Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Sistem menadžmenta projekata

Upravljanje projektima nije uvek lako. I pored ulaganja ogromne količine resursa, truda i dobre volje projektnog tima i menadžera projekta, oni neslavno završavaju. Projekti propadaju iz različitih razloga, a neki od njih su: neizvodjivi rokovi, nejasni ciljevi, strah od rizikovanja, neraspoloživi resursi itd. Krivo odabrana organizaciona struktura takođe može biti jedan od razloga kraha projekta.

Svaka kompanija i svaki projekat funkcionišu po određenoj organizacionoj strukturi, a za uspešno sprovođenje projektima je veoma bitno odabrati odgovarajuću organizacionu strukturu. Organizaciona struktura definiše kako se koordinišu i kontrolišu aktivnosti usmerene na ostvarenje krajnjih ciljeva organizacije. Verovatno najpoznatije organizacione strukture su funkcionalna, matrična, procesa, teritorijalna, diviziona itd., a svaka od njih ima određene prednosti i nedostatke. Kako pravilno izabrati organizacionu strukturu, koja će svojim liderskim sposobnostima doprineti razvoju projekta u pozitivnom pravcu, naučićete na ovom kursu.

Kurs se bavi tematikom sistema menadžmenta kao alata koji je odgovoran za uspostavljanje politike i ciljeva. Cilj sistema menadžmenta je ostvarivanje poslovnih ciljeva koji su u skladu sa misijom i vizijom organizacije. Detaljno objašnjenje postupka uspostavljanja sistema menadžmenta u projekat možete pronaći u kursu Sistem menadžmenta projekata.

Kurs obiluje primerima koji će učiniti praćenje materijala iz nastavnih jedinica zanimljivim i dinamičnim. Za sve one koje interesuju projekti, kao i načini njihove organizacije, ovaj kurs je pravi odabir.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Sistem menadžmenta projekata

Kurs Sistem menadžmenta projekata opisuje pojmove sistema menadžmenta i njegove najvažnije aspekte koje jedna projektno orijentisana organizacija koristi u svom poslovanju. Akcenat se stavlja na principe organizovanja u okviru sistema menadžmenta, ali i na tipove organizacionih struktura. Kurs opisuje i pojam i strukturiranje virtuelne organizacije kao savremenog modela organizacione strukture i program menadžment kao novu tendenciju sistema menadžmenta projekata.

Kurs se sastoji od jednog modula i sedam nastavnih jedinica. U prvoj nastavnoj jedinici polaznici će se upoznati sa osnovnim pojmovima koji su potrebni za razumevanje materije. Objasnićemo koja pitanja treba pažljivo razmotriti prilikom uvođenja sistema menadžmenta u organizaciju. Druga nastavna jedinica se bavi principima organizovanja u okviru sistema menadžmenta, koja je uspostavio Henri Fajol. U kursu ćemo se baviti i specijalizacijom, standardizacijom, kooperacijom, integracijom, centralizacijom i decentralizacijom. 

Opisno i šematski ćemo predstaviti različite oblike organizacionih struktura, poput funkcionalne, matrične, proizvodne, procesne, divizione, inovativne itd. Jasno ćemo definisati koje su prednosti i nedostaci svakog od navedenih oblika. U jednoj od nastavnih jedinica biće više reći i o virtuelnom projektnom menadžmentu, kao načinu upravljanja koji zahvaljujući informacionim tehnologijama svakim danom dobija na značaju.

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici u potpunosti upoznaju sa pojmovima i aktivnostima u vezi sa uspešnim uspostavljanjem sistema menadžmenta projekata u organizaciji, kako bi u budućnosti samostalno mogli da pristupe realizaciji ovog kompleksnog projekta u okviru svog posla. Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu veštinu dobrog organizovanja, kao i kreiranja i uspostavljanja odgovarajuće organizacione strukture pri uvođenju sistema menadžmenta u organizaciju. 

Znanja koja će polaznici steći na ovom kursu pomoći će im da u toku budućeg poslovanja uspešno kreiraju mrežu članova virtuelne organizacije radi smanjenja troškova i povećanja efikasnosti u toku realizacije planiranih projekata, kao i da uspešno vode program projekata koji bi trebalo u potpunosti da zaživi i na našim prostorima. Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs biće u stanju da vrlo lako izvrše poređenja između projekata, programa i portfolija.

Kurs Sistem menadžmenta projekata će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definišu pojmovi poput projekta, menadžmenta, projektnog menadžmenta i sistema menadžmenta projekta?

Projekat je privremeni napor koji je preduzet zbog stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge, rezultata u zadatom vremenskom roku sa raspoloživim sredstvima. On ima svoj početak, realizaciju i kraj.

Menadžment je nauka, profesija i praksa koja se fokusira na probleme upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima, a sastoji se od sledećih procesa: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola. U kontekstu projekta menadžment se može definisati kao skup načela i metoda, prilagođenih za vođenje timova i kontrolu projektnih ograničenja.

Projektni menadžment je disciplina koja omogućava primenu specifičnih znanja, veština i tehnika kako bi se uspešno izvršio projektni zadatak. On kombinuje tri bitna elementa, a to su vreme, troškovi i kvalitet. Sistem menadžmenta se može definisati kao alat koji uspostavlja politiku i ciljeve, te povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven sistem. Njegov cilj je ostvarivanje poslovnih ciljeva koji su u skladu sa misijom i vizijom organizacije.

Koji su principi organizovanja u okviru sistema menadžmenta projekata?

Henri Fajol je definisao 14 principa organizovanja:

1. Princip jedinstva komandovanja, koji govori o neophodnosti da svaki zaposleni prima naređenja samo od jednog menadžera.

