Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Motivacija, učinak i nagrađivanje zaposlenih


Nema sumnje da je novac najstariji i univerzalan mehanizam motivisanja za rad, ali se takođe postavlja pitanje da li je i jedini odnosno dovoljan motivator. Osnovna pretpostavka uspeha različitih koncepata, tehnika i pristupa motivaciji zaposlenih jeste postojanje motivacionog ambijenta. Moraju se pre svega utvrditi:
 • opšta pravila i principi organizovanja radnog mesta
 • stil i pravila rukovođenja
 • sistem komunikacije i internog informisanja
 • oblici participacije
 • timski rad i dr.
Važnu dimenziju motivacionog ambijenta čine i organizacioni sistemi:
 • sistem planiranja,
 • informacioni sistem
 • sistem raspoređivanja i napredovanja
 • sistem raspodele zarada.
Nagrađivanje zaposlenih je stalna funkcija menadžmenta ljudskih resursa kako bi se ostvarili ciljevi biznis plana i organizacije kao celine. Nagrađivanje zaposlenih u velikoj meri može da utiče da se poveća ukupna motivacija zaposlenih u organizaciji. Od momenta ulaska u organizaciju pa do izlaska iz nje svaki zaposleni podložan je ocenjivanju i proveri svojih psihofizičkih i radnih sposobnosti.
 

Sistem nagrađivanja obuhvata novac, dobra ili usluge koje poslodavac daje zaposlenima u zamenu za uloženi rad. Između zaposlenih i poslodavca postoji odnos razmene - zaposleni nude željeno ponašanje u zamenu za novac. Cilj nagrađivanja zaposlenih jeste upravo usklađivanje individualnih interesa zaposlenih i strategijskih ciljeva kompanije. Najvažniji instrumenti nagrađivanja su materijalne i nematerijalne nagrade. Najznačajnija materijalna nagrada i direktni oblik zarade je novac.

nagradjivanje zaposlenih
Menadžment kompanije može, pod povoljnim cenama prodati ili ustupiti deo akcija visokostručnim radnicima kao vid nagrade. Na ovaj način se visokostručni kadar dugoročnije vezuje za firmu; umanjuju se mogućnosti za stvaranje konflikata, nesporazuma i nesuglasica uzrokovanih različitim ličnim interesima. Participacija radnika u upravljanju i donošenju odluka je jedan od načina nagrađivanja.

Najvažnija nematerijalna nagrada je poštovanje a indirektni oblici zarade, recimo:
 • zdravstveno
 • penziono
 • invalidsko osiguranje i sl.
Ostali sistemi zarade koji mogu imati značajnog uticaja na motivaciju zaposlenih mogu biti na primer:
 • besplatna ishrana
 • korišćenje službenog automobila
 • druge nematerijalne pogodnosti i olakšice.
Savremeni uslovi privređivanja, dinamičnost, multidisciplinarnost jesu samo neki od faktora koji vode usložnjavanju procesa rada i zahteva, koji se postavljaju pred zaposlene. Upravo zbog svega navedenog možemo reći da je danas, novac nezaobilazan, ali ne i dovoljan motivator, niti podjednako važan za sve zaposlene i u svakoj situaciji.

Mora se imati u vidu činjenica da postoje značajne razlike u potrebama, ambicijama, motivima pojedinaca. Neophodno je prekinuti sa praksom egalitarizma, već treba negovati odnose i klimu „jednakih šansi“ za sve kao i diferenciran pristup motivisanju.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Selekcija kandidata i njihov razvoj - menadžerske pozicije Presentation Sample One
Komunikacija u timu 10 poznatih marketing strategija
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.