Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Nemački jezik – B1 (Deutsche Sprache)

Kurs nemačkog jezika B1 će vam pomoći da usavršite svoje poznavanje nemačkog, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiMarketing i marketing menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Nemački jezik – B1

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje B1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje B1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: fakultet, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. ali i tekstove koji su vezani za pre svega nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu muziku (u dodatnim materijalima) i tekstove pesama ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata B1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou B1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje B1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou B1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem i pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija.

Kurs Nemački jezik – B1 će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Šta je to jezik?

Jezik je složen sistem glasova, gestikulacije i gramatičkih oblika koji služe za prikaz ideja, komunikaciju i „razmenu“ podataka. Na svetu ima oko 6000 – 7000 jezika koji su po svom nastanku prirodni ili veštački, po upotrebi „živi“ ili „mrtvi“ jezici itd., podela ima mnogo ali svrha jezika je uvek jedna. Posebnost kod čoveka je upotreba jezika – kompleksno izgrađenog sistema glasova i znakova koji služi za komunikaciju. Odlikuju ga stvaranje reči i kasnije većih jedinica kao što su rečenice, a njihovim nizanjem dobijamo tekstove. Jezik je sredstvo za izražavanje misli i osećanja ljudi i da bismo upoznali određenu kulturu i naciju, moramo (bar donekle) razumeti i njihov jezik.

Šta je B1 jezički nivo po GER?

B1 nivo je opšte prihvaćen stepen poznavanja stranog jezika po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (GER) koji od 1971. objavljuje Savet Evrope i koji je namenjen svima koji se bave jezikom, bili to lingvisti, nastavnici ili učenici. Ovaj dokument definiše ciljeve učenja stranog jezika i određuje stepene napretka u ovladavanju određenim jezikom. GER sistematski određuje i prepoznaje nivoe poznavanja stranog jezika po ustanovljanim kreterijumima i time postavlja regulativnu osnovu za npr. nastanak i razvoj udžbenika, priručnika za nastavu, jezičkih sertifikata koji se polažu u inostranstvu itd. Za B1 nivo postoji posebno uređena regulativa kojom se propisuju potrebne kompetencije za polaganje sertifikata.

Koji je po redu nivo B1?

Nivo B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru predstavlja srednji nivo poznavanja jezika, treći po redu posle A1A2 (osnovni nivo) a pre B2 (napredni srednji) i C1 (napredni ili kompetentni nivo) i C2 (skoro kao maternji jezik). Za razliku od A nivoa koji podrazumeva razumevanje sporog govora i najosnovnije korišćenje jezika, B1 nivo podrazumeva samostalnu upotrebu jezika u svakodnevnoj komunikaciji uz sadržaje vezane za opšte teme kao što su posao, studiranje, slobodno vreme itd. sa vokabularom koji prati ovu tematiku. Za polaganje sertifikata B1 nivoa nije neophodno prethodno položiti sertifikate sa osnovnog A nivoa, svaki sertifikat se može polagati neovisno od prethodnih.

Šta su to jezičke kompetencije?

Pošto nivo B1 podrazumeva samostalnost u upotrebi jezika, kompetencije znače spremnost i sposobnost da razumemo, prepoznamo, razlikujemo oblike i konstrukcije na stranom jeziku i da na odgovarajući način, tj. „kompetentno“ odreagujemo na njih. Tu se podrazumeva osnovno i srednje napredno poznavanje kako pisanog, tako i govornog jezika, njegovih gramatičkih formi i pratećeg vokabulara. Na primer, na B1 nivou podrazumeva se razumevanje osnovnih izraza na temu posla i škole, slobodnog vremena i savladavanje vokabulara koji nam može zatrebati na putovanjima ili boravku na određenim lokalitetima, kao i izražavanje polja sopstvenog interesovanja, iskustava, događaja iz života, planova, želja i životnih ciljeva, kao i davanje obrazloženja za iste.

Šta su to jezičke veštine?

