Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje problemima na projektima

Upravljanje problemima na projektima ne podrazumeva samo pronalaženje i otklanjanje pojedinačnih incidenata već je reč o jednom dubljem procesu koji podrazumeva identifikovanje i razumevanje srži problema, kao i pronalaženje najboljeg načina da se problem otkloni. Izuzetno je važno analizirati uzrok problema – uključujući i analizu trendova u ponašanju tog problema, kako bi se otkrili potencijalni obrasci i povezani događaji koji su uzrokovali problem – a zatim razviti najbolja moguća rešenja za sprečavanje i eliminisanje problema. Efikasno upravljanje problemima na projektima zahteva saradnju i komunikaciju svih članova tima kako bi se problemi identifikovali i rešili na najbolji mogući način. Kontinuirano praćenje i izveštavanje o statusu rešavanja problema ključni su za uspešno upravljanje projektom i ostvarivanje ciljeva.

Kurs Upravljanje problemima na projektima pokriva sve probleme sa kojima se projektni menadžeri, projektni timovi i ostali učesnici projekata mogu suočiti tokom realizacije projekta. Menadžeri su odgovorni za upravljanje životnim ciklusom projekta, što podrazumeva jasno razumevanje problema i preduzimanje odgovarajućih akcija. Projektni menadžeri treba da budu stručnjaci u upravljanju problemima i da budu upoznati sa disciplinama i alatima koji su im potrebni za njihovo uspešno otklanjanje.

Kurs se bavi rizičnim situacijama, promenama, inovacijama i konfliktnim situacijama koje mogu nastati tokom projekta. Takođe, predstavljeni su najbolji načini za upravljanje problemima, uključujući i pretvaranje negativnih problema u pozitivne šanse za projekat.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Upravljanje problemima na projektima

Kurs Upravljanje problemima na projektima se sastoji iz jednog modula kojim je obuhvaćeno pet nastavnih jedinica. U prvoj od njih, Metode za identifikaciju i rešavanje problema: brainstorming, drvo problema i drvo ciljeva, imaćete priliku da naučite nešto više o metodama kao što su drvo problema, drvo ciljeva i brainstorming. Kroz detaljan opis, ali i grafički prikaz glavnog problema sa svim njegovim potproblemima, uzrocima i posledicama, biće prikazana metoda drvo problema. Takođe, rešenja problema i potproblema drveta problema preformulisani su u opšte i specifične ciljeve drveta ciljeva, koje je takođe opisano i grafički prikazano. Rizične situacije i upravljanje rizikom projekta predstavlja drugu nastavnu jedinicu, u kojoj će biti opisane različite gradacije i definicije pojmova neizvesnosti i rizika. Takođe, biće predstavljene faze upravljanja rizikom, dok će na samom kraju biti opisane i kroz praktične primere prikazane metode procene rizika. U trećoj nastavnoj jedinici, Promene na projektu i upravljanje promenama, prikazane su promene i vrste promena na projektu. Takođe, prikazano je i upravljanje promenama na projektu kroz svaku fazu. Na kraju je prikazan i životni ciklus promena na projektu. U okviru lekcije Pojava inovacija i upravljanje inovacijama pročitaćete nešto više o inovacijama i konceptu upravljanja inovacijama. Takođe, opisano je i sedam osnovnih izvora inovativnih mogućnosti, odnosno izvora za dolaženje do inovacija, koji se mogu primeniti i na sam projekat. I za sam kraj, u okviru nastavne jedinice Upravljanje konfliktnim situacijama na projektu, saznaćete nešto više o konfliktima i upravljanju konfliktima na projektu. Pored toga će biti prikazani i osnovni izvori nastajanja konflikata. Na kraju nastavne jedinice prikazani su i načini rešavanja konflikata koji se najčešće koriste u upravljanju projektima.

Osnovni cilj ovog kursa je da polaznik prepozna sve potencijalne probleme koji se u toku realizacije projekta mogu pojaviti. Znanja koja ćete steći na ovom kursu pomoći će vam da u toku planiranja, organizovanja i realizacije projekta uspešno upravljate svim problemima koji se mogu neplanirano pojaviti i da sa lakoćom prolazite kroz sve njihove faze do uspešne realizacije. Takođe, jedan od ciljeva ovog kursa je da steknete znanje o rizičnim događajima, promenama, inovacijama i konfliktima koji mogu uslediti tokom realizacije projekta.

