SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Primenjeni marketing

Kada nam neko spomene marketing, većina prvo pomisli na reklame. Međutim, marketing nisu samo reklame već mnogo više od toga. Marketing je neizostavan deo poslovne strategije, bez obzira na to kojom delatnošću se bavite. To je karika koja spaja potrošače sa uslugama i proizvodima koje nudi kompanija na tržištu. Poslovne oblasti na koje ćemo se mi bazirati u ovom kursu su obrazovanje, zdravstvo, finansijski sektor, ekologija i organizovanje događaja. Međutim, značaj marketinga u ostalim oblastima je podjednak.

Marketing je ideja vodilja svakog biznisa. Da bi kompanija adekvatno odgovorila na zahteve, želje i potrebe kupaca, neophodan je marketing. Da bi se maksimalno ispratile reakcije na tržištu, marketing je osnovni element.

U današnjem vremenu globalizacije i napretka tehnologije, gde je konkurencija na poslovnom tržištu sve veća, korišćenje marketinga je odličan način za izdvajanje i preuzimanje pobedničke pozicije. Marketing je raznolik i vrlo koristan za promociju, stvaranje imidža i ugleda, kao i za brendiranje. Ipak, da bi se maksimalno iskoristili marketinški potencijali, potrebno je određeno predznanje iz te oblasti.

Upravo će vam ovaj kurs dati odgovore na neka od najčešćih pitanja u vezi sa marketingom. Kurs će detaljno predstaviti načine sprovođenja marketinških aktivnosti u gore spomenutim područjima.

Kurs Primenjeni marketing obiluje primerima koji će pomoći polaznicima da što bolje savladaju nastavnu materiju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Primenjeni marketing

U kursu Primenjeni marketing polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama marketinga kroz njegovu primenu u različitim poslovnim oblastima kao što su: organizacija događaja, obrazovanje, zdravstvo, finansijski sektor, ali i ekologija. Polaznici će se upoznati sa načinima sprovođenja marketinških aktivnosti u pomenutim sektorima, načinima segmentacije tržišta, ali i sa identifikacijom ciljnih grupa. 

U prvoj nastavnoj jedinici polaznik se upoznaje sa pojmom event marketinga, kao i sa osnovnim pravilima kod organizacije poslovnih događaja. Takođe, stiče sliku o svrsi organizovanja događaja i uklapanju događaja u ukupne ciljeve poslovanja određene kompanije.  U drugoj nastavnoj jedinici fokus je na marketingu u obrazovnim ustanovama kao vidu marketinga u neprofitnom sektoru. Ovde korisnik upoznaje specifičnosti poslovanja obrazovnih ustanova iz marketinškog ugla. Treća nastavna jedinica pruža uvid u primenu marketinga u zdravstvenim ustanovama i organizacijama, koje su takođe specifične po svom načinu poslovanja. Posebno su razrađene vrste marketinških strategija zdravstvenih ustanova, kao i način na koji se segmentira tržište u ovim ustanovama.

Četvrta nastavna jedinica posvećena je ekološkom marketingu, odnosno ekološkom načinu poslovanja svakog preduzeća i načinu promovisanja ekoloških aktivnosti kako bi potrošači znali koje kompanije vode računa o ekologiji. Zbog sve veće svesti potrošača o značaju ekološkog poslovanja i toga što državni organi konstantno pooštravaju različite odredbe i zakone koji se ovom oblašću bave, značaj ekološkog poslovanja raste i svaka kompanija mu mora posvetiti posebnu pažnju. U petoj nastavnoj jedinici objašnjene su specifičnosti poslovanja finansijskih institucija, konkretno banaka. Definisane su strategije koje se koriste u marketingu banaka, kao i elementi bankarskog marketinškog miksa.

Cilj kursa je da se polaznicima približi primena marketinga u određenim specifičnim uslovima poslovanja, kao i razumevanje procesa uvođenja marketinških aktivnosti u tim uslovima. Takođe, polaznik se u ovom kursu susreće sa definisanjem načina segmentacije tržišta i određivanja ciljnih segmenata. Nakon završetka kursa polaznik će razumeti specifičnosti marketinga u različitim oblastima poslovanja koje imaju karakterističan tip poslovanja, osnivanja i generisanja prihoda.

