Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Planiranje i segmentacija tržišta

Kada dođete na ideju da ponudite određeni proizvod ili uslugu tržištu, pored neophodne analize tržišta, segmentacija tržišta je nezaobilazna. Najveća greška je da pokušavate da prodate svoj proizvod svima. U današnjem vremenu i savremenim uslovima, kompanije neće preživeti ukoliko je marketinška strategija usmerena na celokupno, masovno tržište. Važnost planiranja i segmentacije tržišta je u tome što omogućava kompaniji da precizno dopre do potrošača i njegovih specifičnih potreba i želja. 

Ovo omogućava kompanijama da efikasnije koriste svoje resurse kako bi izgradile korporativni imidž i pritom donosile bolje strateške i marketinške odluke. Razumevanje ciljne publike od presudnog je značaja za izgradnju održivog proizvoda ili usluge. Kompanije koriste segmentaciju tržišta sa ciljem da svoju proizvodnju i marketinšku kampanju fokusiraju na specifičnu nišu publike. Kroz ovaj kurs ćete se, pre svega, upoznati sa ključnim karakteristikama tržišta i segmentacije. 

Na kursu Planiranje i segmentacija tržišta imaćete priliku da steknete veštine koje će vam pomoći da uspešno identifikujete tržište i segmentirate ciljnu javnost na osnovu brojnih kriterijuma, ali i da napravite razliku koji se kriterijumi uzimaju u obzir prilikom segmentacije na nacionalnom planu, a koji za međunarodno tržište. Naučićete kako da odaberete komunikacijske kanale, pravi momenat za promociju i kako da uštedite rasurse. Kompanije kao što su Coca-Cola, Mercedes Benz, Samsung koristile su segmentaciju kako bi unapredile prodaju, poboljšale proizvode i bolje se povezale sa postojećim i potencijalnim klijentima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuMeđunarodno poslovanje i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa Planiranje i segmentacija tržišta

U kursu „Planiranje i segmentacija tržišta” imaćete priliku da se detaljno upoznate sa pojmom tržišta i segmentacije, osnovnim karakteristikama i vrstama tržišta, kao i sa osnovnim kriterijumima za segmentaciju tržišta. Na ovom kursu naučićete kako kompanije stvaraju vrednost za kupce. Početne nastavne jedinice će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o opštem pojmu tržišta, potom će vam biti detaljno predstavljena segmentacija, njeni nivoi i karakteristike. 

Detaljno će biti predstavljen proces kojim se marketing povezuje sa temeljnim razumevanjem ponašanja kupaca kako bi stvorio vrednost. Saznaćete koje su tri osnovne etape u procesu segmentacije, kao i koji faktori utiču na odluku koja se odnosi na način na koji će se izvršiti segmentacija. U ovom kursu jasno je predstavljeno na koji način podela na manje delove smanjuje rizik od neuspešne ili neefikasne kampanje. 

Podela tržišta na osnovu ključnih karakteristika i personalizacija poslovne i marketinške strategije na osnovu tih informacija jesu osnovni segmenti koji su obrađeni u nastavnim jedinicima ovog kursa. Pored segmentacije potrošača, koja će biti detaljno predstavljena, ovaj kurs će temeljno obraditi i segmentaciju poslovnih tržišta, a koja se odnosi na proizvode široke i trajne potrošnje.  

Naime, u poslednjem delu kursa fokus će biti na dva osnovna pristupa koja se koriste prilikom segmentacije poslovnih tržišta, ali i na detaljno objašnjenoj segmentaciji međunarodnog tržišta. 

Cilj kursa je da upozna polaznike sa segmentacijom kao procesom podele tržišta. Cilj je i da se obradi segmentacija tržišta kao osnova za dalja marketinška istraživanja, ali i pozicioniranje proizvoda. Moći ćete da naučite kako da odaberete atribute i pronađete nišna tržišta za svoj proizod. 

