Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Odnosi s medijima

Odnosi s medijima nastali su kao potreba da se stvori pozitivna slika ili da se ublaži negativni publicitet određene kompanije u javnosti. Predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti odnosa sa javnošću, jer dobra saradnja kompanija sa medijima je od presudne važnosti. Građenje dobrih odnosa sa medijima temeljan je i dug proces, za koji su potrebni profesionalni pristup PR menadžera, održavanje dobrih odnosa i plasiranje odgovarajućih informacija. Neki od najuspešnijih načina plasiranja informacija su saopštenje za javnost i konferencije za novinare. Postoje razni motivi koji mogu da utiču na organizovanje ovih događaja, ali izuzetno je bitno da informacije budu od presudne važnosti za ciljni segment. Kompanije rizikuju da mediji ne plasiraju poruku ukoliko njihova informacija nije ažurna, verodostojna ili aktuelna. 

Odnosi s medijima podrazumevaju i krizni PR, odnosno rešavanje spornih situacija koje se dešavaju kompanijama. Kako bi komunicirale sa ciljnim segmentom, kompanije sve češće upotrebljavaju medije, ali razvojem modernih tehnologija preuzimaju kontrolu u plasiranju informacija potrošačima. Neki od alata koji su se razvili i koji odaju pozitivnu sliku kompanija su kompanijski sajt, blog, društvene mreže. Društvene mreže kao alat PR-a omogućavaju interaktivnost sa ciljnim segmentom i stvaraju pozitivnu sliku kompanije ukoliko se svakodnevno ažuriraju podaci i odgovara na komentare ili sugestije potrošača.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

Kurs Odnosi s medijima – opis i cilj

Odnosi s medijima predstavljaju najzastupljeniji skup aktivnosti u okviru odnosa sa javnošću, kojima se planski, strateški i kontinuirano uspostavljaju i održavaju uzajamno korisni odnosi između kompanije i predstavnika medija. Razmatraju se specifičnosti PR profesije u odnosu na oglašavanje i novinarstvo, kao i načini upotrebe praktičnih PR alata kao što su saopštenje za javnost, konferencija za novinare, intervju, korporativni sajt, blog i društvene mreže. 

Odnosi s medijima nisu isto što i advertajzing ili novinarstvo. Glavna razlika u ovim terminima je u načinu rada i komunikaciji sa stejkholderima. Pored načina rada, važno je napomenuti da postoji jasna razlika u načinu na koji se plasira određena poruka u javnost. Advertajzing mora da plati medijski prostor dok PR menadžer ne plaća plasiranje PR poruke u medijima, već utiče na predstavnike medija da je objave besplatno. Cilj kursa je da polaznici nauče kako da pišu efektna saopštenja za javnost, organizuju konferencije za novinare, pripreme svog klijenta za nastup u medijima, komuniciraju putem sajta i društvenih medija i ostvare partnerski odnos sa predstavnicima medija, sa ciljem izgradnje pozitivne slike o kompaniji u javnosti. 

Saopštenja za javnost podrazumevaju sledeće korake: izbor informacije koja zadovoljava kriterijume javnosti, pisanje saopštenja, slanje saopštenja i takozvani follow up. Organizovanje saopštenja mora biti temeljno i adekvatno pripremljeno kako bi se prava poruka poslala javnosti. Konferencija za novinare je jedan od alata PR-a koji se koristi kada kompanije žele da informaciju istovremeno proslede ka više ciljnih grupa i različitih medija.

Organizovanje novinara je složenija aktivnost od saopštenja za javnost i može da podstiče interaktivnost, odnosno postoji mogućnost za dodatna pojašnjenja ili pitanja. Prilikom organizacije konferencije potrebno je posebno obratiti pažnju na lokaciju, termin, dan u nedelji i slično kako ne bi došlo do preklapanja nekih važnih događaja u mestu održavanja konferencije. Kroz nastavne jedinice biće predstavljen značaj korporativnog sajta, bloga i društvenih mreža u plasiranju poruka i kakvu sliku kreiraju u javnosti ažurne i adekvatne objave kompanija.

Kurs Odnosi s medijima odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva strategija odnosa sa medijima?

Dobro isplanirana strategija odnosa sa medijima obuhvata dugoročne ciljeve kao što su kreiranje pozitivnog imidža kompanije, unapređenje pozicije u medijima i reputacije kompanije u medijima. Postoje tri strateška odnosa sa medijima: defanzivni, proaktivni i krizni. Defanzivni odnos sa medijima podrazumeva aktivnosti PR-a da odgovara na postavljena pitanja novinara. Kod proaktivnog odnosa sa medijima PR aktivnosti su nešto drugačije u odnosu na defanzivni odnos i ovo je strategija u kojoj PR osmišljava celokupnu strategiju kako bi se zadobila medijska pažnja. Krizni odnos sa medijima je najosetljivija strategija, u kojoj PR menadžer mora da osmišljava celokupnu strategiju zbog nastale krizne situacije. Veoma je važno da se kreira dobar i adekvatan odgovor na datu situaciju kako bi se smanjio uticaj negativnih komentara krizne situacije.

Koji su koraci organizacije konferencije za novinare?

Konferencija za novinare jedan je od najboljih PR alata, koji se koristi kada kompanija želi da objavi informaciju koja se tiče najšire javnosti. Kako bi se doprelo da najrazličitijih ciljnih javnosti, poziva se što veći broj različitih medija. Najveća prednost organizovanja konferencije za novinare je u interaktivnosti novinara i govornika i na taj način može se doći do dodatnih pojašnjenja i pitanja. Organizacija konferencije za novinare je vrlo skup alat pa se za ovaj metod kompanije opredeljuju samo onda kada imaju dovoljno veliki i opravdan razlog. Proces organizovanja konferencije za novinare započinje jasnom definicijom cilja konferencije, određivanjem datuma, izborom učesnika, pripremom pratećeg materijala, slanjem pozivnica i podsećanjem novinara o održavanju konferencije. 

Koji je značaj intervjua, sajta, bloga i društvenih mreža u PR-u?

PR alati poput intervjua, sajta, bloga i društvenih mreža mogu da utiče pozitivno na reputaciju određene kompanije i da povećaju prodaju usluga ili određenih proizvoda. Intervju podrazumeva novinarsko izražavanje i plasira se uglavnom jednom mediju. Prednosti intervjua su detaljnija obrada određene teme, ekskluzivni sadržaj koji sagovornik daje određenom mediju i personalizacija poruke. Intervju po pravilu daje PR određene kompanije ili osoba koja može da zameni PR osobu kompanije. Korporativni sajt, blog i društvene mreže predstavljaju medije koje kompanija potpuno kontroliše na polju plasiranja informacija potrošačima i medijima. Kod ove vrste medija vrlo je bitno napomenuti da je svaki sadržaj javan i dostupan svima i da pažljivo treba kreirati objave i plasiranje informacija.

odnosi s medijima

Plan i program predavanja

  • Definicija odnosa sa javnošću i razgraničenje u odnosu na srodne profesije – upravljanje komunikacijom između kompanije i publike kako bi se kreirala pozitivna slika o kompaniji u javnosti
  • Strategija odnosa sa medijima – stvaranje poverenja između kompanija i predstavnika medija
  • Saopštenje za javnost – kreiranje i praćenje osnovnog alata u komunikaciji sa novinarskom redakcijom
  • Organizacija konferencije za novinare – razvoj dobrog odnosa sa medijima i visok nivo publiciteta
  • Intervju, sajt, blog i društvene mreže kao PR alati

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se