Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Osnove menadžmenta projekata

Disciplina i sam koncept upravljanja projektima prvi put su počeli ozbiljno da se primenjuju sredinom 20. veka. Iako je pre pedesetak godina prvi put pominjan koncept upravljanja projektima, projekti su se realizovali i mnogo godina pre toga, ali tada još uvek nisu smatrani posebnom disciplinom, koja u današnje vreme sve više uzima maha i kojom je potrebno upravljati. Ukoliko se osvrnemo u prošlost, izgradnja piramida, Kineskog zida i sličnih građevina iz tog perioda takođe se može podvesti pod pojam projekta, samo što tada ljudi nisu ni bili svesni da će to postati jedna sasvim nova profesija. Naime, projekti se nalaze svuda oko nas i mi kao pojedinci direktno ili indirektno učestvujemo u njihovoj realizaciji. Shodno tome, bitno je razviti sposobnost isporučivanja projekata u skladu sa zadatim rasporedom, budžetom i poslovnim ciljevima. Poštovanje navedenih stavki će omogućiti postizanje prednosti u današnjem izuzetno konkurentnom globalnom poslovnom okruženju. Upravo će u kursu „Osnove menadžmenta projekata” biti više reči o tome. Ovaj kurs će  polaznike podučiti kako da adekvatno primene znanja, veštine, alate i tehnike sa ciljem ispunjavanja projektnih zadataka. Menadžment projekata je područje koje se konstantno razvija i stoga je od suštinske važnosti prepoznati njegov značaj i naučiti kako da se savladaju izazovi koje nosi sa sobom.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentFinansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Osnove menadžmenta projekata

Kurs „Osnove menadžmenta projekata” se sastoji od jednog modula i pet nastavnih jedinica. Na početku kursa upoznaćemo se sa pojmom projekta i njegovim osnovnim karakteristikama, poput složenosti, privremenosti i jedinstvenosti. Definisaćemo glavne razlike između stalne operacije i projekta. Ujedno ćemo analizirati sve neophodne elemente (vreme, troškove i resurse) koji doprinose tome da se projekat uspešno privede kraju. Biće predstavljena glavna obeležja koncepta upravljanja projektima, ali i upravljanje projektima po PMI metodologiji u skladu sa devet funkcionalnih oblasti za upravljanje projektima. Takođe, reći ćemo nešto više i o životnom ciklusu projekta i njegovim osnovnim funkcijama. U kursu ćemo predstaviti organizacione strukture koje je potrebno formirati za realizaciju projekta. Osvrnućemo se i na klasične organizacione strukture za upravljanje projektima (funkcionalna, projektna i matrična organizacija) nasuprot modernim organizacionim strukturama (projektni ekspeditor, projektni koordinator, matrična forma i projektna forma). Za svaku ponuđenu organizaciju biće definisane njene karakteristike i prednosti sa stanovišta upravljanja projektima. Navešćemo obeležja projektnih timova, bili oni stalnog ili privremenog karaktera. Detaljno ćemo izučiti podelu projekata prema IPMA metodologiji na investicione, istraživačko-razvojne, organizacione i informatičke, te navesti adekvatne primere za svaku grupu. Biće predstavljena i podela projekata na investicione i biznis projekte, sa opisima njihovih osnovnih karakteristika, prednosti i mana.

Polaznici koji uspešno savladaju ovaj kurs moći će vrlo lako da definišu pojam projekta i predstave njegove osobine. Biće u stanju da uporede pojmove projekta i upravljanja projektom. Takođe, znaće jasno da prepoznaju svih pet faza životnog ciklusa projekta (faza inicijalizacije, faza planiranja, izvršna faza, kontrola i zatvaranje projekta) i aktivnosti koje se dešavaju u okviru njih. Naučiće kako da izaberu pogodnu organizacionu strukturu i rukovodioce za upravljanje predviđenim projektom. Cilj kursa je da nauče da samostalno planiraju, sprovode i raspoređuju zadatke i resurse, koordinirate, prate napredak čitavog projekta, kao i da procenjuju i analiziraju završeni projekat.

Kurs obiluje primerima koji će polaznicima pomoći da što bolje savladaju materiju koja se obrađuje.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definiše projekat i koje su njegove glavne osobine?

Projekat je složen, privremen i jedinstven poduhvat, koji ima svoj početak i kraj i koji kreira jedinstven rezultat. Njegova složenost (kompleksnost) zasniva se na korišćenju velikog broja materijalnih i nematerijalnih elemenata, a često i na velikom broju angažovanih ljudi i slično. Privremenost znači da svaki projekat ima svoj početak i kraj, a jedinstvenost da je svaki projekat specifičan sam po sebi i da ga nije moguće ponoviti zbog jedinstvenosti postojanja: različitosti ciljeva, rokova, obima, troškova ili drugih elemenata koji su specifični za svaki projekat. Rezultat projekta u poslovnom svetu najčešće su proizvodi ili usluge. Kako bi neki poduhvat mogao da se podvede pod pojam projekta, potrebno je da postoji jasno definisan plan izvođenja, da se organizuje njegova realizacija, sprovodi kontrola i koriguje postojeći plan (ako je to neophodno).

