SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Program menadžment - veštine rukovođenja

Za program menadžment možemo da kažemo da je nastao kao posebna disciplina menadžmenta, kao zreliji menadžment projekata. Program menadžment predstavlja paralelan proces koji zahteva veštine rukovođenja, tj. umeća upravljanja više projekata koji imaju iste ili slične ciljeve, kao i unapred određenu metodologiju rada koja će dovesti do ostvarenja opšteg cilja. Efikasno i efektivno sprovođenje pravih projekata omogućava organizacijama da ostvare svoje poslovne ciljeve, a menadžeri programa treba da budu obučeni za vođenje više projekata, a istovremeno donose i brze i informisane odluke o tome koje projekte treba preduzeti, odnosno napustiti, kako bi se osiguralo usklađivanje sa strateškim ishodima.

Da bi se uspešno upravljalo programom, takođe je potrebno praktikovati kako samoprocenu, tako i komparativnu analizu, pri čemu je posedovanje jasne slike o svojim prilikama, slabostima i snagama takođe važno, ali je značajno i redovno razvijati i proveravati plan za unapređenje sprovođenja programa.

Kada je upravljanje programom u pitanju, važno je upravljati apektima upravljanja programom, a to su planiranje, organizacija, vršenje uticaja i kontrola, dok se životni ciklus programa može najefikasnije sažeti preko pet generičkih procesa: formiranja, organizacije, razvoja, evaluacije i završetka. Program menadžment svojom efikasnom upotrebom organizaciji donosi brojne benefite, a neki od njih su:

 • efikasna primena organizacionih promena,
 • fokus na ciljeve organizacionih promena,
 • podsticanje efikasnije upotrebe resursa,
 • omogućavanje lakšeg upravljanja rizikom i njegovo lakše razumevanje,
 • unapređenje kontrole troškova, standarda i kvaliteta,
 • pružanje efikasnije kontrole aktivnosti projekata,
 • jasno definisanje uloge i odgovornosti izvršilaca.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Program menadžment

Kurs Program menadžment osmišljen je da na koncizan način pruži informacije o pojmu i značenju program menadžmenta, funkcijama, karakteristikama i njegovim elementima. Na početku ovog kursa objašnjava se nastanak i značenje program menadžmenta. Program predstavlja paralelan proces upravljanja više projekata koji imaju iste ili slične ciljeve i unapred određenu metodologiju rada koja će dovesti do ostvarenja opšteg cilja i s tim u skladu u kursu sledi razmatranje njegove konkretne uloge i funkcije u okvirima poslovanja, kao i konkretnih beneficija koje upotreba program menadžmenta sa sobom nosi. 

Pojam program menadžment i projektni menadžment često se poistovećuju ili pogrešno koriste kao sinonimi, pa se u ovom kursu u okviru jedne nastavne jedinice objašnjava njihova praktična razlika, ali i sličnosti koje poseduju. Program menadžment je strukturirana upravljačka forma, čija je osnovna uloga da definiše i implementira promene u organizacijama. O ključnim i ostalim ulogama program mendžmenta biće reči u kursu. 

U okviru kursa bavićemo se pregledom i analizom osnovnih karakteristika koje podrazumeva koncepcija program menadžmenta, a posebna pažnja posvetiće se operativnim aktivnostima koje proces program menadžmenta obuhvata i biće objašnjena svaka od navedenih stavki. Preduslov uspešno realizovanog programa je postojanje četiri razvijena i zadovoljena ključna elementa koja obezbeđuju uspešno upravljanje programom, stoga će u kursu takođe biti predstavljena četiri osnovna elementa program menadžmenta, kao i dodatna tri elementa koji predstavljaju bitne faktore podrške program menadžmentu.

Cilj kursa Program menadžment jeste upoznavanje polaznika sa konceptom program menadžmenta, njegovim najznačajnijim elementima i karakteristikama. Polaznici će imati priliku da nauče sličnosti i razlike između program i projekt menadžmenta, kao i da putem teorijskih aspekata potkrepljenih praktičnim primerima uvide prednosti implementacije program menadžmenta u organizaciji. Takođe, cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa ključnim elementima program menadžmenta i životnim ciklusom program menadžmenta, koji se može najefikasnije sažeti kroz pet generičkih procesa koji su objašnjeni u kursu.

