Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Transverzalne veštine - vredne veštine za svaki posao od kojih najviše zavisi uspeh

U ovoj eri čestih promena i velike pokretljivosti u sferi zapošljavanja, Vaše prenosive, transverzalne veštine predstavljaju arsenal koji osigurava Vašu prohodnost na tržištu, uvećava Vašu profesionalnu konkurentsku prednost i olakšava Vam prelazak u novu ulogu. Koliko god Vam Vaša ranija ili aktuelna uloga izgledala specifično, specijalizovano i ograničeno, verovatno imate niz veoma vrednih veština koje su prenosive sa jednog radnog mesta na drugo i samim tim esencijalne za Vaš uspeh u karijeri. Svaka od tih veština će obogatiti Vaš CV, a biće i preporuka za dalje unapređenje Vaših pozicija u kompaniji.

Prenosive veštine su veštine koje poslodavci traže kada razgovaraju sa Vama, tako da je od esencijalnog značaja da ih dobro razmotrite i budete u stanju da ih kultivišete, obogatite, te slobodno i sa samopouzdanjem nabrojite na razgovoru za posao.

Transverzalne meke veštine

 

Definicija prenosivih veština

Objašnjeno na vrlo jednostavan način, prenosive veštine su višenamenske veštine koje možete primeniti i iskoristiti u velikom broju različitih uloga.

 

Zašto su prenosive veštine važne?

Prenosive veštine predstavljaju inventar sredstava koja Vam pomažu da se premestite u novu ulogu i zablistate u njoj. One osiguravaju Vašu profesionalnu žilavost i robusnost i dugovečnost Vaše karijere. Takođe, one Vam pomažu da lakše i spremnije istražite bočne dimenzije svoje karijere i steknete dodatne veštine i stručnost.

Dok visokospecijalizovane veštine mogu biti ključne za izgradnju Vaše konkurentske prednosti i osiguravanje uspeha u jednoj određenoj ulozi u organizaciji, prenosive veštine su ono što osigurava da na duži rok nećete postati stručni višak ili izlišni.

 

Kako se stiču prenosive veštine?

Svako ima prenosive veštine i one se stiču kroz čitav život, od ranog detinjstva i škole preko fakulteta, kroz formalno i druge vidove obrazovanja, kroz čitanje, društvene aktivnosti, profesionalne aktivnosti i život uopšte.

Kada identifikujete set esencijalnih veština koje možete poneti sa sobom i primeniti gde god da odete, možete se posvetiti misiji daljeg kultivisanja ovih veština i dodavanja novih već postojećim.

 

Kako se identifikuju prenosive veštine?

Samosvest stečena kroz rigoroznu, sistematičnu i konstantnu samoprocenu je esencijalna za osiguravanje Vaše prođe na tržištu. Postoje mnogi sofisticirani testovi za samoprocenu koji Vam omogućavaju da analizirate svoje lične snage i slabosti.

Možete i da prođete kroz listu veština i označite sve one za koje ste sigurni da se odnose na Vas. Potražite pomoć šefa, saradnika, profesora ili porodice ako želite da proverite svoje procene ili dobijete povratnu informaciju i savete spolja.

Identifikujte svoje veštine

Premda je spisak prenosivih veština povelik, one se u principu mogu šire grupisati u pet glavnih kategorija:

  • Meke veštine: Takođe poznate kao interpersonalne ili međuljudske veštine, one podrazumevaju skup veština koje Vam omogućavaju da se pozitivno odnosite prema drugima, komunicirate sa njima, utičete na njih i inspirišete ih. Nekoliko primera: veštine delegiranja, veštine koučinga, veštine slušanja, veštine prezentovanja, veštine kooperacije.

  • Analitičke veštine: Ovde spadaju intelektualne veštine koje Vam omogućavaju da identifikujete i analizirate probleme i pronalazite kreativna, inovativna i izvodljiva rešenja. Nekoliko primera: istraživačke veštine, veštine prikupljanja podataka, veštine analiziranja podataka, kreativnost, analiza rizika.

  • Tehničke veštine: Ovde spadaju praktične, direktne veštine poput odličnog poznavanja rada na računaru, umeća rada sa određenim mašinama, programima, hardverom, umeće izgradnje ili popravke itd. Nekoliko primera: C++ programiranje, HTML kodiranje, poznavanje SQL-a, odlično poznavanje rada sa Flashom, Photoshopom, Illustratorom.

  • Organizacione veštine: Ovo su veštine koje Vam omogućavaju da sortirate podatke, planirate, rasporedite projekte ili resurse, vodite evidenciju koja je tačna, efikasna i laka za korišćenje i koordinarate više resursa ili zadataka. Nekoliko primera: određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija.

  • Lične veštine: One uključuju skup veština koje se tiču karaktera na radnom mestu. Nekoliko primera: integritet, pouzdanost, tačnost, marljivost, umeće donošenja odluka.