Šta je PMI i koje su njegove funkcionalne oblasti?

PMI (Project Management Institute) predstavlja vodeću svetsku neprofitnu organizaciju u oblasti upravljanja projektima. Metodologija upravljanja projektima po PMI standardima je podeljena na devet funkcionalnih oblasti:

 1. Upravljanje integracijom – Pod upravljanjem integracijom podrazumeva se izrada projektnog plana, izvršenje projekta i integrisana kontrola promena.
 2. Upravljanje obimom projekta – Pod upravljanjem obimom projekta podrazumevaju se aktivnosti na projektu i usmerenost prema ciljevima, od početne do završne faze realizacije projekta.
 3. Upravljanje troškovima – Upravljanje troškovima je oblast koja je usmerena na troškovne faktore projekta, i to u delu analize, procene, budžetiranja, praćenja i davanja izveštaja o tokovima troškova tokom realizacije projekta. 
 4. Upravljanje vremenom – Upravljanje vremenom je oblast sa osnovnom namenom da se na efikasan i efektivan način upravlja vremenom kako projekat ne bi imao bitnijih odstupanja od planiranog vremena.
 5. Upravljanje kvalitetom – Funkcionalna oblast upravljanja kvalitetom sastoji se od dve komponente: upravljačke i tehničke. Upravljačkom komponentom se definiše kvalitet i njegovo osiguranje u delu upravnog postupka, dok tehnička komponenta obezbeđuje realizaciju projekta u skladu sa postojećim standardima, odnosno zahtevima.
 6. Upravljanje ljudskim resursima – Oblast upravljanja ljudskim resursima se manifestuje u koordinaciji ljudskih resursa tokom sprovođenja projekta, čiji je konačni cilj da projekat bude realizovan kvalitetno i u predviđenom vremenskom roku.
 7. Upravljanje komunikacijama – Upravljanje komunikacijama je oblast kojom se obezbeđuje potreban broj odgovarajućih informacija značajnih za implementaciju projekta. 
 8. Upravljanje ugovaranjem – Upravljanje ugovaranjem je oblast koja obezbeđuje neophodne resurse svih kategorija za ostvarenje planiranog projekta. 
 9. Upravljanje rizikom – Upravljanje rizikom je proces kojim se identifikuju svi postojeći rizici i preduzimaju mere potrebne za otklanjanje tih rizika i sprečavanje opstrukcije za vreme realizacije projekta.

Koje su glavne karakteristike funkcionalne, projektne i matrične organizacije?

Funkcionalna organizacija predstavlja organizacionu strukturu koja se zasniva na podeli poslova i specijalizaciji ljudi za pojedine grupe istovrsnih poslova. Kod funkcionalne organizacione strukture, koja se smatra tradicionalnim tipom organizacije u realizaciji projekta, aktivnosti su grupisane prema funkcijama: istraživanje i razvoj, marketing, proizvodnja, kadrovi i finansije itd.

Projektna organizacija je tip organizacije koji se formira u poslovnom sistemu kao posebna organizaciona celina koja je zadužena za sprovođenje određenih projekata. Zasniva se na formiranju projektnih timova koji su kao posebne organizacije zaduženi da rade isključivo na realizaciji projekata. Takođe, bitno je pomenuti da se projektna organizacija najčešće koristi za upravljanje realizacijom kako dugotrajnih tako i složenih i skupih projekata.

Matrična organizacija predstavlja kombinaciju funkcionalne i projektne organizacione forme. Ona je formirana sa idejom da se smanje nedostaci, a iskoriste prednosti funkcionalne i projektne organizacije. Kod matrične organizacije se koriste postojeće funkcionalne jedinice i formiraju se projektni timovi u skladu sa potrebama realizacije određenih projekata.

Plan i program predavanja

Modul 1- Osnove menadžmenta projekata

1. Pojam i osobine projekta

 • Projekat – pojam i osobine
 • Projekat i stalne operacije

2. Koncept upravljanja projektom

 • Portfolio projekta
 • Osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom
 • Upravljanje projektima po PMI metodologiji

3. Životni ciklus projekta

 • Pojam i faze životnog ciklusa projekta

4. Organizaciona struktura i tipovi organizacije

 • Klasični pristup
 • Kontingentni pristup

5. Klasifikacija projekata

 • Investicioni i biznis projekti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se