SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Analiza posla

Analiza posla je ključna komponenta efikasnog i uspešnog upravljanja ljudskim resursima. U osnovi, analiza posla se bavi proučavanjem i identifikacijom različitih elemenata i aktivnosti koje su neophodne za uspešno izvršavanje poslovnih funkcija u organizaciji. Ovo uključuje detaljnu analizu zadataka, odgovornosti, kompetencija, kvalifikacija, iskustava i drugih ključnih faktora koji utiču na performanse zaposlenih.

Analiza posla je proces proučavanja i identifikacije različitih elemenata i aktivnosti neophodnih za uspešno izvršavanje poslovnih funkcija u organizaciji. To uključuje detaljnu analizu zadataka, odgovornosti, kompetencija, kvalifikacija, iskustava i drugih ključnih faktora koji utiču na performanse zaposlenih. Analiza posla je važna jer omogućava organizaciji da bolje razume potrebe svakog pojedinačnog posla i utvrdi neophodne kvalifikacije, veštine i iskustva potrebne za efikasno izvršavanje poslovnih zadataka. Na taj način, organizacija može da osigura da ima prave ljude na pravim mestima, što može povećati produktivnost i efikasnost, smanjiti troškove i poboljšati zadovoljstvo zaposlenih.

Analiza posla podrazumeva različite faze i korake, uključujući identifikaciju i definisanje ciljeva i zadataka posla, procenu kompetencija i kvalifikacija koje su neophodne za efikasno izvršavanje tih zadataka, identifikaciju specifičnih odgovornosti, obaveza i uloga zaposlenih, kao i definisanje radnih uslova i zahteva  radnog okruženja. Analiza posla je od značaja svim profesionalcima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima, kao i menadžerima koji žele da poboljšaju efikasnost i performanse svojih zaposlenih.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Analiza posla

Kurs Analiza posla započinje detaljnim opisom pojma analize posla, kao i poređenjem analize posla sa analizom rada. Predstavljeni su ključni koraci procesa analize posla – određivanje svrhe sprovođenja analize posla, identifikacija radnih mesta koje je potrebno analizirati, prikupljanje relevantnih podataka i analiza podatka. Ističe se značaj analize posla, kao i važnost analize posla u procesima regrutovanja, selekcije, obuke, evaluacije učinka i kompenzacije. Jedan deo kursa posvećen je i izazovima koji se javljaju prilikom ovog procesa a koji se odnose na vremenski aspekt i potrebne veštine analitičara, kao i na nestandardizovanost procedura.

Posebna nastavna jedinica posvećena je najvažnijim rezultatima analize posla, opisu posla i specifikaciji posla. Opis posla ukazuje na aktivnosti i zaduženja koja se obavljaju na određenom radnom mestu, a specifikacija predstavlja opis veština, znanja i kompetencija koje bi trebalo da ima osoba na određenom radnom mestu kako bi na najbolji mogući način mogla da obavlja aktivnosti koje zahteva konkretno radno mesto.

Značajan deo pažnje u ovom kursu posvećuje se metodama za analizu rada kao što su posmatranje ili opservacija, ispitivanje (intervju, upitnik), ali i metode kao što su metoda pretraživanja stručne literature, metode za vrednovanje posla, metoda rangiranja, klasifikacije, komparacije faktora, bodovanja i sl. Jednaka pažnja posvećuje se procesima dizajniranja i redizajniranja poslova. U ovom delu kursa se govori o različitim pristupima dizajnu rada, kao što su: mehanički, motivacioni, biološki, perceptualni i sociotehnički pristup rada, a u oblasti redizajnirnaja posebna pažnja je posvećena proširenju rada, obogaćivanju rada i rotaciji posla. U poslednjoj nastavnoj jedinici ukratko su predstavljeni budući trendovi u analizi posla, sa posebnim osvrtom na dejobbing.