Kurs Primenjeni marketing odgovoriće vam na sledeća pitanja:

1. Koje vrste marketinga u neprofitnom sektoru razlikujemo?

Marketing u neprofitnom sektoru može se podeliti na dve osnove kategorije, a to su:

1. marketing neprofitnih organizacija i

2. društveni marketing. 

Marketing neprofitnih organizacija obuhvata marketinške aktivnosti u organizacijama poput javne uprave, javnih obrazovnih i medicinskih ustanova i slično. Marketinške aktivnosti obuhvataju sve aktivnosti koje su usmerene ka promociji proizvoda ili usluga koje organizacija nudi radi ostvarenja što boljeg rezultata.

Društveni marketing, s druge strane, obuhvata marketinške aktivnosti koje su usmerene na promovisanje ideja koje su od značaja za društvo, kao što su ideje koje promovišu organizacije koje se bave recikliranjem, zaštitom životne sredine, edukacijom o određenim bolestima i slično.

2. Kako se definiše ekološki marketing?

Društveno-odgovorni potrošači kupuju proizvode koji su u skladu sa propisima u vezi sa zaštitom životne sredine ili barem proizvode koji u najmanjoj mogućoj meri zagađuju životnu sredinu. To je jedan od glavnih razloga uvođenja ekološkog marketinga.

Ekološkim marketingom se obuhvataju aktivnosti u preduzeću kojima se u svim procesima u poslovanju minimira negativan uticaj na životnu sredinu. Važni faktori kod donošenja i sprovođenja strategije ekološkog marketinga su: uticaj na reputaciju preduzeća kao ekološkog preduzeća, predstavljanje svih prednosti proizvoda potrošačima, komunikacija, jasnost i saradnja sa ekološkim udruženjima i sličnim organizacijama. Postoji nekoliko činjenica u vezi sa ekološkim marketingom:

 • proizvod može posredno ili neposredno vršiti negativan uticaj na okolinu tokom procesa proizvodnje, potrošnje ili skladištenja;
 • potrošači zahtevaju od proizvođača da budu ekološki odgovorni u okviru svih svojih poslovnih procesa;
 • prihvatanje ekološkog marketinga duž celog nabavnog lanca omogućava smanjenje lošeg uticaja na okolinu, građenje reputacije kod svih stejkholdera, ali i obaranje visine troškova.

3. Koji su principi bankarske marketinške strategije?

 • Princip segmentacije – Analizom tržišta, njegovih delova i konkurencije vrši se podela na ciljne segmente tržišta, prema sličnom ponašanju potrošača, odnosno klijenata. Cilj segmentacije su klijenti, a ne bankarski proizvodi i usluge. 
 • Princip targetiranja – Za određeni paket ponude banke kreira se ciljna grupa kojoj će ovakav paket biti najpotrebniji. Na osnovu definisanja tržišnog segmenta (u smislu segmenta iz kojeg banka želi što više klijenata) kreira se poseban paket ponude, koji je konkurentan na tržištu za ovaj segment.
 • Princip pozicioniranja – Pozicioniranje zapravo podrazumeva uspostavljanje određenog nivoa poverenja i kredibiliteta banke kod klijenata, odnosno reputaciju koju banka ima. Menadžment preduzeća mora raditi na tome u dužem periodu, a to zahteva i stručno osoblje, kao i specifičnu i kvalitetnu ponudu proizvoda i usluga, kako bi se banka izdvojila u očima klijenata u odnosu na druge banke, odnosno u odnosu na konkurenciju.
Menadžer kreira na kompjuteru plan za primenjeni marketing

Plan i program

1. Event marketing

 • Primenjeni marketing
 • Event marketing
 • Vrste promotivnih događaja
 • Poslovni event marketing

2. Marketing u obrazovanju

 • Marketing u neprofitnom sektoru
 • Marketing u obrazovanju
 • Marketinški miks u obrazovanju
 • Segmentacija tržišta u obrazovanju
 • Brendiranje kod obrazovnih institucija

3. Marketing u zdravstvu

 • Karakteristike zdravstvenih usluga
 • Marketinške strategije u pružanju zdravstvenih usluga
 • Segmentacija tržišta u zdravstvu

4. Ekološki marketing

 • Ekološko poslovanje
 • Pojam ekološkog marketinga
 • Identifikacija potrošača
 • Koncept zelenog marketinga

5. Marketing u finansijskim institucijama

 • Bankarski marketing
 • Principi bankarske marketinške strategije
 • Marketinški miks banke
 • Proces marketinškog istraživanja

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se