Vreme je za bolji posao

EBCL

Opis kursa
Na kursu se upoznajete sa pravnim okruženjem poslovanja, ugovorima (priroda i terminologija, sporazumi, pravne činjenice, sposobnost i pravni pristanak, zakonitost, pisanje i forma, prava trećih lica, karakteristike i oblici ispunjenja obaveza, raskid ugovora, pravna sredstva i sl). Učite osnovne pojmove računovodstva, kao što su ciljevi godišnjeg finansijskog izveštaja, funkcija i struktura bilansa stanja, sredstva, aktiva, kapital i obaveze, pasiva, inventar, bilans uspeha, princip nastanka poslovnog događaja, rezervisanja za pokriće zakonskih i neplaniranih troškova, amortizacija, troškovi kapitala, faze u izračunavanju bilansa uspeha, analiza bilansa uspeha, analiza finansijskih izveštaja... Upoznajete se sa osnovnim pojmovima i zadacima računovodstva troškova, kao i načinima formiranje cena, i pojmovima profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti, uz objašnjenje odnosa kapitala i ukupnog kapitala - poluga, novčani tok i produktivnost.
 
Cilj kursa
Cilj kursa je da steknete potrebno znanje za samostalno kreiranje i proveravanje ugovora. Da naučite da tumačite jednostavan finansijski izveštaj i na osnovu njega izvučete osnovni zaključak. Cilj je i da steknete znanje koje će Vam pomoći da objasnite posledice po godišnji rezultat troškova koji se moraju kapitalizovati i troškova koji se mogu neposredno otpisati. