SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Nemački jezik A2

Nakon savladavanja početnog nivoa nemačkog jezika (A1), polaznik je u mogućnosti da pređe na nivo A2. Kurs Nemački jezik A2 osmišljen je tako da polaznicima omogući da steknu potrebno znanje iz gramatike predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da prošire svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budu u mogućnosti da iskažu svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama, poput putovanja, vremena, ekologije itd.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuStrategijski i operativni menadžment i Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Nemački jezik A2

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomažu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama. Nakon završetka ovog kursa, polaznici će biti spremni za prelazak na B1 nivo.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je pridevska deklinacija i kako je najlakše savladati?

Pridevska deklinacija je promena prideva kroz lica, broj i padež. U nemačkom jeziku postoje tri tipa deklinacije, jer postoje dve vrste članova, a ispred imenice može da se nađe i samo pridev. Potrebno je pratiti nastavke koje ima određeni član, a koje nasleđuje pridev u slučaju da je ispred njega neodređen član ili samo pridev.

Koje su vrste veznika u nemačkom jeziku?

U nemačkom jeziku postoje tri vrste veznika koji određuju položaj glagola u rečenici. Veznici za glavnu rečenicu se nalaze na nultoj poziciji, posle njih stoji subjekat ili neka druga priloška odredba, pa glagol na drugom mestu. Prilozi se nalaze na prvoj poziciji u rečenici pa zatim glagol na drugom mestu. Veznici za zavisne rečenice zahtevaju sasvim drugačiji red reči; kod njih je glagol na poslednjem mestu.

Šta su zamenički prilozi?

Zamenički prilozi su termin koji se u nemačkom jeziku koristi za reči koje su po vrsti reči priloz,i a po funkciji zamenice. One se grade od upitne rečce –wo ili potvrdne –da i odgovarajućeg predloga, odnosno predloga koji zahteva glagol.

Šta je Konjunktiv II i kada se koristi?

Konjunktiv II označava potencijalnu radnju. Konjunktiv II se gradi od preteritske osnove. Koristi se za potencijalnu radnju u sadašnjosti odnosno budućnosti. Za učenje konjunktiva II potrebno je pre svega dobro znati pravila preterita, jer se u konjunktivu koristi preteritska osnova sa malim izmenama, odnosono dodavanjem umlauta.

Šta su to relativne rečenice?

Relativne ili atributske rečenice služe za opisivanje osoba ili stvari u sklopu glavne rečenice. S obzirom da opisujemo osobe i stvari, veznici se menjaju kroz lica, padeže i broj. Veznici se poklapaju sa oblicima određenog člana (der, die, das), osim u dativu množine i genitivu.

Kako razvrstati predloge?

Predlozi se dele po tome koji padež zahtevaju. Postoji i grupa predloga koja može da zahteva i akuzativ i dativ, a to su predlozi za mesto. U tom slučaju se postavlja pitanje –gde? za dativ i –kuda? za akuzativ.

Kako određujemo padeže u nemačkom jeziku?

Glagoli su ona vrsta reči koja određuje u kom padežu stoji njegova dopuna. Pored glagola padeže određuju i predlozi, za koje moramo da znamo kojoj grupi pripadaju, odnosno koji padež zahtevaju.

Plan i program kursa Nemački jezik A2

Modul 1 – Deklinacija prideva

 • Pokazne zamenice
 • Deklinacija prideva
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 2 – Vrste rečenica

 • Preterit modalnih glagola
 • Vrste veznika u nemačkom jeziku
 • Veznici za zavisne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 3 – Konjunktiv II

 • Povratni glagoli sa predloškom dopunom
 • Zamenički prilozi 
 • Konjunktiv II
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 4 – Pasiv

 • Komparacija prideva i poređenje
 • Pasiv
 • Pasiv sa modalnim glagolima
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 5 – Zavisne rečenice

 • Infinitiv sa ’’zu’’; zavisne rečenice sa ’’dass”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul  6 – Relativne rečenice

 • Lične zamenice
 • Rečenične konstrukcije sa ’’es”
 • Relativne zamenice; relativne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 7 – Finalne rečenice

 • Glagol ’’lassen”; indirektni govor
 • Finalne rečenice sa ’’damit”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 8 – Predlozi

 • Predlozi; upotreba predloga 
 • Predlozi za mesto
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 9 – Dopune u dativu

 • Dativ; pokazne zamenice u akuzativu
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 10 – Tekstovi

 • Čitanje i analiza tekstova predviđenih za nivo A2

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se