Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Upravljanje kvalitetom projekta, Project Management Quality

Upravljanje kvalitetom projekta predstavlja jednu od najvažnijih funkcija globalnog koncepta upravljanja projektom. Na kursu se polaznici upoznaju sa pojmom kvaliteta i funkcijama upravljanja kvalitetom projekta. Na kursu se obrađuje i proces upravljanja kvalitetom projekta i sistem obezbeđenja kvaliteta projekta.

Osnovni cilj upravljanja određenim projektom je, pored minimiziranja utrošenog vremena, resursa i troškova, završetak projekta u zahtevanom kvalitetu. Upoznaćete se sa osnovnim funkcijama modela upravljanja projektom i procesom upravljanja kvalitetom. Polaznici će se upoznati i sa sistemom obezbeđenja kvaliteta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa

Kurs „Upravljanje kvalitetom projekta“ se sastoji iz jednog modula i šest nastavnih jedinica. U prvoj od njih, pod nazivom Proces i funkcije upravljanja kvalitetom projekta, navodi se nešto više o kvalitetu projekta, sistemu obezbeđenja kvaliteta projekta, procesima upravljanja kvalitetom projekata. Takođe, naučićete i funkcije upravljanja kvalitetom projekta. U drugoj nastavnoj jedinici, koja se zove Iniciranje kvaliteta projekta, pročitaćete nešto više o iniciranju projekta, kao i o fazama procesa kvaliteta projekta. Uporedo će biti prikazano na koji način se realizuju četiri stuba kvaliteta tokom faze iniciranja kvaliteta projekta. Iniciranje projekta predstavlja proces u kome se pripremne radnje sprovode radi određivanja opravdanosti i usklađenosti projekta u kontekstu organizacije ili organizacija koje su nosioci projekta. Sledeća nastavna jedinica, koja se zove Procedure, plan i program kvaliteta projekta, govori nešto više o procedurama, programu i planu kvaliteta projekta, kao i o sertifikaciji. U prethodnoj nastavnoj jedinici videli smo kako izgledaju stubovi kvaliteta u fazi iniciranja projekta, a u ovoj nastavnoj jedinici ćemo videti kako se navedena četiri stuba kvaliteta reflektuju na drugu fazu procesa kvaliteta projekta, a to je planiranje kvaliteta projekata. U četvrtoj nastavnoj jedinici Sistem obezbeđenja kvaliteta projekta, pročitaćete nešto više o osiguranju (obezbeđenju) kvaliteta projekta. Nakon što smo se detaljnije upoznali sa fazama iniciranja kvaliteta i planiranja kvaliteta projekta, kao i sa načinom realizacije četiri stuba kvaliteta u datim fazama, sledi detaljan prikaz faze obezbeđenja kvaliteta projekta. U narednoj nastavnoj jedinici Sistem kontrole kvaliteta projekta pročitaćete nešto više o procesu kontrole kvaliteta projekata. Pošto smo se detaljnije upoznali s time na koji način se realizuju četiri stuba kvaliteta u fazama iniciranja, planiranja i obezbeđivanja kvaliteta projekta, sledi i detaljniji prikaz realizacije u fazi kontrola kvaliteta projekta. I za kraj, u nastavnoj jedinici koja se zove Evaluacija i zatvaranje kvaliteta projekta saznaćete nešto više o evaluaciji i zatvaranju kvaliteta projekta, kao i o razlici između primarne svrhe evaluacije, praćenja i kontrole. Pored ostalih faza kvaliteta projekata sa kojima smo se upoznali u prethodnim nastavnim jedinicama, u ovoj nastavnoj jedinici naučićete na koji način se reflektuju četiri stuba kvaliteta u poslednjoj fazi koja se zove evaluacija i zatvaranje kvaliteta projekta.

Osnovni cilj kursa jeste da se polaznik upozna sa kompleksnošću i fazama procesa upravljanja kvalitetom i sa konceptom organizovanja svih učesnika koji rade na obezbeđenju kvaliteta kako bi ciljevi, zadaci i standardi izvođenja projekta odgovarali očekivanjima i svih učesnika na projektu. Znanja koja će steći svakako će polaznicima omogućiti da sa lakoćom definišu kvalitet projekta, da porede rezultate koji se postižu izvođenjem projekta sa planiranim standardima, da izveštavaju o postignutim rezultatima i preduzimaju mere da se smanje ili otklone eventualna odstupanja od planiranih standarda, što će ih dovesti do uspešne realizacije projekta na kom jesu ili će biti angažovani.

Kurs Upravljanje kvalitetom projekta odgovoriće vam na sledeća pitanja

Šta obuhvata zadovoljavanje potreba klijenata u fazi iniciranja kvaliteta projekta?

U fazi iniciranja kvaliteta projekta zadovoljenje potreba klijenata obuhvata šest segmenata.

