Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Multinacionalne kompanije

Začeci postojanja multinacionalnih kompanija (MNK, eng. Multinational Enterprises – MNEs) naziru se još u antičkom dobu, pogotovu u periodu kolonijalnih osvajanja Rimljana i Feničana. Drugi smatraju da su prvi oblik multinacionalnih kompanija bile holandsko-istočnoindijske trgovinske kompanije, koje su 1602. godina poslovale na evropskom području (Holandija, Španija, Francuska, Britanija i sl.). Ipak, procvat doživljavaju tek u posleratnom periodu, kada je došlo do rapidnog progresa u informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Multinacionalne kompanije predstavljaju kompanije koje poseduju i kontrolišu proizvodne pogone u više zemalja ili njima upravljaju. One predstavljaju i pokretače procesa globalizacije, ali ujedno i sam produkt ovog procesa koji je karakterističan za današnje doba. Kolika je moć multinacionalnih kompanija govori i činjenica da one proizvode oko 25% svetske vrednosti proizvodnje, kao i da se razmena koja se odvija između matične firme i njenih filijala u inostranstvu procenjuje na oko jednu trećinu od ukupne svetske razmene u prerađivačkoj industriji.

Mnoge MNK su bogatije od pojedinih država. Na primer, Dženeral motors (General Motors) sa svojim godišnjim prometom od desetine milijardi dolara prevazilazi nacionalni dohodak većina država. Kao posledica jačanja njihove ekonomske moći, multinacionalne kompanije stiču i političku moć, jer imaju mogućnost da utiču na vlade, koje su neretko prinuđene da sarađuju sa njima usled svog potčinjenog položaja. Uz države i međunarodne organizacije, MNK su najmoćniji subjekti savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programStrategijski i operativni menadžment i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Multinacionalne kompanije

Kurs Multinacionalne kompanije se sastoji od osam nastavnih jedinica. U prvoj nastavnoj jedinici biće reči o pojmu i suštini poslovanja multinacionalnih kompanija, motivima poslovanja, kao i o vrstama multinacionalnih kompanija. Naredna nastavna jedinica je posvećena strategijama razvoja multinacionalnih kompanija. U trećoj nastavnoj jedinici bavićemo se segmentom konkurentnosti multinacionalnih kompanija, koji je od velikog značaja za razvoj kako njih samih, tako i privreda u kojima posluju. Zatim se obrađuje veza između multinacionalnih kompanija i stranih direktnih investicija.

Peta nastavna jedinica pažnju posvećuje perspektivi razvoja multinacionalnih kompanija, izgledima današnjice, kao i faktorima koji utiču na njihovo poslovanje. Naredna nastavna jedinica obrađuje faktore koji pospešuju razvoj multinacionalnih kompanija, kao i one koji su prepreka njihovom brzom razvoju. Pretposlednja nastavna jedinica govori o pojmu, tipovima i značaju transfera tehnologije za multinacionalne kompanije. I na kraju, obrađuje se uticaj finansijske krize na poslovanje multinacionalnih kompanija, odnosno koreni finansijske krize, kao i posledice koje ona izaziva.

Cilj kursa Multinacionalne kompanije je da polaznike upozna sa pojmom i značajem poslovanja multinacionalnih kompanija, specifičnostima tog poslovanja, odnosno s njegovim prednostima i nedostacima. Kako današnjicu karakteriše poslovanje MNK (ovi giganti imaju godišnju prodaju od 51 do 247 milijardi dolara), nameće se i potreba poznavanja njihovog načina poslovanja, pozitivnih ali i negativnih uticaja koje imaju na privredu i društvo.

Pozitivni efekti MNK vide se u zapošljavanju radne snage u zemljama u kojima otvaraju svoje filijale, a reč je uglavnom o slabije razvijenim zemljama. Takođe, zemlji u kojoj proširuju svoje poslovanje omogućuju progres, jer njihovo poslovanje podrazumeva i korišćenje moderne tehnologije. Sve pobrojane prednosti predstavljaju nedostatke za matične zemlje multinacionalnih kompanija.

U matičnoj zemlji multinacionalne kompanije radnici gube radna mesta zbog izmeštanja njenog poslovanja, a transferom tehnologije omogućava se drugim zemljama da dođu do tehnološke superiornosti. U Sjedinjenim Američkim Državama 60% multinacionalnih kompanija u periodu od 1996. godine do 2000. nije plaćalo nikakve savezne poreze, dok danas 95% njih plaća porez do 5%.

