Započnite karijeru HR menadžera od nule

Nemački jezik – C1 (Deutsche Sprache)

Kurs nemačkog jezika C1 će vam pomoći da usavršite svoje poznavanje nemačkog, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeProdaja i menadžment prodaje i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Nemački jezik – C1

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje C1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje C1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: studentski dani, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. Takođe i tekstove koji su vezani za nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu kulturu (u dodatnim materijalima) i tekstove najaktuelnijih novinskih članaka ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva.

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata C1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou C1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje C1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou C1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem, pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija. Preporuka svima koji uče nemački jezika je da samostalno nadograđuju stečena znanja dodatnim vežbama i člancima na C1 nivou dostupnim na internetu.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Koliko je važno učenje nemačkog jezika?

Nemački jezik na najvišem nivou poznavanja (C1 i C2) može da potpuno promeni život. Napredna znanja nemačkog jezika pružaju mladima iz celog sveta najbolju priliku za studiranje na prestižnim univerzitetima i pronalaženje odličnih prilika za zaposlenje. Nemačka gramatika, reči, izgovor – učenje nemačkog nije teško, kao što se misli. I ne biste bili usamljeni u tome: Oko 15,4 miliona ljudi širom sveta uči nemački kao strani jezik. Oko 100 miliona ljudi koristi nemački kao maternji jezik. To ga čini jezikom sa najviše maternjih govornika u Evropi. Poznato je da se nemačkim jezikom mogu objasniti pojave za koje se ne mogu pronaći reči u drugim jezicima i to putem složenica (die Zusammensetzungen) i drugim osobinama koje su specifikum nemačkog jezika, poput rečeničnog okvira (der Satzrahmen).

Šta je C1 jezički nivo po GER?

C1 nivo je opšte prihvaćen stepen poznavanja stranog jezika po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (GER) koji od 1971. objavljuje Savet Evrope i koji je namenjen svima koji se bave jezikom, bili to lingvisti, nastavnici ili učenici. Ovaj dokument definiše ciljeve učenja stranog jezika i određuje stepene napretka u ovladavanju određenim jezikom. GER sistematski određuje i prepoznaje nivoe poznavanja stranog jezika po ustanovljanim kreterijumima i time postavlja regulativnu osnovu za npr. nastanak i razvoj udžbenika, priručnika za nastavu, jezičkih sertifikata koji se polažu u inostranstvu itd. Za C1 nivo postoji posebno uređena regulativa kojom se propisuju potrebne kompetencije za polaganje sertifikata.

Koji je po redu nivo C1?

Nivo C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru predstavlja napredni nivo poznavanja jezika, peti po redu posle A1, A2 (osnovni nivo poznavanja jezika) B1, B2 (srednji nivo) a pre C2 (najnapredniji ili najkompetentniji nivo). Za razliku od A nivoa koji podrazumeva razumevanje sporog govora i najosnovnije korišćenje jezika, B nivoa koji podrazumeva samostalnu upotrebu jezika u svakodnevnoj komunikaciji uz sadržaje vezane za opšte teme, C1 nivo podrazumeva vladanje širokim spektrom reči i izraza i prepoznavanje i razumevanje dugačkih, kompleksnih tekstova na različite teme. Usmeno je C1 nivo na kojem bez pauza, dužeg traženja reči jasno i detaljno razgovara o kompleksnim pitanjima i temama. Za polaganje sertifikata C1 nivoa nije neophodno prethodno položiti sertifikate sa osnovnog A i srednjeg B nivoa, svaki sertifikat se može polagati neovisno od prethodnih

Šta su to jezičke kompetencije?

Pošto nivo C1 podrazumeva samostalnost i fleksibilnost u upotrebi jezika, kompetencije znače spremnost i sposobnost da razumemo, prepoznamo, razlikujemo eksplicitne i implicitne poruke i konstrukcije na stranom jeziku i da na odgovarajući način, tj. „kompetentno“ odreagujemo na njih. Tu se podrazumeva osnovno i srednje napredno poznavanje kako pisanog, tako i govornog jezika, njegovih gramatičkih formi i pratećeg vokabulara. Na primer, na C1 nivou podrazumeva se razumevanje kompleksnih izraza na teme iz društvenog i poslovnog okruženja, kao i izražavanje polja sopstvenog interesovanja, iskustava, događaja iz života, želja i životnih ciljeva, kao i davanje obrazloženja za iste. Korišćenje stečenih znanja iz drugih oblasti interesovanja pisanjem ili u toku razgovora, kao na primer iz nauke i umetnosti, na C1 nivou se takođe podrazumeva.

Šta su to jezičke veštine?

Jezičke veštine su upravo cilj i glavna tema ovog kursa, predstavljaju četiri dela testa za sticanje jezičkog sertifikata i pojedinačno se ocenjuju. To su čitanje i slušanje (sa razumevanjem), pisanje i govor. Svaka od ovih veština je sastavni deo poznavanja jezika i međusobno se dopunjuju. Čitanje sa razumevanjem podrazumeva globalno, selektivno razumevanje i razumevanje detalja iz teksta. Slušanje podrazumeva globalno i selektivno razumevanje standardnog govora većom brzinom. Pisanje podrazumeva lično i formalno pismo sastavljeno na osnovu zadatih kriterijuma. Govor podrazumeva razgovor/diskusiju sa partnerom (polaganje je u parovima, ako je neophodno ispitivač preuzima ulogu sagovornika za diskusiju) i monolog odnosno dijalog na jednu zadatu i jednu odabranu temu, uz pitanja ispitivača.

Šta je to jezički sertifikat?

