Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Nemački jezik A1

Kurs Nemački jezik A1 osmišljen je tako da na najlakši način omogući polaznicima brzo savladavanje osnovnih jezičkih veština – čitanja, razumevanja, govora i pisanja. Kurs je podeljen u logičke celine, odnosno u 6 modula i trideset nastavnih jedinica. Biće obrađeni vokabular, gramatika, pravopis, građenje rečenice, rešavanje testova, slušanje, vežbanja kroz interesantne i korisne tekstove i dijaloge. 

Kurs je namenjen odraslima, studentima, kao i učenicima srednjih škola. Omogući će vam da savladate osnove nemačkog jezika neophodne za izučavanje narednih nivoa (A2, B1, B2).

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentStrategijski i operativni menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Nemački jezik A1

Kurs Nemački jezik A1 je početni nivo učenja nemačkog jezika, čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu. Polaznik će, između ostalog, naučiti kako da predstavi sebe i druge, da postavi pitanja drugim osobama u vezi sa njihovom ličnošću, o zanimanju, poreklu, ali i da daje potvrdne,  kao i odrične odgovore. Snalaženje u osnovnim situacijama takođe podrazumeva poručivanje hrane i pića u restoranu, postavljanje pitanja za određenje pravca u nepoznatom gradu, izražavanje molbi ili davanje saveta, postavljanje pitanja kao što su "koliko je sati" i "koji je datum". Uz to, za osnovnu komunikaciju neophodno je poznavanje brojeva, boja, godišnjih doba i slično.

Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, da prepoznaju rodove imenica, kao i da odrede padež, da menjaju glagole kroz lica u prezentu, ali i u još tri vremena preteritu, perfektu i futuru I.

Pored toga, naučiće da upotrebljavaju lične i prisvojne zamenice u padežima, predloge za mesto i vreme, kao i da naprave pravilan raspored reči u rečenici. Upoznaće se i sa načinom građenja reči, odnosno složenica, koji je specifičan za nemački jezik.

Takođe će moći da razumeju sagovornike sa nemačkog govornog područja ukoliko govore jasno i sporije, pri čemu bi trebalo da pomognu audio-zapisi i audio-testovi.

Posle uspešno savladanih zadataka iz kursa A1, polaznici će biti spremni za sledeći nivo učenja nemačkog jezika A2.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Koja su pravila čitanja?

U nemačkom jeziku su pravila čitanja jasna, nema mnogo odstupanja i moguće ih je savladati već u prvoj lekciji. Treba obratiti pažnju na to kako se kombinacija nekih suglasnika ili samoglasnika čita. Na primer sch ispred samoglasnika se čita kao [∫], ali ako se s nađe ispred p ili t, takođe se čita kao [∫]. Za nemački jezik su specifična i tri preglasa (ä, ö, ü), to su glasovi između dva samoglasnika, na primer; ä je preglas između a i e, pri čemu se uvek više čuje drugi samoglasnik; ö je preglas između o i e, pri čemu se takođe više čuje drugi samoglasnik; ü je preglas između u i i. Oštro es (ß) podrazumeva udvojeno es, odnosno ss, ali se piše posle diftonga, na primer heißen, ili nakon dugih vokala Straße, dok se nakon kratkih vokala piše ss, na primer Klasse.

Kako se razlikuju vrste reči u nemačkom jeziku?

Nemački jezik ima egzaktna pravila kada je red reči u rečenici u pitanju. Takođe, sve imenice se pišu velikim slovom. U tom smislu, može se lako utvrditi koja vrsta reči je u pitanju i koju bi eventualno promenu mogla da ima. Centralno mesto u rečenici zauzima glagol, s obzirom na to da uvek stoji na drugom ili poslednjem mestu i njega je lako razlikovati od ostalih vrsta reči. Pored imenica i glagola, obradiće se i pridevi, predlozi i prilozi. Posle završenog kursa ne bi trebalo da bude problema u raspoznavanju vrste reči, što je od velike pomoći kod prevođenja.

Kakav je raspored reči u rečenici?

Raspored reči u rečenici je veoma bitan, pri čemu je najvažniji položaj glagola koji je u izjavnoj rečenici uvek na drugom mestu. Subjekat je na prvom ili trećem mestu, a pored subjekta, od ostalih dopuna prednost ima priloška odredba za vreme, dok se priloška odredba za mesto ostavlja za kraj. Red reči u nemačkom jeziku se brzo savlada, zbog čega polaznicima kursa neće biti problem da već posle nekoliko lekcija sami sastavljaju rečenice. Na ovom kursu polaznici će još uvek sastavljati jednostavnije rečenice, ali će im to svakako olakšati učenje rasporeda reči u zavisnim rečenicama, a koje ih očekuje na narednom nivou.

Kako se određuju padeži imenica?

