zakupu, i javnom objavljivanju presude. 

Koja su ključna načela katastra nepokretnosti?

Načela predstavljaju pravila kojih se treba pridržavati prilikom različitih poslova sa nepokretnostima. Ona zapravo predstavljaju uputstva za tumačenje propisa koja se primenjuju na ovu oblast. Neka od načela su: načelo državnog premera, načelo obaveznosti, načelo upisa, načelo javnosti, načelo pouzdanja, načelo zakonitosti itd.

Načelo upisa ukazuje na to da se prava na nepokretnost stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a prestaju brisanjem. Načelo javnosti garantuje da pristup evidenciji imaju sva lica, s tim da postoje određena ograničenja u posebnim slučajevima. Načelom pouzdanja se garantuje da su podaci iz katastra tačni, istiniti i relevantni i garantuje pravnu sigurnost za uknjižene vlasnike, ali i kupce nepokretnosti.

Sadržaj kursa

Modul 1: Uvod u zakonsku regulativu u prometu i zakupu nepokretnosti

 1. Pravni okvir posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti;
 2. Ugovori u prometu i zakupu nepokretnosti;

Modul 2: Pravni okvir u oblasti nepokretnosti: Stvarno, nasledno i porodično pravo

 1. Pravni okvir pojma svojine u prometu nepokretnosti;
 2. Aspekti nepokretnosti: založno pravo, imovina pravnih lica i etažna svojina;
 3. Nasledno pravo u oblasti nepokretnosti;
 4. Porodično pravo u oblasti nepokretnosti

Modul 3: Katastar nepokretnosti

 1. Katastar nepokretnosti;
 2. Sastav katastra nepokretnosti

Kompetencije

Modul 1: Uvod u zakonsku regulativu u prometu i zakupu nepokretnosti

 • Poznavanje zakonskih odredbi koje uređuju posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti;
 • Poznavanje pojma ugovora, sadržine i bitnih elemenata i različitih vrsta ugovora u prometu i takupu nepokretnosti;

Modul 2: Pravni okvir u oblasti nepokretnosti: Stvarno, nasledno i porodično pravo

 • Poznavanje različitih načina sticanja svojine, susvojine i zajedničke svojine, kao i ostvarivanja založnog prava u prometu nepokretnosti;
 • Poznavanje zakonskih odredbi u vezi sa porodičnim i naslednim pravom u oblasti nepokretnosti;

Modul 3: Katastar nepokretnosti

 • Poznavanje zakonskih odredaba koje uređuju katastar nepokretnosti;

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa:

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi:

Za ovaj kurs nije potreban nikakav softver osim platforme za učenje koju DL polaznici imaju.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se