 

Lista prenosivih veština

✓ Označite veštine koje već posedujete…

✓ Iskoristite ih kao pomoć u pisanju CV-ja

Interpersonalne veštine
✓ u stanju sam da ostvarim uspešnu interakciju sa širokim dijapazonom ljudi; znam kako da tumačim i koristim govor tela;

Veštine usmene komunikacije
✓ jasno i koncizno predstavljam ideje i informacije, sa stilom i sadržajem koji su pogodni za slušaoce (bilo da je u pitanju pojedinac ili grupa); predstavljam mišljenja i ideje na otvoren, objektivan način;

Veštine javnog nastupa
✓ umem da držim formalne prezentacije; predstavljam ideje, stanovišta i probleme na zanimljiv način;

Savetodavne veštine
✓ reagujem na ono što drugi kažu bez osuđivanja („aktivno slušanje“); gradim poverenje i otvorenost sa drugima;

Veštine koučinga/mentorstva
✓ dajem povratnu informaciju na konstruktivan način; pomažem drugima da uvećaju svoja znanja ili veštine;

Veštine podučavanja/treninga
✓ umem da pomognem drugima da steknu znanja i veštine; umem da kreiram delotvorno okruženje za učenje;

Veštine nadgledanja
✓ delegiram zaduženja i uspostavljam odgovarajući sistem odgovornosti; umem da nadgledam napredak i procenim kvalitet učinka drugih;

Liderske veštine
✓ motivišem i osnažujem druge da deluju; ulivam ljudima poverenje i poštovanje;

Veštine ubeđivanja
✓ efektivno komuniciram radi opravdavanja pozicije ili uticanja na odluku; umem da prodajem proizvode ili promovišem ideje;

Pregovaračke veštine
✓ umem da vešto pregovaram; znam kako i kada da pravim kompromise;

Veštine posredovanja
✓ umem da razrešavam konfikte koji potiču iz razlike u gledištima ili interesima; umem da se nosim sa konfiktom na otvoren, iskren i pozitivan način;

Veštine intervjuisanja
✓ efikasno postavljam pitanja i odgovaram na njih; umem da učinim da se drugi osećaju opušteno i proizvedem osećaj poverenja;

Veštine usluživanja klijenata
✓ umem da sa klijentima izgradim odnos međusobnog poverenja; u stanju sam da se bavim žalbama i problemima na konstruktivan način;

Primer liste veština za CV

Veštine brige o drugima
✓ umem da se odnosim prema drugima sa empatijom; u stanju sam da pružam delikatnu negu bolesnim ili starijim osobama i osobama sa teškim invaliditetom;

Veštine analitičkog/logičkog mišljenja
✓ umem da izvlačim konkretne zaključke iz seta opštih zapažanja ili seta konkretnih činjenica; umem da objedinjujem informacije i ideje;

Veštine kritičkog mišljenja
✓ u stanju sam da procenim različite tačke gledišta ili ideje i donesem objektivne sudove; istražujem sva moguća rešenja za problem, odmeravajući njihove prednosti i nedostatke;

Veštine kreativnog mišljenja
✓ umem da generišem nove ideje, smišljam nove stvari, kreiram nove slike ili projekte; iznalazim nova rešenja za probleme; umem efektivno da koristim dovitljivost i humor;

Veštine rešavanja problema
✓ umem da razjasnim prirodu problema, procenim alternative, predložim izvodljiva rešenja i odredim ishod različitih opcija; lako se nosim sa stresnim situacijama;

Veštine donošenja odluka
✓ umem da identifikujem sve moguće opcije, odmerim prednosti i nedostatke, procenim izvodljivost i odaberem najizvodljiviju opciju;

Veštine planiranja
✓ umem da planiram projekte, događaje i programe; umem da odredim ciljeve i potrebe, procenim opcije, biram najbolju opciju;

Organizacione veštine
✓ umem da organizujem informacije, ljude ili stvari na sistematičan način; u stanju sam da odredim prioritete i ispoštujem rokove;

Veštine naprednog pisanja
✓ ume da odaberem, protumačim, organizujem i objedinim ključne ideje; umem da uredim pisani tekst tako da poruka bude najjasnija, najkonciznija i najtačnija moguća;

Istraživačke veštine
✓ znam kako da pronađem i prikupim relevantne polazne informacije; umem da analiziram podatke, rezimiram nalaze i napišem izveštaj;

Finansijske veštine
✓ umem da vodim preciznu finansijsku evidenciju; umem da upravljam budžetom (odnosno, pripremam pouzdane budžete, nadgledam i vršim kontrolu troškova);

Jezičke veštine
✓ odlikuje me funkcionalna dvojezičnost; umem da prevodim na dati jezik u pisanom ili usmenom obliku;

Napredne računarske veštine
✓ umem da koristim različite programe; poznajem stono izdavaštvo ili web dizajn;

Tehnološke veštine
✓ razumem tehničke sisteme i uspešno radim u njima; razumem tehničku specifikaciju; sa lakoćom čitam tehnička uputstva;

Izvođačke veštine
✓ umem da pravim prezentacije za video i televiziju na interesantan način; umem da zabavim, zainteresujem i inspirišem publiku;

Likovne veštine
✓ kreativno koristim boju i dizajn; umem da dizajniram predstavljanje i materijale za javnost (štampa, video, internet);

Opažajne veštine
✓ umem da vizualizujem nove formate i oblike; u stanju sam da procenim fizički prostor;

Mehaničke veštine
✓ umem da instaliram, koristim i nadgledam opremu i mehaničke sprave; umem da popravljam mehanizme;

Veštine prilagođavanja
✓ imam sposobnost prilagođavanja novim situacijama i uslovima i dobro podnosim promene; odlikuje me fleksibilnost u prilagođavanju trenutnim potrebama;

Administrativne veštine
✓ umem da koristim kompjutere i ostalu osnovnu kancelarijsku opremu; umem da osmislim i održavam sisteme za evidenciju i kontrolu.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se