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa analizom posla kao aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, kao i sa samim procesom njenog sprovođenja u okviru organizacije. Znanja koja će polaznici steći na ovom kursu pomoći će im da u budućem poslovanju sami primenjuju korake analize posla.

Kurs Analiza posla će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je analiza posla?

Analiza posla predstavlja složen proces koji se koristi kako bi se detaljno utvrdili konkretni zahtevi, kao i stepen važnosti ovih zahteva za određeni posao. Prilikom analize rada akcenat se stavlja na sam posao, a ne na osobu koja ga obavlja. Ispituju se aspekti kao što su: mentalni i fizički zadaci, metode koje se koriste, objašnjenje ciljeva posla i način povezanosti sa drugim pozicijama u kompaniji i potrebne kvalifikacije za obavljanje posla. Takođe, svi rezultati analize posla značajni su za procedure selekcije, obuke i uvođenja u posao, unapređenja, nadoknade, zaštite zdravlja i bezbednosti, procene performansi i sl. Rezultati analize posla su specifikacija posla i opis posla.

2. Šta je opis posla, a šta specifikacija posla?

Opis posla predstavlja organizovani, činjenični prikaz sadržaja posla u vidu dužnosti i odgovornosti određenog posla. Tu spadaju sledeće stavke: opis posla, odnosno prikaz ključnih radnih aktivnosti koje se na tom poslu obavljaju, priroda posla i odgovornosti, ovlašćenja, neophodne kvalifikacije, odnos podređenosti i nadređenosti, sredstva i alati koji se koriste, uslovi rada, odnosno kontekst i sl.

Sa druge strane, sepcifikacija posla, kao drugi rezultat analize posla, predstavlja određene karakteristike koje je potrebno da poseduje osoba koja će obavljati konkretan posao. Specifikacija značajno utiče na zapošljavanje osoba na odgovarajuću poziciju. Ona podrazumeva: naziv radnog mesta, potreban nivo obrazovanja, veštine, kvalifikacije, mentalne sposobnosti, pouzdanost, potrebne licence i dozvole za rad itd.

3. Koje metode se najčešće koriste za analizu posla?

Brojne su i raznovrsne metode koje se koriste radi sprovođenja procesa analize posla, odnosno dolaženja do potrebnih podataka za opis i specifikaciju posla. Jedna od metoda jeste intervju, odnosno traženje i prikupljanje informacija o radnim obavezama zaposlenog. Analitičari razgovaraju za zaposlenima i traže da im se opišu dužnosti i zadaci, način i ključni koraci određenog posla. Potom se može koristiti i metoda posmatranja, gde analitičar beleži ključne aktivnosti koje se obavljaju, kao i neophodne veštine. Pored ove, često se koristi i metoda anketiranja, ali i dnevnik rada, u kome zaposleni svakodnevno vodi evidenciju o aktivnostima koje obavlja na svom radnom mestu.

Analiza posla u kompaniji

Plan i program kursa Analiza posla

Modul 1 – Analiza posla

1. Pojam, koraci i značaj analize posla – pojam analiza posla, koraci u analizi posla, značaj analize posla i izazovi u procesu analize posla – upravljanje ljudskim resursima i analiza posla

2. Analiza posla kao aktivnost upravljanja ljudskim resursima – upravljanje ljudskim resursima i analizu posla, rezultati analize posla, primeri analize posla

3. Metode za analizu rada – najčešće korišćene metode za analizu rada, taksonomija radnih zadataka, posmatranje ili opservacija, ispitivanje, intervju, upitnik

4. Specijalne metode analize posla – metoda pretraživanja stručne literature, metode za vrednovanje poslova, metoda bodovanja, metoda rangiranja, metoda klasifikacije, metoda komparacije faktora

5. Dizajniranje i redizajniranje rada – pristupi dizajnu rada, mehanički pristup, motivacioni, biološki, perceptualni, sociotehnički, redizajniranje, proširenje, obogaćivanje, rotacija posla, trendovi u analizi i dizajnu rada

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se