Koje osobine i veštine čine odličnog HR menadžera još boljim?

Menadžer ljudskih resursa je od presudnog značaja za razvoj svakog preduzeća, pošto su zaposleni srž svakog posla i najvažniji kapital sa kojim jedna organizacija raspolaže. Upravo zbog toga, u okviru svake uspešne kompanije važno je da postoji osoba koja će znati da na pravi način usmeri ovaj resurs i organizuje zaposlene, kako bi se ostvarili najviši korporativni ciljevi.

osobine uspesnog HR menadzera

Zadatak HR menadžera (nekada zaposlenog u kadrovskoj) je da izvede analizu kadrova, da osmisli i implementira profitabilne metode za regrutovanje kadrova i njihovo zapošljavanje, izradi procese motivacije i nagrađivanja zaposlenih, osmisli planove za trening i razvoj, kreira metode za jačanje produktivnosti i građenje karijere zaposlenih.

Komunikacija i međuljudski odnosi

HR menadžeri čine osnovnu vezu između poslodavca i zaposlenih, i samim tim predstavljaju nezamenjivu kariku u svakoj modernoj kompaniji, i samim tim je neophodno da poseduju relevantne sposobnosti, kao što je vrhunska veština komunikacije i veština održavanja dobrih međuljudskih odnosa. Kako bi na efikasan način prenosili određene poruke između višeg menadžmenta i zaposlenih, vi treba da raspolažete izuzetnim verbalnim i pisanim komunikacijskim sposobnostima.

Prema industrijskim stručnjacima, od nemerljive je važnosti da budete i dobar slušalac. Na kraju krajeva, vaš najvažniji posao je da uspešno upravljate najvažnijim resursom jedne kompanije - zaposlenima. Preporučujemo vam da konstantno usavršavate svoju savetodavnu ulogu, kako biste što lakše upravljali organizacijom i doprineli ostvarenju biznis ciljeva organizacije.

 

medjuljudski odnosi

 

Budite nepristrasni i pouzdani

Šta radi menadžer ljudskih resursa? Zadatak HR profesionalca je da uspostavi idealnu klimu u firmi, kako bi njeni zaposleni optimalno obavljali posao, a cilj svega je visok nivo zadovoljstva zaposlenih. Imajte ovo u vidu kad vam se sledeći put obrati jedan od zaposlenih sa nekim specifičnim problemom. Nemojte donositi zaključke na prečac, i nikako nemojte favorizovati učesnike konflikta, čak i ako se radi o vašem dobrom prijatelju ili kolegi. Budite objektivni i pokušajte rešiti problem na što bezbolniji i objektivniji način.

Nemojte zaboraviti da, pored toga što morate zadobiti poverenje i poštovanje starijih menadžera, kako biste uspeli u ovom poslu neophodno je da izgradite dobre odnose i sa zaposlenima. Ako ste pravični, vi ćete brzo postati autoritet, a istovremeno i mentor i nadahnuće zaposlenima kojima upravljate. 

 

Organizacija i samodisciplina

Jedna od najvažnijih karakteristika menadžera zaduženih za ljudske resurse jeste sposobnost dobre organizacije. Mudro upravljanje vremenom je izazov za većinu menadžera. Vreme se ne može proizvesti, vreme je neobnovljivi resurs, vreme je nezamenljivo, vreme je novac.

Vreme je, takođe, verni partner svakog uspešnog HR menadžera.

Efikasno upravljanje vremenom je kada sve svoje radne zadatke izvršite na vreme, bilo da je reč o regrutaciji novih kandidata za posao, bilo da radite na rešavanju pitanja zaposlenih ili kreirate strategiju zapošljavanja. Na vama je da postavljate standarde ponašanja i rada, a da bi mogao ostvariti taj cilj, menadžer mora biti pouzdan, poštovan i osoba od integriteta.

Definišite ličnu viziju i ciljeve, odredite prioritete, izradite plan aktivnosti, koristite godišnje, mesečne, dnevne planove, koristite neke od alata za upravljanje vremenom, da biste mogli uspešno usvojiti veštinu upravljanja svojim i tuđim vremenom.

organizacija i disciplina

 

Poslovni moral i etika

Sektor ljudskih resursa predstavlja savest jedne kompanije. Kao takav vitalan element jedne organizacije, HR menadžeri su dužni da pruže primer poslovnog ponašanja u okviru jedne kompanije.

Pod poslovnom etikom se podrazumeva i organizaciona, korporativna kultura koja se odnosi na pravila etičkog ponašanja, osnovne vrednosne sisteme, etičke principe i specifična etička pravila koja kompanija nastoji da primeni. Kako bi na efikasan način mogli da navedete zaposlene da poštuju poverljive informacije i poštuju smernice kompanije, morate zaslužiti njihovo poverenje.

Pored gore navedenih osobina i veština, stručnjak za upravljanje ljudskim resursima mora biti upoznat i sa poslovanjem firme u kojoj je zaposlen. Oni moraju da poznaju interne propise firme (ugovore, pravilnike, statut), zakone i zakonske propise, kako bi svoje zadatke izvršavali efikasno i na vreme.

Kao kvalitetan profesionalac lakše dolazite u poziciju uticaja, autoriteta, odlične naplate svojih novih sposobnosti. Zato je veoma bitno da konstantno radite na sebi i usavršavate svoje veštine. Business Academy vam omogućava da svoju specijalnost primenite pravilno.

  • 01.10.2015 16:56

Komentar