Jezičke veštine su upravo cilj i glavna tema ovog kursa, predstavljaju četiri dela testa za sticanje jezičkog sertifikata i pojedinačno se ocenjuju. To su čitanje i slušanje (sa razumevanjem), pisanje i govor. Svaka od ovih veština je sastavni deo poznavanja jezika i međusobno se dopunjuju. Čitanje sa razumevanjem podrazumeva globalno, selektivno razumevanje i razumevanje detalja iz teksta. Slušanje podrazumeva globalno i selektivno razumevanje standardnog govora umerenom brzinom. Pisanje podrazumeva lično i formalno pismo sastavljeno na osnovu zadatih kriterijuma. Govor podrazumeva dogovor sa partnerom (polaganje je uvek u parovima) i monolog odnosno dijalog na jednu zadatu i jednu odabranu temu.

Šta je to jezički sertifikat?

Jezički sertifikat je vrsta potvrde, odnosno dokaza o poznavanju stranog jezika. Izdaje se nakon što stručna komisija sačinjena od licenciranih ispitivača utvrdi da je nečije poznavanje jezika na određenom nivou koji je propisan Zajedničkom evropskim referentnim okvirom za žive jezike (GER). Sertifikati se izdaju samo u ovlašćenim ispitnim centrima i u slučaju nemačkog jezika razlikujemo: sertifikate Gete Instituta, TestDaF, DSD, TELC i DSH sertifikate. Za polaganje sertifikata za mlade (Jugendliche) kandidati moraju imati 12 i više godina, dok za polaganje sertifikata za odrasle (Erwachsene) propisan je minimalni uzrast od 16 godina. Ne postoji gornje ograničenje dozvoljene dobi za polaganje sertifikata.

Kako izgleda ispit za B1 sertifikat?

Ispit Goethe-Zertifikat B1 sastoji se od modula Lesen, Hören, Schreiben i Sprechen. Ovi moduli se mogu polagati pojedinačno ili kao celina. Svaki ispit Gete Instituta je konceptualno isti u celom svetu. Na primeru B1 nivoa, ispit podrazumeva čitanje objava na forumima ili blogovima, oglasa, pisanih uputstava itd., zatim slušanje obaveštenja, radio diskusija, neformalnih razgovora. Zatim pisanje ličnih ili formalnih mejlova, pisama i objava u forumima. Na kraju podrazumeva razgovor na svakodnevne teme, odgovaranje na pitanja, izražavanje mišljenja i davanje predloga. Sam ispit po pravilu traje otprilike 200 minuta (čitanje 90, slušanje 30, pisanje 30 minuta i govor 15 minuta).

Plan i program kursa

Modul 1 – Wünsche und Träume

 • Reflexiv- und Reziprokpronomen – Povratne i recipročne zamenice
 • Das Interview
 • Äsop Fabeln – Ezopove basne
 • Konjunktiv II Präteritum - Konjunktiv II preterit
 • Konjunktiv II Präteritum Modalverben – Konjunktiv II preterit modalnih glagola
 • Die drei Faulen

Modul 2 – Studieren und Feiern

 • Passiv mit Modalverben – Pasiv sa modalnim glagolima
 • Der Text
 • Der Text
 • Präpositionen der Zeit – Vremenski predlozi
 • Komparation der Adjektive – Poređenje prideva
 • Der Text

Modul 3 – Lebensräume

 • Relativsatz – Relativne rečenice
 • Der Text
 • Korrelation mit “wenn” und “je desto” – Korelacija veznika “wenn” i “je desto”
 • “Weil” und “denn” Sätze -  “Weil” i “denn” rečenice
 • Der Text
 • “Obwohl” und “trotzdem” Sätze – “Obwohl” i “trotzdem” rečenice

Modul 4 – Arbeit und Schlaf

 • “Wenn” und “als” Sätze – “Wenn” i “als” rečenice
 • Plusquamperfekt – Pluskvamperfekat
 • Der Text
 • Konjunktiv II der Vergangenheit – Konjunktiv II prošlog vremena
 • Der Text
 • Antonyme – Antonimi

Modul 5 – Nacht und Sterne

 • Finalsätze – Finalne rečenice
 • Der Text
 • Das gleiche Verb mit verschiedenen Vorsilben – Isti glagoli sa različitim prefiksima
 • Fit für das Leseverstehen – Spremni za testove čitanja na nivou B1
 • Fit für das Schreiben – Spremni za pisanje tekstova na nivou B1
 • Fit für das Sprechen – Spremni za usmeni deo ispita B1

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se