2. Princip jedinstva ciljeva, koji govori o tome da svi zaposleni u organizaciji treba da rade na ostvarenju istih, zajedničkih ciljeva organizacije. Koncept je da postoji jedan vođa, jedna aktivnost i jedan cilj.

3. Princip hijerarhije, koji govori o tome da je potrebno da postoji određeni red kojim se regulišu nadležnosti u pogledu rukovođenja i po ovom principu određuju se mesta i kompetencije pojedinih menadžera u organizaciji i stvara hijerarhijska struktura rukovođenja usklađena sa odgovarajućom organizacionom strukturom.

4. Princip centralizacije, koji govori o tome da na svakom stupnju hijerarhijske lestvice postoji određeni menadžer koji ima sve kompetencije i sva prava u pogledu rukovođenja i snosi svu odgovornost.

5. Princip autoriteta, koji govori o tome da osnovna osobina svakog menadžera treba da bude autoritet bez kog menadžer ne može izdavati naredbe zaposlenima, odnosno ne može vršiti menadžersku funkciju.

6. Princip podele rada, koji govori da specijalizacija povećava produktivnost čineći zaposlene efikasnijim.

7. Princip nagrađivanja, koji govori da zaposleni treba da dobijaju pravedne nagrade za svoj rad i trud.

8. Princip pravičnosti, koji govori da menadžeri moraju biti korektni i pravični u ophođenju sa svojim podređenima, u protivnom zaposleni neće biti verni kompaniji u kojoj rade.

9. Princip jedinstva osoblja, koji govori da među zaposlenima treba da postoji timski duh i saradnja u cilju stvaranja jedinstva unutar organizacije.

10. Princip inicijative, koji govori da svima zaposlenima mora biti omogućena sloboda inicijative i stvaranja.

11. Princip reda, koji govori da svi resursi moraju biti u pravo vreme na pravom mestu. Svaka stvar mora biti na odgovarajućem mestu.

12. Princip potčinjavanja pojedinačnih interesa opštim, koji govori da interesi bilo kojeg pojedinca ne smeju biti ispred interesa organizacije kao celine. Ovaj princip je jedan od najtežih za upravljanje.

13. Princip discipline, koji govori da zaposleni moraju poštovati pravila ponašanja i rada.

14. Princip stabilnosti držanja zaposlenih, koji govori da angažovanje zaposlenih mora biti planski vođeno, bez nepotrebnog viška i manjka. Česte fluktuacije su posledica lošeg poslovanja kompanije. Promene zaposlenih su neizbežne, ali one moraju imati svoju meru. 

Šta predstavlja program menadžment i koji su njegovi zadaci?

U poslovnoj praksi su česte situacije da postoji više projekata koje jedna organizacija treba uspešno da sprovede ili jedan jako složen projekat koji unutar sebe objedinjuje više potprojekata. U takvim situacijama zna se desiti da projektni menadžer sa svojim timom ne može da ispuni projektne obaveze. Rešenje problema leži u uvođenju novog pristupa. Taj novi pristup, tj. koncept, naziva se program menadžment. Program menadžment je razvijen kao potreba da se savlada složenost upravljanja određenim poduhvatima koji sadrže nekoliko relativno nezavisnih projekata, gde osnovni koncept projektnog menadžmenta nije mogao da pruži željene rezultate, pre svega, zbog veličine i složenosti programa i broja ljudi koji su uključeni u realizaciju programa.

Kod program menadžmenta se koristi termin program gde se pod programom podrazumeva veliki i složeni poduhvat koji sadrži više projekata ili potprojekata, gde se svaki potprojekat odnosi na jedan aspekat poduhvata koji se tretira kao program. Zadaci program menadžmenta su:

 • razvijanje programa koji podržavaju misiju i ciljeve organizacije;
 • kreiranje budžeta i operativnog plana za programe;
 • koordinacija između timova;
 • analiza rizika i implementacija promena;
 • saradnja sa stejkholderima.

Plan i program predavanja

1. Uvod u sistem menadžmenta projekata

 • Projekat, menadžment, projektni menadžment i sistema menadžment
 • Uvođenje sistema menadžmenta u organizaciju

2. Principi organizovanja u okviru sistema menadžmenta

 • Teorija sistemskog pristupa u menadžmentu
 • Principi organizovanja u okviru sistema menadžmenta projekata
 • Specijalizacija
 • Standardizacija
 • Kooperacija
 • Integracija
 • Centralizacija i decentralizacija

 3. Tradicionalne organizacione strukture

 • Organizaciona struktura
 • Funkcionalna organizaciona struktura
 • Proizvodna organizaciona struktura
 • Procesna organizaciona struktura
 • Teritorijalna organizaciona struktura
 • Diviziona organizaciona struktura

4. Organske organizacione strukture i reinženjering

 • Projektna organizaciona struktura
 • Matrična organizaciona struktura
 • Organizaciona struktura po strateškim poslovnim jedinicama
 • Inovativna organizaciona struktura
 • Kontingencijska organizaciona struktura
 • Izbor organizacione strukture
 • Reinženjering

5. Strukturiranje virtuelnih organizacija kao savremenog modela organizacione strukture

 • Virtuelni projektni menadžment
 • Polazne osnove organizacionog strukturiranja virtuelnih organizacija
 • Strukturiranje virtuelnih organizacija

6. Program menadžment kao nova tendencija sistema menadžmenta projekata

 • Program menadžment
 • Projektni menadžment i program menadžment
 • Tipovi program menadžmenta

7. Uspostavljanje sistema menadžmenta u organizaciji

 • Uvođenje integrisanog sistema menadžmenta
 • Smernice za projekat integrisanog sistema menadžmenta
 • Elementi sistema upravljanja projektima

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se