Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti

Izgradnja građevinskih objekata nije lagan zadatak. Ako želite da ostvarite uspeh na ovom polju, morate istovremeno odgovoriti na različite izazove koje ovaj složeni proces nosi sa sobom. Šta je potrebno za izgradnju građevinskog objekta? Kako se organizovati na početku samog procesa izgradnje objekta? Kako osnovati građevinsko preduzeće? Koga zaposliti prilikom izgradnje? Koja je tehnička dokumentacija potrebna? Kakva je uloga geodetskih planova? Kako se vrši vrednovanje arhitektonskih objekata? Na ova, ali i mnoga druga brojna pitanja odgovor možete pronaći unutar lekcija kursa Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti.

Kurs sadrži tri modula i deset nastavnih jedinica, koje su koncipirane na edukativan i zanimljiv način kako bi polaznici koji odaberu ovu obuku lako i uspešno savladali materiju koja se obrađuje.

Polaznici će se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti arhitektonsko-urbanističkog aspekta prometa nepokretnosti i biće u mogućnosti razumeti način izgradnje i uređenja građevinskog objekta. Steći ćete teorijska i praktična znanja iz oblasti prometa nepokretnosti i bićete osposobljeni za uspešno poslovanje sa njima.

Za obuke i kurseve poput ovog nije potrebno nikakvo predznanje i mogu ga pohađati svi koji imaju afinitet za ovu oblast delovanja. Ukoliko želite da zakoračite u uspešnu karijeru iz oblasti prometa nepokretnosti ili pak da usavršite svoje dosadašnje znanje u pogledu arhitektonsko-urbanističkih aspekata, onda je naš kurs pravi izbor za vas.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti upoznaje polaznike sa osnovnim urbanističko-tehničkim dokumentima, sa njihovim sadržajem, kao i sa osnovnim principima i pravilima uređenja i građenja.

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti je koncipiran u tri različita modula. U prvom modulu bavimo se samim procesom građenja građevinskih objekata. Građevinski proces je izuzetno složen proces u kome učestvuje veliki broj ljudi koje je potrebno dobro organizovati, stoga ćemo odmah na početku obuke objasniti kako da se dobro organizujete i postignete odlične rezultate. Jasno ćemo definisati i objasniti sve faze izvođenja jednog građevinskog objekta, a to su: prethodni radovi, pripremni radovi, glavni radovi, zanatski radovi, radovi na montaži opreme i instalacija, te završni radovi. 

Navešćemo i ko sve spada u osnovne učesnike izgradnje, a nakon toga definisati njihove uloge i odgovornosti. Tehnička dokumentacija je skup projekata koji su neophodni da bi se otpočela izgradnja. Izrada ove dokumentacije detaljno je regulisana Zakonom o planiranju i izgradnji objekata i u jednoj od lekcija ćemo naučiti šta takav dokument, prema važećem zakonu, mora da sadrži.

Dosta pažnje u kursu posvetićemo i dokumentima prostornog planiranja i istaknuti njihov značaj za izgradnju objekta. Svaki građevinski objekat mora da prođe tehnički pregled u kome se kontroliše kvalitet izvedenih radova i usklađenost sa predviđenim planom i projektom. Da bi investitor dobio upotrebnu dozvolu, objekat mora da ispuni predviđene uslove, što proverava stručna komisija. U kursu ćemo se upoznati sa procedurom tehničkog pregleda i prijema objekta, kao i sa sistemom vrednovanja izvedenih radova.

Bavićemo se i energetskom efikasnošću građevinskih objekata, čiji je cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije uz iste ili čak bolje uslove u samom objektu. Cilj obuke je da osposobi polaznike za razumevanje postupka, pravila i procedura u uređenju i izgradnji, za rad sa neophodnom urbanističko-tehničkom dokumentacijom, sa posebnim osvrtom na generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Ko sve učestvuje u izgradnji objekta?

Izgradnja građevinskih objekata je veoma odgovoran i složen posao kako zbog velikih materijalnih ulaganja, tako i zbog dužine trajanja objekta. Zbog toga svaki od učesnika u svom domenu posla snosi odgovornost za uspešno završavanje radova. U složenom procesu izgradnje građevinskog objekta učestvuje veliki broj subjekata. Osnovni učesnici u izgradnji su:

 • investitor (preduzetnik);
 • projektant;
 • izvođač;
 • stručni nadzorni organ.

Pored njih, u izgradnji objekta učestvuju i:

 • poslovne banke;
 • namenski fondovi; 
 • nadležni organi (ministarstva, gradski i opštinski sekretarijati i komisije) i inspekcije.

Odnose, prava i dužnosti osnovnih subjekata u izgradnji građevinskih objekata reguliše Zakon o planiranju i izgradnji. Celokupno građevinsko poslovanje podleže zakonskim propisima.

Koja je uloga geodetskih planova i kako se oni dele?