 1. Opredeljenje za sponzora projekta – Sponzor projekta savetuje projektnog menadžera i pomaže mu u obezbeđenju resursa i u otklanjanju prepreka radi daljeg napretka projekta. Sponzor je često osoba koja najviše želi da projekat bude izveden i biće podstrekač za predlaganje projekta i njegovo usvajanje.
 2. Izbor projektnog menadžera – Projektni menadžer je najvećim delom odgovoran za planiranje i realizaciju projekta. Radi smanjenja rizika za kvalitet projekta preporučljivo je odabrati kompetentnog i iskusnog projektnog menadžera, koji istovremeno radi sa kompetentnim i iskusnim sponzorom projekta.
 3. Prepoznavanje i dodeljivanje prioriteta očekivanjima klijenata – Ispunjenje zahteva klijenata predstavlja strateško težište projekta u fazi iniciranja kvaliteta projekta. Rad na ovom cilju predstavlja prepoznavanje i davanje prioriteta očekivanjima klijenata.
 4. Usklađivanje projekta sa organizacionim ciljevima – Projekti koji su podudarni sa poslovnim prioritetima vezanim za niske troškove, ili sa naglaskom na diferencijaciju, ili nekom kombinacijom ustupka za ustupak troškovi – kvalitet, usklađeni su sa sistemom prioriteta organizacionih ciljeva i imaju mogućnost da izbegnu suboptimizaciju.
 5. Izbor glavnih članova tima – Projektni tim je mali broj ljudi sa komplementarnim veštinama. Oni su podjednako posvećeni zajedničkoj svrsi, ciljevima i radnom pristupu za koje su vezani i za koje imaju zajedničku odgovornost.
 6. Određivanje principa delovanja tima – Ostvarenje maksimalnih rezultata projekta, umanjenje mogućnosti sukoba i uopšte realizacija projekta u neopterećujućoj atmosferi biće postignuti funkcionalnim principima koji predstavljaju smernice i mogu biti osnova za međusobne odnose u timu. Takođe, koristi se i pravilnik o radu tima koji sadrži izjave o vrednostima i nameni tima, kratkoročne i dugoročne ciljeve za članove tima, kao i sporazum o poslovanju tima.

Šta podrazumeva obezbeđenje kvaliteta projekta?

Obezbeđenje kvaliteta projekta može se definisati kao zbir planskih i sistematičnih aktivnosti koje se sprovode u okviru sistema kvaliteta radi pružanja sigurnosti da će projekat zadovoljiti odgovarajuće standarde kvaliteta. Da bi bilo jasnije, smatra se da aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta počinju onog trenutka kada nosioci projekta odobre projektni plan i kada se težište aktivnosti premesti sa planiranja na realizaciju.

Sistem za obezbeđenje kvaliteta kao sredstvo menadžmenta podrazumeva da se prvo definiše odgovarajuća organizacija za obezbeđenje kvaliteta. Pošto se sistem za obezbeđenje kvaliteta najčešće uvodi preko određenog definisanja i realizacije programa za obezbeđenje kvaliteta, tim koji radi na uvođenju sistema za obezbeđenje kvaliteta zadužen je za definisanje i realizaciju programa za obezbeđenje kvaliteta. Ovaj tim, kao i svi ostali timovi koji rade na projektu, radi na osnovu pisanih procedura u kojima je definisano koji se zahtevi kvaliteta očekuju, na koji način tim sarađuje sa ostalim timovima, kako se rešavaju međusobni problemi, kome se šalju izveštaji i ostalo. Tim ima određenu nezavisnost, s obzirom na tačno definisan zadatak koji obavlja i za koji je zadužen. Na čelu ovog tima je menadžer za obezbeđenje kvaliteta koji treba da ima velika ovlašćenja u obavljanju svojih poslova i da bude direktno vezan za menadžera projekta, kako bi se značaj uvođenja sistema obezbeđenja kvaliteta prostirao na ceo projekat.

Koja je svrha evaluacije projekta?

Svrha evaluacije je da izvrši što je moguće više sistematsku i objektivnu procenu tekućeg ili završenog projekta, programa ili politike, njegovog dizajna, primene i rezultata. Cilj evaluacije je određivanje relevantnosti i ispunjenje ciljeva, razvojna efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost. Evaluacija treba da obezbedi informacije koje su pouzdane i korisne, i omogući ugradnju izvučenih pouka u proces donošenja odluka korisnika i investitora. Ona podrazumeva sveobuhvatnu procenu projekta u smislu njegovih ciljeva, rezultata, efekata, održivosti itd. Evaluacija je proces koji (skoro) uvek izvode spoljni procenitelji, koji nisu deo projekta ili ne rade u organizaciji. Svaka evaluacija trebalo bi da za rezultat ima izveštaj o evaluaciji, koji predstavlja dokument sa svim bitnim elementima procene projekta.

Plan i program kursa Upravljanje kvalitetom projekta

Modul 1 – Upravljanje kvalitetom projekta

 1. Proces i funkcije upravljanja kvalitetom projekta
 2. Iniciranje kvaliteta projekta
 3. Procedure, plan i program kvaliteta projekta
 4. Sistem obezbeđenja kvaliteta projekta
 5. Sistem kontrole kvaliteta projekta
 6. Evaluacija i zatvaranje kvaliteta projekta

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se