Kurs veštine rukovođenja će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je program menadžment?

Pojam program ima široko značenje, a najčešće se odnosi na korišćenje svih organizacionih kapaciteta i resursa zarad ostvarivanja nekog cilja. Program menadžment možemo da definišemo i kao veliki projekat, koji se sastoji od nekoliko manjih projekata koji su međusobno zavisni, a projekti i zadaci se dele članovima tima. Projekti su uglavnom manji i često dolaze sa ograničenjima troškova, datuma i resursa.

Konkretno, program menadžment predstavlja paralelan proces upravljanja više projekata koji imaju iste ili slične ciljeve i unapred određenu metodologiju rada koja će dovesti do ostvarenja opšteg cilja. Upravljanje programom je, pre svega, organizaciona funkcija, koja nadgleda grupu pojedinačnih projekata povezanih zajedno preko zajedničkog organizacionog cilja ili zajedničkog područja uticaja. 

Koja je razlika između program menadžmenta i projektnog menadžmenta?

Program menadžment i projektni mendžment pojmovi su koji se često mešaju i poistovećuju. Istina je da su ova dva termina slična, pa nije ni čudo što dolazi do mešanja termina projekat i program. Ipak, kada govorimo o program menadžmentu (Programme Management) i projektnom menadžmentu (Project Management), oni podrazumevaju potpuno drugačiji sadržaj. Upravljanje projektom je proces isporuke vrednosti, koji postepeno pomera program napred. Upravljanje programom podrazumeva upravljanje programom sa više povezanih projekata, ali ključna i najjednostavnija razlika je ta što projekat proizvodi produkte, odnosno rezultate (outputs), dok program proizvodi ishode (outcomes). Važno je pomenuti da produkti (outputs) mogu da se jave u vidu projektnog rezultata nekog produkta dok ishodi/promene (outcomes) predstavljaju ono što se promenilo. 

Koji su elementi program menadžmenta?

Svaki program menadžment sastoji se od nekoliko ključnih elemenata koji određuju i definišu veštine rukovođenja, a preduslov uspešnog programa je postojanje četiri razvijena elementa. Četiri elementa koji predstavljaju bazu, osnovu za uspešnu realizaciju programa su: 

 • usvojena strategija,
 •  analiza situacije,
 • efikasno sprovođenje programa,
 •  organizacija i resursi.

Usvojena strategija podrazumeva postojanje jasne dugoročne strategije koja se tiče najvišeg mogućeg razumevanja. Pri razvijanju strategije, analiza situacije, odnosno organizacije i njenog okruženja, predstavlja jedan od ključnih elemenata kada se razmišlja u razvojnom smislu o budućnosti organizacije/firme. Efikasno sprovođenje programa odnosi se na realizaciju svakog pojedinačnog dela programa. Uspešno provođenje programa zavisi pre svega od dobre organizacije kao i od resursa.

Plan i program predavanja

1. Šta je program menadžment? 

 • Kako je nastao program menadžment?
 • Šta je program menadžment?
 • Aspekti upravljanja programom
 • Životni ciklus programa 

2. Razlike program menadžmenta i projektnog menadžmenta 

 • Program menadžment i projektni menadžment
 • Ključne razlike 

3. Uloga i funkcija program menadžmenta 

 • Koja je funkcija program menadžmenta?
 • Zbog čega je dobro koristiti program menadžment u organizaciji?
 • Šta pojednostavljuje kontrolu program menadžmenta?
 • Šta program menadžment pruža svojim kadrovima?
 • Program menadžment unutar organizacije
 • Elementi organizacionog razvoja

4. Karakteristike i elementi upravljanja programom

 • Karakteristike program menadžmenta
 • Elementi program menadžmenta

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se