Geodetski planovi su od izuzetnog značaja za izradu tehničke dokumentacije građevinskog projekta. Pre početka postavljanja idejnog rešenja potrebno je imati precizne, što detaljnije geodetske podloge koje nam ukazuju na ograničenja i prednosti terena na kojem se planira izgradnja objekta. Nijedan građevinski objekat nije nezavisan od okruženja u kom se nalazi i zato je od izuzetnog značaja da se on u samom projektu, kao i kasnije u njegovom korišćenju, poveže sa terenom i okruženjem. Primena geodetskih planova je veoma velika. Plan pruža informacije o detaljima, položaju objekta i udaljenosti između njih.

Geodetski planovi se po svojim osobinama i nameni dele na:

 • katastarske planove;
 • topografske planove;
 • topografsko-katastarske planove;
 • inženjerske planove;
 • tematske planove.

Šta je održivo graditeljstvo?

Održivo graditeljstvo podrazumeva pre svega korišćenje prirodnih materijala u građevinskoj proizvodnji, koristi obnovljive izvore energije pri kasnijem korišćenju objekta i na taj način brine o energetskoj efikasnosti zgrade. Građevinski materijali koji se koriste, osim što su prirodnog porekla (biljnog, životinjskog, mineralnog), treba da budu lokalni i da se što manje prerađuju u industrijskim procesima ili čak da se koriste reciklirani. 

U prirodne materijale spadaju: drvna građa (piljevina ili reciklirana stara građa), kamen, bale slame, zemlja, ovčija vuna, vapno, šljunak, pesak, stare cigle i crep i slično. Da bi neki materijal bio održiv, u njegovoj proizvodnji i razgradnji treba da bude što manje moguće štetnih nusproizvoda koji čine nerazgradivi i opasni otpad. Međutim, to ne znači da ne smemo ugraditi ni gram aluminijuma ili poliuretana ukoliko je to potrebno, već samo da se njihovo korišćenje svede na racionalni minimum.

Osim korišćenja prirodnih materijala, održiva gradnja daje prednost lokalnim, tradicionalnim i dobro proverenim tehnikama gradnje, čime doprinosi očuvanju obrta novca u lokalnoj zajednici.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Proces građenja građevinskih objekata

1.1. Organizacija građenja i građevinska preduzeća

 • Građevinska proizvodnja
 • Menadžment
 • Građevinska preduzeća
 • Osnivanje građevinskog preduzeća

1.2. Faze izvođenja građevinskih radova i učesnici u gradnji

 • Izvođenje građevinskih objekata – faze
 • Prethodni radovi
 • Pripremni radovi
 • Glavni građevinski radovi
 • Zanatski radovi
 • Instalerski radovi
 • Završni radovi
 • Učesnici u građevinskoj proizvodnji
 • Investitor
 • Projektant
 • Izvođač radova

1.3. Tehnička dokumentacija

 • Sadržaj tehničke dokumentacije
 • Projektni zadatak
 • Studije opravdanosti
 • Generalni projekat
 • Idejni projekat
 • Glavni projekat
 • Izvođački projekat
 • Projekat izvedenog objekta
 • Projekat rušenja objekta

1.4. Predmer i predračun građevinskih radova

 • Kompjuterski programi za računanje predmera i predračuna
 • Zemljani radovi

Modul 2 – Dokumenti prostornog planiranja i tehnički prijem građevinskih objekata

2.1. Geodetski planovi i njihove osobine

 • Katastarski plan
 • Topografski plan
 • Topografsko-katastarski plan
 • Tematski planovi
 • Orijentacija plana
 • Razmera planova
 • Znakovi na planovima
 • Projekat preparcelacije i parcelacije
 • Projekat ispravke granica susednih parcela
 • Katastar nepokretnosti

2.2. Dokumenti prostornog, urbanog planiranja

 • Planski dokumenti
 • Urbanistički planovi

2.3. Tehnički pregled i prijem građevinskih objekata

 • Odobrenje za upotrebu
 • Upotreba dozvola
 • Primopredaja objekta i konačan obračun

Modul 3 – Energetska efikasnost i vrednovanje arhitektonskih objekata

3.1. Energetska efikasnost građevinskih objekata

 • Potreba za energetskom efikasnošću
 • Energetski pasoš

3.2. Obnovljivi izvori energije i pasivna kuća

 • Sunčeva energija
 • Pasivna solarna arhitektura
 • Energija vetra
 • Klimatske promena
 • Građevinski otpad
 • Ekološki otisak
 • Održivo graditeljstvo
 • Renesansa prirodnih materijala
 • Energija u graditeljstvu
 • Pasivni solarni dizajn
 • Recikliranje kuće

3.3. Arhitektonsko vrednovanje objekta

 • Sistem upravljanja kvalitetom
 • Kvalitet u graditeljstvu
 • Kontrola kvaliteta
 • Kontrola na gradilištu
 • Ujednačenost proizvodnih procesa
 • Lokacija izgrađenih objekata i građevinskih parcela
 • Opremljenost objekta
 • Parterno uređenje lokacije – zelenilo

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.