U nemačkom jeziku postoje četiri padeža – nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. Padež imenica zavisi od dve vrste reči: od glagola, to jest od toga koju dopunu glagol zahteva, ili od predloga za koje odmah učimo uz koji padež stoje, bez obzira na prevod. Većina glagola zahteva dopunu objekta u akuzativu, ali tokom ovog kursa obradićemo i temu dopuna u dativu, dok subjekat stoji uvek u nominativu. Genitiv se ne koristi više kao dopuna glagolu, već kao dodatak imenici da iskaže pripadnost. Što se tiče predloga, postoje predlozi koji se kombinuju uvek sa genitivom, dativom ili akuzativom i predlozi za mesto koji zahtevaju i dativ i akuzativ, u zavisnosti od stanja ili kretanja.

Koja su vremena u nemačkom jeziku?

U sklopu kursa Nemački jezik A1 obrađuju se prezent kao sadašnje vreme i dva prošla vremena, preterit i perfekt. Preterit je prostiji oblik od perfekta, jer ima samo oblik glavnog glagola, dok perfekt ima dva pomoćna glagola – haben i sein, koji se menjaju kroz lica u prezentu, i particip perfekta glavnog glagola, koji je jedinstven za svaki glagol i stoji na kraju rečenice. Biće obrađeno i buduće vreme futur I, koje se gradi od pomoćnog glagola werden (koji se menja kroz lica u prezentu) i infinitiva glavnog glagola. Ovo su osnovna vremena. Preostala su pluskvamperfekat i futur II.

Kako se grade i menjaju pridevi?

Biće dosta reči i o pridevima kao vrsti reči, o tome kako se grade pridevi koji su nastali od glagola, a kako oni nastali od imenica, koji su im nastavci i koja su značenja određenih nastavaka. Na primer, pridev reich znači bogat, ali može takođe da služi kao nastavak. Tako vitaminreich znači bogat vitaminima. Kod komparacije prideva treba da se zapamte nastavci u komparativu i superlativu (komparativ –er; superlativ am… -sten). Jednosložni pridevi pri komparaciji imaju preglas, na primer: alt–älter–am ältesten (star–stariji-najstariji). Postoji i nekoliko nepravilnih prideva, kojima se menja cela osnova, na primer: gut-besser-am besten (dobar–bolji–najbolji).

Kako se gradi imperativ?

Imperativ kao zapovedni način je vrlo koristan za nivo A1, jer će polaznici biti u mogućnosti da ga koriste u vidu molbe, zahteva, davanja saveta itd. Imperativ se koristi za tri lica, za drugo lice jednine, drugo lice množine i za učtivu formu Sie. Gradi se od prezentske osnove, pri čemu se kod drugog lica jednine zadržava jedino promena e>i/ie, kod nepravilnih glagola, dok se prezentski nastavak odbija i ne koristi se zamenica. U drugom licu množine se zadržava nastavak, ali ne i zamenica. Kod učtive forme se zadržavaju i nastavak i zamenica. Tako bi recimo imperativ od glagola sprechen kroz lica glasio: Sprich! Sprecht! Sprechen Sie!

Plan i program kursa Nemački jezik A1

Modul 1: Prve reči i konjugacija

 • Alfabet i prve reči – Alphabet und erste Wörter
 • Predstavljanje, pozdravi – Begrüßung, Verabschiedung, sich vorstellen
 • Konjugacija glagola –Konjugation
 • W-pitanja – W-Fragen  
 • Da/Ne pitanja –Ja/Nein-Fragen
 • Negacija – Verneinung

Modul 2: Članovi i zamenice

 • Određeni član  – Der bestimmte Artikel
 • Neodređeni  član – der unbestimmte Artikel und Negativartikel
 • Imenice – Jednina i množina – Nomen – Singular und Plural 
 • Lične zamenice – Personalpronomen
 • Prisvojne zamenice – Possessivpronomen
 • Bezlična forma „man” – Unpersönliche Form „man”
 • Brojevi – Zahlen

Modul 3: Građenje rečenice

 • Građenje rečenice – Satzbau 
 • Vrste glagola – Verbsorten
 • Prezent slabih glagola – Präsens von schwachen Verben
 • Prezent jakih i pomoćnih glagola; Ablaut – Präsens von starken Verben und Hilfsverben; Ablaut
 • Prezent modalnih glagola – Präsens von Modalverben
 • Glagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima – Trennbare und untrennbare Verben

Modul 4: Predlozi

 • Lične zamenice u dativu i akuzativu – Personalpronomen im Dativ und Akkusativ
 • Lokalni predlozi za dativ i akuzativ – Lokale Präpositionen im Dativ und Akkusativ
 • Vremenski predlozi – Temporale Präpositionen

Modul 5: Glagolska vremena

 • Perfekat
 • Preterit – Präteritum
 • Futur I

Modul 6: Pridevi i složenice

 • Redni brojevi – Ordinalzahlen
 • Komparacija prideva – Komparation der Adjektive
 • Građenje prideva – Adjektivbildung
 • Građenje složenica – Wortbildung
 • Imperativ

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se