Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Planiranje i menadžment resursa

Bitan segment svake kompanije su planiranje i menadžment resursa. Resursi su neophodni za normalno odvijanje poslovnih procesa. U resurse ubrajamo materijale, prirodne resurse, finansijska sredstva, ljudski kapital itd. Ako kompanija želi da ostvari postavljene ciljeve i realizuje strategiju, mora imati kontrolu nad svojim resursima. Treba da zna kako pravovremeno isplanirati količine potrebnih resursa, a kasnije kako efikasno upravljati njima.

Nedostatak potrebnih resursa ugrožava kvalitet poslovnih procesa, a ponekad može doći i do njihove obustave. Da se to ne bi dogodilo, u kompaniji mora biti zaposlen kvalitetan menadžer koji će, zahvaljujući svojim znanjima i liderskim sposobnostima, pravovremeno osigurati potrebne resurse u skladu sa mogućnostima kompanije u kojoj deluje.

Najznačajniji resursi na današnjem globalnom tržištu su ljudski resursi, stoga zaposlene treba posmatrati kao glavno oruđe za postizanje konkurentnosti. Njihovo zadovoljstvo, motivacija, rad i razvoj treba da budu prioritet svake kompanije. Upravljanje ljudskim resursima smatra se ključnim faktorom uspešnog poslovanja.

Ako želite da vaša kompanija posluje sa uspehom, rad sa resursima je ključan. Upravo će vam ovaj kurs pomoći u tome i biti prva stepenica ka ostvarivanju pozitivnog rezultata u poslovnom svetu. Na kursu ćete naučiti kako da ostvarite optimalnu količinu potrebnih resursa. Kurs Planiranje i menadžment resursa obiluje zanimljivim primerima koji će njegovo praćenje i savladavanje polaznicima učiniti znatno lakšim i dinamičnijim.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programPoslovna administracija i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Planiranje i menadžment resursa

U kursu Planiranje i menadžment resursa obrađena je problematika pojma i podele resursa. Objasnili smo podelu resursa prema njihovom kretanju na ulazne, izlazne i međufazne, te naveli adekvatne primere za svaku od ovih skupina. U kursu ćemo istaći značaj ljudskih resursa za poslovanje celokupne kompanije kao vrste resursa koji su najteži za kopiranje. Velika pažnja je posvećena softverskoj podršci za planiranje resursa i upravljanje njima, kao što je ERP sistem. Predstavićemo arhitekturu ERP sistema, kao i njegove tipične module: upravljanje odnosima s kupcima, upravljanja lancem nabavke, upravljanje proizvodnjom, prodaja i logistika itd. 

Kako bi polaznici bolje shvatili funkcionisanje ERP sistema, objasnićemo koje su njegove glavne karakteristike. Koraci implementacije ERP sistema biće detaljno definisani. Polaznici će se upoznati i sa SAP softverom, trenutno najkompletnijim i najefikasnijim rešenjem za celokupno finansijsko upravljanje preduzećem. U kursu je posvećena pažnja sistemu za planiranje potreba za materijalima (MRP). 

Jasno su istaknute prednosti koje planiranje potreba za materijalima nosi sa sobom (skraćeno vreme isporuke kupcima, veća efikasnost proizvodnje, umanjenje nivoa zaliha itd.), ali i nedostaci koji se mogu javiti (usporavanje proizvodnje, povećanje cene prevoza, visoki troškovi implementacije itd.). Takođe, u kursu možete pronaći više reči i o planiranju ljudskih i finansijskih resursa i upravljanju njima. Ljudski resursi su najvažniji resurs kompanije i odgovorni su za njen uspeh. 

Cilj kursa Planiranje i menadžment resursa jeste upoznavanje polaznika sa resursima koji se mogu naći u funkciji obavljanja poslovanja. Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs biće u mogućnosti da vrlo lako definišu pojam nivelisanje resursa – postupak optimalnog raspoređivanje raspoloživih i ograničenih resursa na planirane aktivnosti. Prepoznaće koja je uloga ERP sistema, kao i koje se prednosti, ali i nedostaci, ostvaruju njegovom upotrebom.

Ako se polaznici odluče da implementiraju ERP sistem u svoje poslovanje, biće u mogućnosti da odaberu način koji je primeren njihovoj kompaniji. Polaznici će nakon završenog kursa moći vrlo lako da objasne šta je MRP, na koja pitanja on daje odgovor i koji su njegovi ciljevi u poslovanju.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je ERP?

