Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Nemački jezik A2

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiMenadžment projekata i Poslovna administracija.

Opis i cilj kursa

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike, koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama, poput putovanja, vremena, ekologije itd.

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomazu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike, koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama, poput putovanja, vremena, ekologije itd.

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomazu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.

Kurs Nemački jezik A2 će vam odgovoriti na pitanja

Šta je pridevska deklinacija i kako je najlakše savladati?

Pridevska deklinacija je promena prideva kroz lica, broj i padež. U nemačkom jeziku postoje tri tipa deklinacije, jer postoje dve vrste članova, a ispred imenice može da se nađe i samo pridev. Potrebno je pratiti nastavke koje ima određeni član, a koje nasleđuje pridev u slučaju da je ispred njega neodređen član ili samo pridev.

Koje su vrste veznika u nemačkom jeziku?

U nemačkom jeziku postoje tri vrste veznika koji određuju položaj glagola u rečenici. Veznici za glavnu rečenicu se nalaze na nultoj poziciji, posle njih stoji subjekat ili neka druga priloška odredba, pa glagol na drugom mestu. Prilozi se nalaze na prvoj poziciji u rečenici pa zatim glagol na drugom mestu. Veznici za zavisne rečenice zahtevaju sasvim drugačiji red reči; kod njih je glagol na poslednjem mestu.

Šta su zamenički prilozi?

Zamenički prilozi su termin koji se u nemačkom jeziku koristi za reči koje su po vrsti reči priloz,i a po funkciji zamenice. One se grade od upitne rečce –wo ili potvrdne –da i odgovarajućeg predloga, odnosno predloga koji zahteva glagol.

Šta je Konjunktiv II i kada se koristi?

Konjunktiv II označava potencijalnu radnju. Konjunktiv II se gradi od preteritske osnove. Koristi se za potencijalnu radnju u sadašnjosti odnosno budućnosti. Za učenje konjunktiva II potrebno je pre svega dobro znati pravila preterita, jer se u konjunktivu koristi preteritska osnova sa malim izmenama, odnosono dodavanjem umlauta.

Šta su to relativne rečenice?

Relativne ili atributske rečenice služe za opisivanje osoba ili stvari u sklopu glavne rečenice. S obzirom da opisujemo osobe i stvari, veznici se menjaju kroz lica, padeže i broj. Veznici se poklapaju sa oblicima određenog člana (der, die, das), osim u dativu množine i genitivu.

Kako razvrstati predloge?

Predlozi se dele po tome koji padež zahtevaju. Postoji i grupa predloga koja može da zahteva i akuzativ i dativ, a to su predlozi za mesto. U tom slučaju se postavlja pitanje –gde? za dativ i –kuda? za akuzativ.

Kako određujemo padeže u nemačkom jeziku?

Glagoli su ona vrsta reči koja određuje u kom padežu stoji njegova dopuna. Pored glagola padeže određuju i predlozi, za koje moramo da znamo kojoj grupi pripadaju, odnosno koji padež zahtevaju.

Plan i program kursa

Modul 1 – Deklinacija prideva

 • Pokazne zamenice
 • Deklinacija prideva
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 2 – Vrste rečenica

 • Preterit modalnih glagola
 • Vrste veznika u nemačkom jeziku
 • Veznici za zavisne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 3 – Konjunktiv II

 • Povratni glagoli sa predloškom dopunom
 • Zamenički prilozi 
 • Konjunktiv II
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 4 – Pasiv

 • Komparacija prideva i poređenje
 • Pasiv
 • Pasiv sa modalnim glagolima
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 5 – Zavisne rečenice

 • Infinitiv sa ’’zu’’; zavisne rečenice sa ’’dass”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul  6 – Relativne rečenice

 • Lične zamenice
 • Rečenične konstrukcije sa ’’es”
 • Relativne zamenice; relativne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 7 – Finalne rečenice

 • Glagol ’’lassen”; indirektni govor
 • Finalne rečenice sa ’’damit”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 8 – Predlozi

 • Predlozi; upotreba predloga 
 • Predlozi za mesto
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 9 – Dopune u dativu

 • Dativ; pokazne zamenice u akuzativu
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

Modul 10 – Tekstovi

 • Čitanje i analiza tekstova predviđenih za nivo A2