Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Racio brojevi

Na kursu Racio brojevi se upoznajete sa osnovnim pojmovima profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti. Na kursu se posebno objašnjava odnos kapitala i ukupnog kapitala - poluga, novčani tok i produktivnost.

Ovladaćete veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kog prinosa od vlasničkog kapitala. Da možete da odredite da li je važnija likvidnost ili profitabilnost i da objasnite zašto je to tako. Cilj je i da znate da izračunate Equity Ratio i obrazložite zašto je Equity Ratio od ključnog značaja za kompaniju. Da znate da definišete i objasnite pojam poluge (Gearing), izračunate i objasnite faktore koji utiču na kreditni rejting kompanije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoMeđunarodno poslovanje i Odnosi s javnošću.

Opis i cilj kursa Racio brojevi

Kurs Racio brojevi sastoji se iz jednog modula i pet nastavnih jedinica. Prva nastavna jedinica, pod nazivom Osnovni finansijski izveštaji, posvećena je osnovnim finansijskim izveštajima, koji su baza na osnovu koje se uopšte vrši finansijska analiza, a tako i sama racio analiza. Glavno mesto svakako zauzimaju bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima. Zahvaljujući ovim izveštajima moguće je dobro proceniti računovodstvenu sliku poslovanja i finansijski položaj kompanije.

Druga nastavna jedinica, pod nazivom Analiza i interpretacija finansijskih izveštaja, detaljnije obrazlaže vrste analize i interpretacije finansijskih izveštaja. Na samom početku pažnja je usmerena na prikaz izvoda iz godišnjeg računa. Takođe, na ovom mestu ukratko su predstavljene racio analiza, analiza neto obrtnog kapitala i analiza odnosa između troškova, obima i profita. Analiza bilansa usmerena je na tehnike koje koriste interni menadžeri, kao i spoljni analitičari jednog preduzeća. Glavni izvor informacija je godišnji izveštaj.

U trećoj nastavnoj jedinici, Racio analiza likvidnosti i finansijske strukture, reč je o grupi racija likvidnosti, kao i racio analizi finansijske strukture. Obrađeni su racio opšte i rigorozne likvidnosti iz grupe racio analize likvidnosti, kao i racio strukture izvora finansiranja i racio zaduženosti iz grupe racija finansijske strukture.

U sledećoj nastavnoj jedinici, Racio analiza poslovne aktivnosti (racija obrta) i rentabilnosti (profitabilnosti), reč je o racio analizi poslovne aktivnosti, odnosno racio analizi obrta, kao i o racio analizi rentabilnosti i profitabilnosti. Obrazloženi su koeficijenti obrta kupca, koeficijent obrta zaliha, koeficijent obrta dobavljača, koeficijent obrta neto obrtnih sredstava, koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava, koeficijent obrta fiksnih sredstava i koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava. Kao pokazatelji rentabilnosti poslovanja tržišno orijentisanog privrednog subjekta pojavljuju se stopa poslovnog dobitka, stopa neto dobitka, stopa prinosa na ukupna poslovna sredstva i stopa prinosa na sopstvena poslovna sredstva.

U poslednjoj nastavnoj jedinici, Racio tržišne vrednosti akcije, rizik i leveridž, reč je o racio analizi tržišne vrednosti, riziku i leveridžu. Ponaosob su obrazloženi sledeći pokazatelji: neto dobit po akciji, odnos tržišne cene po akciji i neto dobitka po akciji, racio plaćanja dividende, dividendna stopa i knjigovodstvena cena po akciji. Ova nastavna jedinica završava se kratkim osvrtom na pojam rizika i leveridža.

Cilj kursa Racio brojevi je da uputi polaznike u način obračuna racio pokazatelja likvidnosti, poslovne aktivnosti, finansijske strukture, profitabilnosti/rentabilnosti, kao i racio tržišne vrednosti akcija.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Šta je bilans uspeha?

Bilans uspeha predstavlja finansijski izveštaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obračunski period i finansijski rezultat koji proizilazi iz njihove razlike, koji može biti pozitivan ili negativan. Bilans uspeha se takođe naziva i izveštaj o dobitku/gubitku i račun uspeha. Pomoću bilansa uspeha moguće je vršiti različite analize poslovanja i na osnovu njih dolaziti do određenih zaključaka, pošto su u njemu predstavljene veličina i struktura ostvarenog poslovnog rezultata za dati obračunski period. Preduzeća su shodno zakonskim propisima u obavezi da bilans uspeha sastavljaju i objavljuju jednom godišnje, ali to mogu činiti i češće, za svoje interne potrebe. Kao i bilans stanja, bilans uspeha može biti u formi konta i u formi liste.

Šta je CVP analiza?

CVP analiza (cost-volume-profit analysis) kao analitički instrument, poznata pod nazivom tačka pokrića, predstavlja primenu marginalnog definisanja cena i analizira reagovanje troškova i profita na promene u obimu poslovne aktivnosti. Pored toga, ova analiza je bitna za planiranje budućeg poslovanja preduzeća, odnosno, pomaže menadžerima da predvide ishode različitih strategija za poslovni dobitak preduzeća. Važnije pretpostavke na kojima je zasnovana CVP analiza jesu sledeće:

 • prodajna cena po jedinici je nepromenjiva;
 • broj proizvedenih jedinica je jednak broju prodatih jedinica;
 • svi troškovi moraju biti podeljeni na fiksne i varijabilne;
 • tehnologija, proizvodni postupci i efikasnost ostaju nepromenjeni.

Najčešće se koristi za sledeće slučajeve poslovnog odlučivanja:

 • politiku određivanja cena;
 • izbor proizvodnog asortimana;
 • specijalne porudžbine.

Šta je leveridž?

Leveridž predstavlja jednu od metoda pomoću koje se procenjuju efekti poslovanja uz prisustvo navedenih fiksnih rashoda. Postoji poslovni, finansijski i kombinovani leveridž.

Poslovnim leveridžom se procenjuju efekti privređivanja sa fiksnim troškovima poslovanja.

Finansijskim leveridžom meri se dodatni rizik zbog finansijskih rashoda. Intenzitet dejstva finasijskog leveridža zavisi od toga koji su fiksni rashodi na ime kamate pokriveni iz poslovnog dobitka, tj. dobitka pre kamate i oporezivanja.

Kombinovani leveridž je posledica kumuliranja poslovnog i finansijskog leveridža jer neizvesnost ostvarenja prinosa na sopstvena sredstva zavisi od mogućih promena u obimu i prihodima od prodaje. Preduzeće treba da teži tome da ovaj faktor leveridža bude što niži.

Plan i program kursa Racio brojevi

Modul 1: Racio brojevi

 1. Osnovni finansijski izveštaji
 2. Analiza i interpretacija finansijskih izveštaja 
 3. Racio analiza likvidnosti i finansijske strukture
 4. Racio analiza poslovne aktivnosti (racija obrta) i rentabilnosti (profitabilnosti)
 5. Racio tržišne vrednosti akcije, rizik i leveridž

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se