Kurs Upravljanje problemima na projektima odgovoriće vam na pitanja:

1. Koje strategije obuhvata planiranje reakcija (odgovora) na rizik?

U planiranju reakcija (odgovora) na rizik postoje četiri strategije, odnosno ignorisanje rizika, smanjivanje rizika, prebacivanje rizika i kontigencijsko planiranje. Ignorisanje rizika se koristi kada je verovatnoća da će se rizični događaj ostvariti vrlo niska ili kada bi preduzimanje mera bilo preskupo u odnosu na očekivanu štetu. Smanjivanje rizika se odnosi na preduzimanje konkretnih mera za smanjenje verovatnoće ili uticaja rizičnih događaja na projekt. Prebacivanje rizika se koristi kada nije moguće ili nije isplativo smanjiti rizik, a deo rizika se prebacuje na drugu stranku ili osobu. Kontigencijsko planiranje se odnosi na pripremu za neizvesnost i neočekivane događaje koji mogu uticati na projekt, kroz predviđanje mogućih scenarija neizvesnosti i definisanje alternativnih planova aktivnosti i reakcija. Cilj ovih strategija je adekvatno upravljanje rizikom kako bi se minimizirali negativni efekti na projekt.

2. Šta podrazumevaju praćenje i kontrola uvođenja promena?

S obzirom na značaj faze uvođenja promena na projektu, veoma je bitno da se permanentno prati i kontroliše proces uvođenja promena i da se na odgovarajući način uklone i eliminišu prepreke i otpori koji tada mogu nastati. Zastoji u uvođenju promena često se pretvaraju u potpune prekide ovog procesa, čime se zaustavlja i primena koncepta upravljanja promenama, što se može pogubno odraziti na realizaciju projekta. U ovoj fazi se vrši i praćenje i kontrola odvijanja promena i analiza rezultata koji se postižu odvijanjem samih promena na projektu. Pošto je u procesu planiranja promena definisano koje je promene potrebno uvesti u projekat da bi se on realizovao uspešno do kraja sa ostvarenjem svih ciljeva, u fazi kontrole treba utvrditi da li se u odvijanju promena postižu planirani rezultati, odnosno da li su učinjene promene eliminisale probleme nastale na projektu ili uspešno zamenile neke elemente odvijanja procesa koji su morali biti promenjeni. Takođe, neophodno je još utvrditi da li je postignut željeni cilj koji je uvođenjem promena na projektu definisan i da li je neke promene potrebno ponoviti ili izvršiti nove promene u području u kom nisu postignuti željeni rezultati.

3. Koji načini rešavanja konflikta se najčešće koriste prilikom upravljanja projektima?

U upravljanju projektima postoje različiti načini rešavanja konflikata, ali najčešće se koriste konfrontacija, kompromis, izglađivanje, prisiljavanje, povlačenje i saradnja. Konfrontacija je metod kod kojeg se konflikt rešava direktnim suprotstavljanjem mišljenja i ideja svih učesnika s ciljem pronalaženja najboljeg rešenja problema. Kompromis predstavlja metod u kojem svaka strana nešto dobija i gubi. Izglađivanje ili popravljanje smanjuje razliku u mišljenjima i naglašava potrebu za sporazumevanjem. Međutim, ovaj metod se ne koristi često jer ne dovodi do trajnog rešenja problema, već do odlaganja problema. Prisiljavanje se temelji na nametanju sopstvenog mišljenja i prisiljavanju druge strane da ga prihvati. Povlačenje se koristi kada se jedna strana povlači iz konflikta, ali ovaj metod nije efikasan jer ne rešava problem. Saradnja kombinuje konfrontaciju i kompromis, što može dovesti do dugoročnog rešenja problema. Postoji još nekoliko metoda koje doprinose rešavanju konflikata na projektima, ali važno je da projektni menadžer bude svestan svih metoda kako bi mogao pravilno da rešava konflikte u toku projekta.

Tim za upravljanje problemima na projektima

Plan i program kursa Upravljanje problemima na projektima

Modul 1: Upravljanje problemima na projektima

1. Metode za identifikaciju i rešavanje problema: brainstorming, drvo problema i drvo ciljeva

2. Rizične situacije i upravljanje rizikom na projektu

3. Promene i upravljanje promenama na projektu

4. Pojava inovacija i upravljanje inovacijama na projektu

5. Upravljanje konfliktnim situacijama na projektu

Kompetencije

  • Nakon završetka kursa polaznici će znati da primene stečena znanja u procesu upravljanja rizicima na svojim projektima, što će omogućiti smanjenje negativnih uticaja rizika i povećati šanse za uspešnu realizaciju projekta.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi

Za ovaj kurs nije potreban nikakav softver osim DL platforme za učenje koju polaznici imaju i uređaja preko kog će pratiti kurs.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se