Jezički sertifikat je vrsta potvrde, odnosno dokaza o poznavanju stranog jezika. Izdaje se nakon što stručna komisija sačinjena od licenciranih ispitivača utvrdi da je nečije poznavanje jezika na određenom nivou koji je propisan Zajedničkom evropskim referentnim okvirom za žive jezike (GER). Sertifikati se izdaju samo u ovlašćenim ispitnim centrima i u slučaju nemačkog jezika razlikujemo: sertifikate Gete Instituta, TestDaF, DSD, TELC i DSH sertifikate. Za polaganje sertifikata za mlade (Jugendliche) kandidati moraju imati 12 i više godina, dok za polaganje sertifikata za odrasle (Erwachsene) propisan je minimalni uzrast od 16 godina. Ne postoji gornje ograničenje dozvoljene dobi za polaganje sertifikata. Za uspešno položen sertifikat neophodan je zbir od minimum 60 od 100 bodova (60% ispita).

Kako izgleda ispit za C1 sertifikat?

Ispit Goethe-Zertifikat C1 koji je koncipiran samo za kandidate starije od 16 godina, sastoji se od modula Lesen, Hören, Schreiben i Sprechen. Ovi moduli će se od 2024. moći polagati pojedinačno (modularno) ili kao celina. Svaki ispit Gete Instituta je konceptualno isti u celom svetu. Na primeru C1 nivoa, ispit podrazumeva čitanje recenzija, izveštaja, komentara sa interneta ili tekstova o stručnim temama, zatim slušanje obaveštenja, radio emisija, formalnih i neformalnih telefonskih razgovora. Zatim pisanje preciznog i detaljnog teksta na određenu temu, koja je zadata tekstualno i u formi statističke tabele ili grafike. Na kraju podrazumeva monolog na određenu temu, zauzimanje stava, zatim razmenu mišljenja, argumentovanje i usaglašavanje stavova. Sam ispit po pravilu traje otprilike 200 minuta (čitanje 70, slušanje 40, pisanje 80 minuta i govor 10-15 minuta).

Sadržaj kursa:

Modul 1 – Wörter bilden

 • Substantivbildung
 • Adjektivbildung
 • Der Text
 • Über Vor- und Nachteile sprechen
 • Adjektivdeklination nach Artikelwörtern
 • Der Text

Modul 2 – Satz und Rede

 • Pronomen es (I)
 • Pronomen es (II)
 • Der Text
 • Redewiedergabe
 • Redewendungen
 • Der Text

Modul 3 – Stil und Ausdruck

 • Nominalstil
 • Verbalstil
 • Der Text
 • Präpositionen mit Dativ
 • Präpositionen mit Genitiv
 • Der Text

Modul 4 – Kommentare und Äußerungen

 • Kommentare schreiben
 • Weiterführende Nebensätze
 • Der Text
 • Modalverben in subjektiver Bedeutung
 • Passiversatzformen
 • Der Text

Modul 5 – Fit für C1

 • Indirekte Rede mit Modalverben
 • Der Text
 • Modalitätsverben mit “zu + Infinitiv”
 • Fit für das Leseverstehen
 • Fit für das Schreiben
 • Fit für das Sprechen

Kompetencije:

Modul 1 – Wörter bilden

 • poznavanje nastavaka za građenje imenica i prideva u nemačkom jeziku
 • poznavanje veznika zavisnih i nezavisnih rečenica, rečeničnog okvira, reda reči u rečenici i interpunkcije
 • razlikovanje padeža i upotreba nastavaka za pridevske deklinacije – slabe, jake i mešovite

Modul 2 – Satz und Rede

 • prepoznavanje zamenice es u kontekstu
 • upotreba indirektnog govora
 • razlikovanje konjunktiva I i II

Modul 3 – Stil und Ausdruck

 • poznavanje padežnog sistema i N-deklinacije
 • prepoznavanje predloga uz imenice i prideve
 • poznavanje nastavaka za imenice u određenim padežima (genitiv jednine muškog i srednjeg roda i dativ množine imenica)

Modul 4 – Kommentare und Äußerungen

 • prepoznavanje zamenice ES u kontekstu
 • prepoznavanje i razlikovanje modalnih glagola u kontekstu
 • upotreba pasiva, formulisanje pasivnih i relativnih rečenica

Modul 5 – Fit für C1

 •  upotreba modalnih glagola u indirektnom govoru
 •  poznavanje infinitivnih konstrukcija
 •  poznavanje sadržaja, odredbi i načina polaganja sertifikatskog ispita C1

Potreban softver i tehnički uslovi:

Potrebno je imati računar sa bilo kojim operativnim sistemom.

Potrebno predznanje:

Za uspešno savladavanje kursa C1 neophodno je znanje nemačkog jezika na srednjem nivou i razvijene jezičke kompetencije na nivou B2, što podrazumeva:

 • Vođenje detaljnih razgovora o porodici, hobijima, poslu, putovanjima ili aktuelnim događanjima. Iznošenje slaganja i neslaganja.
 • Razumevanje pročitanog i slušanog sadržaja, iznošenje sopstvenog mišljenja u normalnom tempu, zateme poput posla, škole, slobodnog vremena itd.
 • Sposobnost razumevanja tekstova na svakodnevnom i poslovnom jeziku. Razumevanje privatnih pisama u kojima se izveštava o događajima i željama.
 • Sposobnost pisanja tekstova na poznate teme sa jasnom konstrukcijom i naprednim vokabularom. Pisanje u ličnim pismima o svojim iskustvima i utiscima.
 • Razlikovanje pozitivnih i negativnih argumenata, komentara i kritika.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.