Plan i program - Menadžment ljudskih resursa 2014/2015.

Program Menadžment ljudskih resursa primarno nudi obuku za upravljanje i planiranje ključnim faktorom uspešnog poslovanja svake kompanije – ljudskim resursima. Programom je obuhvaćeno opšte potrebno znanje iz oblasti menadžmenta, načini savremenog poslovanja, odn. radni ambijent menadžera ljudskih resursa sa pogodnostima i teškoćama na koje nailazi, do specifičnosti vezanih za samu prirodu njegovog posla, a koje su od presudnog značaja za uspešno izvršavanje svih zadatka.

Za svaku poslovnu situaciju postoji povoljno rešenje. Važan je izbor!

Da preuzmete plan i program u pdf formatu, kliknite na:
BusinessAcademy Menadžment ljudskih resursa - Plan i program 2014.


Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:


BUSINESS SKILLS


BIZNIS, BUSINESS

fond
 
Obavezan/Izborni
Poslovna dokumentacija, Business Documentation

3

Izborni

Poslovno pravo, Business Law

3

Obavezan

Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization

3

Izborni

Preduzetništvo, Entrepreneurship
6Obavezan


MARKETING, MARKETING

  
Osnove marketinga, Marketing Fundamentals
6
Obavezan

Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS

3

Obavezan

SWOT analiza, SWOT Analysis

3

Obavezan

Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation

3

Obavezan

Strateški marketing, Strategic Marketing

6

Obavezan

Upravljanje marketingom, Marketing Management

3

Izborni

Internet marketing, Internet Marketing

6

Izborni

Interni marketing, Internal Marketing*

3

Izborni

Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour

6

Obavezan

Marketing planiranje, Marketing Planning

6

Obavezan

Brending, Branding

6

Izborni

Integrisane marketing aktivnosti, Integrated Marketing Communications*
6
Izborni
Marketing u uslužnim delatnostima, Services Marketing*6
Izborni
Medjunarodni marketing, International Marketing
6
Obavezan
Poslovni Marketing, Business to Business Marketing*3
Izborni
Društveni marketing, Social Marketing*6
Izborni

 

PRODAJA, SALES

  
Upravljanje prodajom, Sales Management
3
Izborni


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING

  
Finansijski menadžment, Financial Management
12Obavezan
Osnove ekonomije, Basics of Economics

12

Obavezan

Makroekonomija, Macroeconomics
12
Izborni
Mikroekonomija, Microeconomics 12Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers
 6Obavezan
Računovodstvo, Accounting
 9Obavezan
Računovodstvo troškova, Cost Accounting
 6Obavezan


MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION

  

Osnove menadžmenta, Management Basics

6

Obavezan

Funkcije menadžmenta, Management Functions 3
Obavezan
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle

3

Izborni

Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design

3

Obavezan

Moć i autoritet, Power and Authority

3

Izborni

Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior

3

Izborni

Liderstvo, Leadership

3

Obavezan

Upravljanje promenama, Change Management*

3

Izborni

Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business*6Obavezan
Menadžment znanja, Knowledge Management*

3

Izborni

Strategijski menadžment, Strategic Management

6

Obavezan

Multinacionalne kompanije, Multinational Companies
3
Obavezan
Upravljanje radnim performansama, Performance Management*
6
Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management*

3

Izborni

Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control
6
Obavezan
Krizni menadžment, Crisis Management
3Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management
3Izborni
Korporativna odgovornost3Izborni
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems
6Obavezan
Operacioni menadžment, Operations Management6
Obavezan
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera*
3
Obavezan

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics

6

Obavezan

Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection

3

Obavezan

Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resouce Finding

3

Obavezan

Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting and termination of employment*

6

Obavezan

Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education

3

Obavezan

Praćenje i razvoj ljudskih resursa, Human Resouce Monitoring and Development

3

Obavezan

Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation

3

Obavezan

Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment

3

Obavezan

Sistem nagrađivanja, Compensation System*

6

Obavezan

Strateško upravljanje ljudskim resursima, Strategic HR Management

6

Obavezan

Coaching*

3

Obavezan
Psihologija ličnosti, Personality Psychology

6

Obavezan

Psihologija organizacije, Organization Psychology

6

Obavezan

Zaštita na radu, Workplace Safety*

3

Obavezan

Međuljudski odnosi u organizaciji, Employee Relations

6

Obavezan

Afirmativna aktivnost u zapošljavanju, Affirmative Action in Employment*

3

Obavezan

Sindikalno i nesindikalno radno okruženje, Unionized and Non-unionized Work Environment*

3

Obavezan

Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations*

3

Obavezan

Mobing

3

Obavezan

Analiza posla, Work Analysis
3
Obavezan


MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT

 

 
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics6

Obavezan

Upravljanje timovima, Team Management

3

Izborni

Upravljanje komunikacijama na projektu, Project Communication Management
3
Izborni
Upravljanje investicijama, Investment Management
6
Obavezan
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques3
Obavezan

ODNOSI S JAVNOŠĆU
  
Osnove odnosa s javnošću

6

Obavezan

Interni odnosi s javnošću*

6

Izborni

Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija

3

Izborni

Interkulturne komunikacije

3

Izborni

Korporativne komunikacije

3

Izborni


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS

  

Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business

6

Izborni

Menadžment informacioni sistemi, Management Information Systems

6

Izborni

Elektronsko poslovanje, E-business6
Izborni


PERSONAL SKILLS


LIČNOST, PERSONALITY

  

Planiranje karijere, Life and Career Planning

3

Izborni

Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing

3

Izborni

Poslovni bonton, Business bon ton

3

Izborni

Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management

3

Izborni

Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers
6
Izborni
Inteligencija, Intelligence
3
Izborni
Principi bogaćenja i investiranja

3

Izborni


EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

  

Upravljanje vremenom, Time Management

3

Izborni

Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation

3

Izborni

Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication

9

Izborni

Upravljanje informacijama, Information Management

3

Izborni

Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management

3

Izborni

Efektivne tehnike pregovaranja, Effective Negotiation

3

Izborni

Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making

3

Izborni

Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques

6

Izborni


IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS*

  

Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials

10

Obavezan

Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials

4

Obavezan

Obrada teksta, ECDL Word Processing

14

Obavezan

Tabelarne kalkulacije, ECDL Spreadsheets

16

Obavezan

Prezentacije, ECDL Presentation

12

Izborni

Baze podataka, Access
12
Izborni

Obrada slika, ECDL Image Editing

12

Izborni

Obrada internet stranica, ECDL Web Editing
12

Izborni


ENGLESKI JEZIK, ENGLISH*

  
Engleski početni, English Starter**
36Obavezan
Engleski osnovni, English Elementary**
36Obavezan
Engleski niži srednji, English Pre-Intermediate Level**
36Obavezan

Engleski srednji nivo, English Intermediate Level**

36

Obavezan

Engleski viši nivo, English Upper Intermediate Level**

36

Obavezan

Poslovni engleski jezik, Business English

24

Izborni

   
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)***
36
Pripremni kurs


Napomena: kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.** Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.


*** Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Internediate Level.

 

Plan i program Menadžment ljudskih resursa 2014
Da preuzmete plan i program u pdf formatu, kliknite na BusinessAcademy Menadžment ljudskih resursa - Plan i program 2014.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Želite odličnu zaradu?

Možemo da pomognemo. Slaćemo Vam uputstva, pozive na besplatne seminare i vesti sa BA. Samo unesite Vaš e-mail i ime.

E-mail:
Ime:
 

Šta kažu naši polaznici

“Brzo učenje, primeri iz prakse, puno korisnih informacija. Profesori i osoblje su uvek dostupni, sa uvek spremnim informacijama. Sve pohvale za koncept i sadržaj predavanja. Sa ovakvim obrazovanjem stvarno očekujem bolju priliku za posao i osnivanje sopstvenog biznisa...”  Kristina Orahovac, Beograd

“Sada mnogo bolje razumem sve procese u organizaciji i imam jasniju sliku šta treba promeniti, šta zadržati, kako upravljati timom i motivisati sve njegove članove. Primenjujem nove metode, koristim stečena znanja, lakše sklapam poslove i ono što je najbitnije – bolje zarađujem...“ Vladimir Ljubić, Beograd

"Živim u Podgorici i radim na mestu izvšnog direktora u „Europlakatu“. Puno radim, vremena imam jako malo. Online varijanta koju nudi BusinessAcademy je jedini prihvatljiv način učenja za mene. Već sam planirala upis sledećeg odseka...“ Branka Pavlović, Podgorica

Šta je dobro da znate o BusinessAcademy
Zahvaljujući ovim naprednim programima imaćete prednost pri zapošljavanju ili napredovanju i nad kolegama koji imaju više radnog iskustva od Vas.

Među polaznicima: Direktori, menadžeri i zaposleni preduzeća kao što su Metro Cash & Carry, Telenor, Aerodrom Nikola Tesla, US Steel, Avon, Pfizer, Comtrade, Carlsberg, Forma Ideale, Tetrapak, Tehnomarket, Leo Burnett, Volkswagen, Imlek, Castrol, Jugohemija, Promonte. Direktori i zaposleni u srednjim i malim preduzećima, bankama, ambasadama, javnim ustanovama. Isto tako, ambiciozni ljudi koji traže kvalitetan posao. Vi?

Besplatno proverite svoje znanje: e-testovi
Besplatni testovi iz menadžmenta, marketinga, računara, engleskog jezika.

Kako da obezbedite finansiranje 20% cene školovanja
Uspesi prethodnih polaznika su nas podstakli da Vašoj generaciji olakšamo još više. Ako ispunjavate 4 uslova, mi možemo preuzeti finansiranje dela školarine dok god se Vi ne zaposlite.

Veštine za 21. vek
Pročitajte koje su vam veštine neophodne kako biste bili uspešni u 21. veku.

Copyright 2014 © BusinessAcademy, ogranak LINK group-a. Sva prava zadržana. Privatnost. Jednakost u obrazovanju. Pravila školovanja. Pravila školovanja od 06.05.2014.
Služba za prijem polaznika: office@biznis-akademija.com Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
+381 (11) 7856 110, +381 (11) 7856 140
Powered by LINK CMS.