UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

9 metoda koje se mogu koristiti za planiranje marketinga

Šta obuhvata planiranje marketinga?

Planiranje marketinga je proces koji obuhvata procenu tržišnih uslova, određivanje marketing ciljeva, strategija i taktika za ostvarivanje tih ciljeva i načina na koji će se vršiti provera rezultata i uspešnosti realizacije ciljeva. Marketing planiranje je veoma važna komponenta upravljanja poslovanjem a krajni cilj planiranja marketinga treba da bude precizno definisan marketing plan.

Marketing plan je putna mapa da sprovedete marketing aktivnosti, ali i standard na osnovu kojeg ćete oceniti ukupnu efektivnost i efikasnost ostvarivanja marketing funkcije u planskom periodu. U marketing planu planirate ko će činiti šta, kada, gde i kako, a sve u cilju pristupanja ciljanom tržištu. Pomaže vam da ocenite povoljne tržišne šanse i resurse, odredite ciljeve marketinga, strategije i taktike kao i način provere i kontrole.

Metode planiranja marketinga

Postoji mnogo metoda planiranja marketinga. Devet najznačajnijih su:

Swot analiza

Strengths (snage)
Weakness (slabosti)
Opportunities (prilike)
Threats (pretnje)

Swot analiza predstavlja jednu od najpopularnijih metoda marketing planiranja. Primenom ovog metoda marketing planiranje zasniva se na analizi internog okruzenja (snaga i slabosti) i eksternog okruženja (pretnji i šansi).

Postoje 4 strategije swot matrice:

 • WT (slabosti - pretnje) usmerena na minimiziranje slabosti i pretnji
 • WO (slabosti - prilike) pokušava da minimizira slabosti i maksimizira prilike
 • ST (snage - pretnje) pokušava da maksimizira snage, uz minimiziranje pretnji
 • SO (snage - prilike) cilj je aktivirati raspoložive snage da bi se iskoristile povoljne šanse na tržištu.

 

Matrica analize pretnji i šansi

Njenom izradom se stvaraju uslovi za sagledavanje položaja preduzeća na tržištu. Od marketing menadžera se zahteva da utvrdi pregled pretnji sa kojima se preduzeće suočava, kao i da utvrdi povoljne prilike na tržištu proizvoda i usluga.

Strukturna analiza grane

Prema ovom metodu profitni potencijal grane, određen je interakcijom sledećih faktora:
 

 • uslovi ulaska/izlaska,
 • pregovaračka moć dobavljača,
 • pregovaračka moć kupca,
 • položaj proizvoda supstituta i
 • intenzitet rivalstva među konkurentima u grani.

metode za planiranje marketinga 

Lanac vrednosti

Ovaj metod se koristi za identifikaciju potencijalnih konkurentskih prednosti preduzeća. Njega čine 9 strategijskih poslovnih aktivnosti od kojih su 5 primarne, a ostale 4 čine podržavajuće aktivnosti. Primarne aktivnosti su: ulazna logistika, operacije, izlazna logistika, marketing i prodaja i potrošački servis. Sekundarne aktivnosti su: infrastruktura firme, upravljanje ljudskim resursima, razvoj tehnologije i nabavka.

PIMS program (Profit Impact of Market Strategy)

Temelji se na utvrđivanju relacije odnosa između niza strategijskih opcija i profitabilnosti. U praski se pokazao korisnim za izbor pravaca akcija marketinške aktivnosti.

Metod životnog ciklusa proizvoda i grane

Zasniva se na aproksimaciji kretanja obima prodaje i profita kroz faze: uvođenja, rasta, zrelosti i opadanja proizvoda.

Metod klasifikacije proizvoda 

Bazira na doprinosu proizvoda rastu i profitu preduzeća. Postoji tzv. "mapa proizvoda" koja obuhvata: buduće nosioce rasta, sadašnje nosioce rasta i profita, dosadašnje nosioce rasta, proizvode koji se još prodaju i neuspele proizvodne projekte.

Metod prelomne tačke

On se koristi za planiranje prihoda, troškova, zone dobitka i gubitka u zavisnosti od ulaganja u pojedine instrumente marketing miksa.

PEST analiza

PEST je akronim nastao od sledećih reči:

 • Politički faktori
 • Ekonomski faktori
 • Socio-kulturološki faktori
 • Tehnološki faktori


Dakle, PEST analiza se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Uloge u timu Stilovi liderstva
6 mitova o komunikaciji Discrimination Complaint Letter
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.