Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Analiza trenda HOV

Precizno vrednovanje hartija od vrednosti ključno je kako bi menadžeri mogli da donose pravovremene odluke, a sve u cilju uvećanja bogatstva akcionara. Postupak procene tačne cene akcije, do koje se između ostalog dolazi i procenom buduće kamatne stope, rizika, predviđenog planiranog prihoda i dividende naziva se fundamentalna analiza. Ova analiza za cilj ima procenu budućih performansi kompanije i određivanje unutrašnje fer vrednosti akcije. Kao ključne korake u fundamentalnoj analizi možemo izdvojiti: analizu u makroekonomskih faktora, analiza sektora i analiza same kompanije, a pristupi koji se primenjuju jesu odozdo na dole (od makro do mikro nivoa), kao i odozdo na gore (od mikro do makro nivoa).

Pored fundamentalne analize, analiza trendova hartija od vrednosti, koristi i tehničku analizu koja upotrebljava kretanje cena koje se ponavljaju  i koje se mogu predvideti zahvaljući poznatim obrascima, a značajno je jednostvnija od brojnih i kompleksnih matematičkih modela. Zahvaljujući njima mnogo je jasniji uvid u dalja kretanja i ceo proces. U cilju procene rasta ili pada tržišta mogu se primenjivati sledeći tehnički pokazatelji: pokazatelj raspoloženja – ukazuju na očekivanja različitih grupa investitora, pokazatelji toka stedstava – meri potencijal različitih grupa investitora u pogledu kupovine i prodaje akcija, kao i pokazatelji tržišne strukture - koji prate cenovne trendove i cikluse.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa

Kurs Analiza trendova hartija od vrednosti obrađuje pojam fundamentalne analize koja se bavi utvrđivanjem realne cene akcija, koristeći razliite procene i predviđanja. Pažnja se posvećuje izračunavanju unutrašnje vrednosti akcije ali i modelu diskontovanja dividendi. U kursu se obrađuju i temeljno opisuju tri ključna koraka u fundamentalnoj analizi – analiza makroekonomskog faktora, analiza sektora i analiza same kompaniije. Kurs se bavi i prikazom postupka izračunavanja najčešće korišćenih pokazatelja kretanja cena akcije.

Kurs Analiza trendova hartija od vrednosti poseban akcenat stavlja na tehničku analizu kojom se teži korišćenju obrazaca kretanja cena (trendovima) koji se ponavljaju i koji su predvidivi. Ova analiza koristi brojne metode kojima se prati kretanje cena, a sve u cilju uočavanja obrazaca. Zahvaljujući njima daje se jasna slika o daljim kretanjima. U tom cilju najviše se koriste linijski grafikoni, bar grafikoni, grafikoni sveća...Posebna pažnja posvećuje se pokazatelju koji se najčešće koristi od strane tenhičkih analitičara – pokretnom proseku. Njegov osnovni cilj jeste da eliminiše određena kolebanja i prati samo osnovni tok određene pojave – u slučaju da cena raste iznad proseka, to će biti signal za kupovinu, odnosno u slučaju da cena pada, to će biti signal za prodaju hartije od vrednosti.

Svakako, pored brojnih prednosti o kojima se govori u ovom kursu a koje se odnose na analizu trendova, odnosno tehničku analizu, kurs se osvrće i na određena ograničenja koja ova analiza ima.

Cilj kursa analize trendova hartije od vrednosti jeste da polaznicima ukaže na dve metode – fundamentalnu koja proučava ekonomske, tehničke i političke pokazetelje a u cilju predviđanja budućih aktivnosti na tržištu, kao i na tehnički analizu koja proučava aktuelne i istorijske podatke a sa istim ciljem. Teži se sagledavanju ključnih pokazatelja kretanja cena akcija, kao i načinu njihovog izračunavanja a sve u svrhu profitabilnog poslovanja. Cilj je i približiti polaznicima različite metodologije tehničke analize, odnosno različite dijagrame i grafikone kojima se prate trendovi i kreanje cena akcija.

Kurs će odgovoriti na pitanja

Šta je fundamentalna analiza?

Fundamentalna analiza ima za cilj da odredi vrednost akcije koju će akcionar ostvariti. Vrednost akcije meri se obično procenom ranijih prihoda ali i proučavanjem određenih finansijskih izveštaja firme – bilansa uspega, bilansa stanja i bilansa o novčanim tokovima.