ERP je alat koji vrši integraciju podataka i menadžerskih veština u jednu jedinstvenu bazu. Ta baza objedinjuje finansije, ljudske resurse, lance snabdevanja i vrši povezivanje proizvodnje sa dobavljačima i potrošačima. ERP integriše informacije koje povezuju organizaciju i njenu nabavku proizvoda i usluga sa zahtevima za njima. On inkorporira sve nužne inpute u sadašnjem vremenu i pruža potpunije informacije menadžmentu. Primarni cilj ERP-a je kvalitetnije poslovanje u promenljivom okruženju koje karakteriše veliki broj konkurenata. ERP sistem možemo okarakterisati kao najbolje rešenje za kompaniju, koje objedinjuje sjedinjene kompjuterske platforme i sledeće organizacione procese sa centralnim skladištem baze podataka: proizvodnja, finansije, ljudski resursi, upravljanje lancem nabavke, projekti, upravljanje odnosima s klijentima i baze podataka.

Kako se definiše MRP i koje su njegove prednosti i nedostaci?

MRP (Material Requirements Planning) sistem predstavlja sistemski proces prikupljanja informacija koje se tiču planiranja i proračuna potrebnih materijala, izraženih u količini i rokovima, u skladu sa tražnjom. MRP, polazeći od dogovorenog roka isporuke, računa potrebne količine delova. Dakle, pravi se termin, odnosno plan kada određene delove/materijale treba naručiti i proizvesti. Prednosti planiranja potreba za materijalima su: skraćeno vreme isporuke kupcima, veća efikasnost proizvodnje, povećana produktivnost rada, umanjenje nivoa zaliha, garancija da će materijali biti dostupni na vreme itd. Nedostaci MRP sistema su: veliko oslanjanje na tačnost ulaznih podataka, skupa implementacija, može doći do usporavanja proizvodnje, ne optimizuju se troškovi nabavke materijala itd.

Koji su ciljevi planiranja ljudskih resursa?

Planiranje ljudskih resursa podrazumeva sve aktivnosti koje menadžeri obavljaju za predviđanje trenutnih i budućih potreba za ljudskim resursima. Ciljevi planiranja ljudskih resursa u velikoj meri zavise od same organizacije i okruženja u kome ona posluje, ali kao opšti ciljevi mogu se navesti sledeći:

 • uspostavljanje jasne i neposredne vezu između strategije i planova poslovanja i ljudskih potencijala, što maksimalno doprinosi uspešnom ostvarenju strateških ciljeva;
 • povezivanje svih potreba za ljudskim potencijalima sa ukupnim poslovnim aktivnostima i ciljevima organizacije;
 • utvrđivanje dugoročnih potreba za ljudskim potencijalima u globalu i po specifičnim kategorijama;
 • osiguravanje maksimalnog povrata na ulaganja u ljudske potencijale;
 • omogućavanje organizaciji da dugoročno postiže konkurentsku sposobnost i prednost.

Plan i program predavanja

1. Pojam i planiranje resursa

 • Pojam resursa
 • Pojam planiranja resursa
 • Nivelisanje resursa

2. Konceptualni modeli upravljanja zalihama

 • Taktički alati planiranja resursa
 • Enterprise Resource Planning

3. ERP – Enterprise Resource Planning

 • ERP sistem s ciljem unapređenja produktivnosti
 • Osnovna svojstva ERP sistema

4. Implementacija i korišćenje ERP sistema

 • Implementacija ERP sistema
 • Načini implementacije ERP sistema
 • Korišćenje ERP sistema

5. Planiranje potreba za materijalima i optimizacija proizvodne tehnologije

 • Planiranje potreba za materijalima – MRP
 • MRP II
 • Optimizacija proizvodne tehnologije – OPT

6. Planiranje ljudskih resursa i upravljanje njima

 • Planiranje ljudskih resursa
 • Razvoj plana ljudskih resursa
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Strateško upravljanje ljudskim resursima

7. Planiranje finansijskih resursa i upravljanje njima

 • Finansijsko planiranje
 • Metode finansijskog planiranja
 • Upravljanje finansijskim resursima 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se