Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Plan i program - Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Program Investicioni menadžment i berzansko poslovanje je namenjen svima koji žele da unaprede svoje kompetencije iz oblasti upravljanja investicijama i finansijskog posredovanja.

Upoznajte se sa veštinama i tehnikama koje primenjuju najbolji.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond /Number of classes Obavezan / Izborni (Compulsory /Elective)
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija, Business Documentation 3 Izborni
Poslovno pravo, Business Law 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law 3 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS 3 Izborni
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Izborni
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management 3 Izborni
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Izborni
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Osnovi ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Finansijski menadžment, Finance Management
12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics 6 Izborni
Ekonomija EU, EU Economics 3 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Obavezan
Berzansko poslovanje, Stock Market 6 Obavezan
Portfolio Management, Portfolio Management 6 Obavezan
Finansijske institucije, Financial Institutions 12 Izborni
Međunarodne finansije, International Finance 6 Izborni
Spoljna trgovina, Foreign Trade 6 Izborni
Elektronsko bankarstvo, E-banking 3 Izborni
Upravljanje finansijskim rizikom, Financial Risk Management 6 Obavezan
Računovodstvo, Accounting 9 Obavezan
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Obavezan
Hartije od vrednosti, Securities 9 Obavezan
Finansijska i investiciona analiza, Finance and Investment analysis 12 Obavezan
Analiza trendova hartija od vrednosti, Analysis of Stock Market Trends 12 Obavezan
Analiza trendova finansijskih tržišta, Analysis of Financial Markets Trends 12 Obavezan
Psihologija investitora, Investor Psychology 3 Obavezan
Merdžeri i akvizicije, Mergers and Acquisitions 3 Obavezan
Zakonska regulativa poslovanja na finansijskom tržištu, Financial Market Regulations 3 Obavezan
Finansijska matematika i poslovna statistika, Financial Mathematics and Business Statistics 12 Obavezan
Investiciono bankarstvo, Investment banking 3 Obavezan
Forex- trgovanje na deviznim tržištim, Forex Trading 3 Obavezan
Platni promet, Payment Operations 3 Izborni
Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma,Foreign Exchange Operations and the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing 3 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Izborni
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Izborni
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Izborni
Planiranje i upravljanje resursima, Resource Management and Planning 6 Izborni
Moć i autoritet, Power and Authority 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Izborni
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Izborni
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems 6 Izborni
Krizni menadžment, Crisis Management 3 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Izborni
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies 3 Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control 6 Izborni
Operacioni menadžment, Operations Management 6 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholder, Stakeholder Expectations and Needs Management 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Izborni
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Izborni
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting and termination of employment 3 Izborni
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Praćenje i razvoj ljudskih resursa; Human Resouce Monitoring and Development 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Izborni
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment 3 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology 6 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety 3 Izborni
Mobing, Mobbing 3 Izborni
Sindikalno i nesindikalno organizovanje, Unionized and Non-unionized organization Izborni
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulation 3 Izborni
Analiza posla, Work Analysis 3 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU, PUBLIC RELATIONS fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću i promocija, Public Relations Basics and Promotion 6 Obavezan
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management 6 Obavezan
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project, Project Management Program Package 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques 3 Izborni
Finansiranje projekta, Project Finacing 6 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 6 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS fond  Obavezan / Izborni
ECDL osnove računara, ECDL Computer Basics 10 Obavezan
ECDL osnove intetrneta, ECDL Online Essentials
4 Obavezan
ECDL obrada teksta, ECDL Word Processing 14 Obavezan
ECDL tabelarne kalkulacije, ECDL Tabular Calculations 16 Obavezan
ECDL prezentacije, ECDL Presentations 12 Izborni
ECDL obrada slika, ECDL Picture edditing
12 Izborni
ECDL obrada internet stranica, ECDL WEB editting
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)*, English (elementary level) 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)*, English (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik*, Business English 24 Izborni
Nemački jezik A1, A1 Level German* 36 Bonus
Nemački jezik A2, A2 Level German* 36 Bonus
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Investicioni menadžment i berzansko poslovanje besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE/TRANCVERSAL SKILLS
Samospoznaja i samopouzdanje/Self-knowledge and Confidence 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih/Self-motivation and Motivation of Others 3 Izborni
Interpersonalne veštine/Interpersonal Skills 3 Izborni
Veštine adaptacije/Adaptation Skills 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje/ Logical/Creative/Critical Thinking 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine/ Assessment and Analytical and Research Skills 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga/Guidance, Coaching and Training 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan/ Defining Career Goals and Individual Action Plan 3 Izborni
Timski rad / Teamwork 3 Izborni
LIČNOST
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranja, Money-making Principles and Investments 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.

Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.