Ova analiza u obzir uzima društveno-ekonomsku situaciju u određenoj zemlji, ali i situaciju između zemalja, dakle i međunarodnu ekonomiju, odnosno sve one faktore koji mogu imati uticaja na cenu akcija, bez obzira da li su oni kvantitativne ili kvalitativne prirode.

Fundamentalna analiza teži proceni diskontovane vrednosti svih plaćanja koju će akcionar dobiti.  Ukoliko je precenjena vrednost veća od cene akcije, trebalo bi doneti odluku o kupovini akcija.

Šta je tehnička analiza?

Tehnička analiza koristi predvidljive obrazce u kretanju cena akcija i time omogući sagledavanje određenih obrazaca.  Polazi od pretpostavke da da se tržište kreće u skladu sa trendovima, po utvrđenim obrascima na osnovu kojih se teži ostvarivanju zarade od strane investitora. Glavno stanovište ove analize jeste da se cene kreću u trndovima, odnosno da se istorija ponavlja, a osnovni alat ove analize jesu grafikoni. Grafikoni služe za jasniji prikaz praćenja prethodnog trenda cena akcija, odnosno predviđanja budućeg trenda cena – pada, rasta ili stagnacije. Današnjim korisnicima tehničke analize značajno je unapređen proces praćenja i predviđanja, zahvaljujući određenim softverskim rešenjima koji značajno doprinose pojednostavljivanju čitanja grafikona i budućem planiranju akcija. 

Koji su najčešće metode koje se koriste kod tehničke analize?

Prikaz kretanja cene akcije kroz grafikone i dijagrame, odnosno njihova vizuelizcija značajna je kako bi analiza trendova hartija od vrednosti mogla da se uradi na precizan način. Možemo identifikovati tri najčešće korišćene metode kod prikaza rezultata tehničke analize – linijski grafikon, bar grafikon i grafikon u obliku sveće. Najosnovniji model predstavljaju linijski grafikoni koji prikazuju trend kretanja cene akcije u određenom periodu. Cene koje su uzimaju u obzir mogu biti cene na zatvaranju, najviše ili najniže cene. One se povezuju linijom i jasno ukazuju na određeni trend kretanja. Bar grafikoni se sastoje od pravougaonih linija, odnosno traka koje predstavljaju određenu kategoriju cene. Horizontalna linija sa leve strane trake predstavlja cenu na otvaranju, horizontalna linija sa desne strane predstavlja cenu na zatvaranju, a najviši nivo vertikalne trake - najvišu cenu akcije, odnosno najniži nivo vertikalne trake predstavlja najnižu cena. Svećnjak grafikon se sastoji od tela i gornje i donje senke. Gornja senka ilustruje najvišu cenu, donja senka najnižu cenu, a telo ilustruje otvaranje i zatvaranje cene hartije od vrednosti.  

Plan i program kursa

Modul 1 – Fundamentalna analiza

1. Osnove fundamentalne analize

 • Hipoteze efikasnosti tržišta
 • Pojam fundamentalne analize

2.    Vrednovanje običnih akcija

 • Vrednovanje akcija
 • Unutrašnja vrednost akcije
 • Model diskontovanja dividendi

3.    Koraci u fundamentalnoj analizi

 • Koraci fundamentalne analize
 • Analiza makroekonomskog faktora
 • Analiza sektora i industrijske grane
 • Analiza same kompanije

4. Fundamentalna analiza kompanije

 • Analiza perfomansi preduzeća
 • Najčešće korišćeni pokazatelji kretanja cene akcije

Modul 2 – Tehnička analiza

5. Tehnička analiza

 • Tehnička analiza
 • Principi tehničke analize
 • Mogućnosti i ograničenja tehničke analize

6.    Metodologija tehničke analize

 • Pokazatelji tehničke analize
 • Dijagrami kretanja cena
 • Ostale metode tehničke analize

7.    Tehnički pokazatelji

 • Vrste tehničkih pokazatelja
 • Pokazatelji raspoloženja
 • Pokazatelji toka sredstava
 • Pokazatelji strukture tržišta

8. Analiza pokretnih proseka

 • Pokretni prosek
 • Vrste pokretnih proseka

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se