Kurs Multinacionalne kompanije odgovoriće vam na pitanja:

1. Šta su horizontalne multinacionalne kompanije?

Horizontalne multinacionalne kompanije su one kompanije koje raspoređuju proizvodnju istih ili sličnih proizvoda u svojim filijalama. Da bi ostvarile taj cilj, one osnivaju sasvim nove kompanije ili kupuju druge, odnosno udružuju se sa stranim firmama koje proizvode isti proizvod. U svim tim operacijama ciljevi su isti:

 • da se maksimalno snize višestruki transportni troškovi i svi drugi troškovi koji su uslovljeni postojanjem velike razdaljine između mesta proizvodnje i mesta potrošnje preko obezbeđivanja lokalne proizvodnje;
 • da se stekne i održava neposredan uvid u lokalnu tražnju, ali i u ponašanje konkurenata; 
 • da se nađu najefikasniji načini prilagođavanja lokalnim proizvodnim standardima i, po potrebi, da se neutrališu negativni efekti primene restriktivnih mera domaće trgovinske politike. 

2. Na koji način multinacionalne kompanije ostvaruju uticaj na zemlju domaćina?

Multinacionalne kompanije ostvaruju utucaj na zemlju domaćina tako što:

 • nameću modele potrošnje koji odgovaraju zemljama sa mnogo razvijenijom ekonomijom; 
 • koče razvoj domaće industrije i kapital se kupovinom domaćih preduzeća seli van granica države, čime domaća privreda dobija epizodnu ulogu;
 • mogu izazvati poremećaje u nacionalnim monetarnim sistemima preko monetarnih transakcija i transfera fondova;
 • koriste se izvoznim restrikcijama koje nameću svojim filijalama, a to se bitno odražava na spoljnotrgovinsku razmenu i platni bilans; 
 • koriste prirodne resurse i radnu snagu kojoj nameću svoje modele radnih odnosa i radne discipline;
 • smanjuju akumulacione sposobnosti nacionalne ekonomije izvlačenjem profita; 
 • politikom cena, jer prodaju proizvode svojih filijala po cenama koje imaju dampinški karakter ili rastu u uslovima kada zemlja domaćin sprovodi antiinflacionu politiku. 

3. Na koji način multinacionalne kompanije profitiraju od međunarodne prisutnosti?

Multinacionalne kompanije profitiraju od međunarodne prisutnosti na više načina:

 • raspoređivanjem troškova istraživanja i razvoja (R&D), kao i troškova oglašavanja na celu njihovu globalnu prodaju; 
 • povećanjem uticaja na cene dobavljača preko globalne mreže; 
 • korišćenjem njihovih tehnoloških i menadžerskih znanja, to jest primenjujući postojeća iskustva i znanja (know-how), globalno uz minimalne troškove; 
 • profitiranjem od niskih cena radne snage u nerazvijenim zemljama i istovremeno profitiranjem od specijalnih kapaciteta istraživanja i razvoja (R&D) u razvijenim zemljama; 
 • ekonomijom obima u proizvodnji; 
 • globalnim izvorima finansiranja; 
 • većim mogućnostima prikupljanja tržišnih informacija i širim prostorom za distribuciju svojih proizvoda itd. 
Radnici multinacionalne kompanije

Plan i program kursa Multinacionalne kompanije

1. Priroda, osnovne odrednice, motivi poslovanja i vrste multinacionalnih kompanija – multinacionalne kompanije, motivi poslovanja multinacionalnih kompanija 

2. Strategije razvoja kompanija (integracije i preuzimanja) 

3. Multinacionalna kompanija kao determinanta konkurentnosti – konkurentnost među multinacionalnim kompanijama, Porterov model 

4. Veza stranih direktnih investicija (SDI) i multinacionalnih kompanija 

5. Perspektiva razvoja multinacionalnih kompanija

6. Razvoj multinacionalnih kompanija 

7. Multinacionalne kompanije i transfer tehnologije – limitirajući ili podržavajući faktori u zemlji domaćina i faktori iz okruženja 

8. Uticaj finansijske krize na rad multinacionalnih kompanija 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se