Takođe, moći ćete da uspešno prepoznate i identifikujete na koji način kompanija razvija efektivnu marketinšku komunikacijsku strategiju pomoću ciljnog marketinga. Kurs „Planiranje i segmentacija tržišta” omogućiće polaznicima da profesionalno segmentiraju tržište, da nauče da predviđaju ponašanje potrošača i da uvide značaj definisanja ciljne grupe. 

Kurs Planiranje i segmentacija tržišta će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je segmentacija tržišta?

Segmentacija tržišta je marketinški termin koji se odnosi na objedinjavanje potencijalnih kupaca u grupe ili segmente sa zajedničkim potrebama. Podela na manje delove omogućava kompanijama da ciljaju različite kategorije potrošača koji vrednost određenih proizvoda ili usluga doživljavaju različito. Segmentacija je, zapravo, dodatak istraživanjima tržišta koja nastoje da identifikuju ciljne grupe kako bi se osmislio proizvod i brendirao na način koji je privlačan grupi. 

Cilj segmentacije tržišta je minimizacija rizika i omogućavanje kompanijama da povećaju svoju ukupnu efikasnost usredsređivanjem ograničenih resursa na aktivnosti koje daju najbolje rezultate. Podela doprinosi jačanju konkurentne pozicije jer omogućava organizacijama da usklade proizvod ili usluge sa potrebama ciljnog tržišta.

Šta podrazumeva segmentacija tržišta potrošača?

Potrošači su temelj uspeha bilo kog posla. Jedan od glavnih ciljeva svake poslovne i marketinške strategije trebalo bi biti identifikovanje i zadovoljenje potreba potrošača. Segmentacija tržišta potrošača podrazumeva proces podele kupaca u grupe na osnovu zajedničkih karakteristika tako da kompanije mogu da posluju u definisanoj grupi efikasno i na odgovarajući način. 

Podela na manje delove omogućava kompanijama da bolje prilagode svoje marketinške napore različitim podskupovima publike. Ti napori se mogu odnositi i na komunikaciju i na razvoj proizvoda. Podela potrošača zahteva da kompanija prikupi određene informacije, odnosno podatke o kupcima i analizira ih kako bi identifikovala obrasce koji se mogu koristiti. Geografska, demografska, psihografska i bihevioristička segmentacija predstavljaju osnovne varijable segmentacije tržišta krajnjih potrošača.

Šta je segmentacija poslovnih tržišta?

Poslovna tržišta se mogu segmentirati na osnovu različitih faktora koji se mogu široko klasifikovati u makrosegmentaciju i mikrosegmentaciju. Da bi se segmentiralo poslovno tržište, kompanija može koristiti varijable makrosegmentacije, kao što su veličina kompanije, geografska lokacija, delatnost ili organizacijska struktura. Mikrosegmentacija podrazumeva viši stepen poznavanja tržišta, ona predstavlja proces podele poslovnog tržišta na segmente, a u skladu sa zahtevima proizvoda i isporuke, kriterijumima odlučivanja o kupovini, inovativnosti organizacije, stavovima prema mogućim dobavljačima. Dakle, u pitanju je napredni oblik segmentacije koji grupiše kupce u određene segmente unutar nekoliko tržišnih niša. 

Identifikovanjem mikrosegmenata kompanija može razviti direktnije i personalizovanije marketinške kampanje, fokusirane na interese, želje i potrebe svih grupa ili pojedinaca koji čine mikrosegmente. Na ovaj način, cilj mikrosegmentacije je da odredi koje će marketinške akcije imati najznačajniji uticaj na svaki skup klijenata, ali i potencijalnih klijenata.

Segmentacija tržišta kurs

Plan i program predavanja

Modul 1: Planiranje i segmentacija tržišta

  • Pojam tržišta i segmentacije
  • Karakteristike segmentacije, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda
  • Nivoi segmentacije tržišta
  • Segmentacija tržišta potrošača
  • Segmentacija poslovnih tržišta

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se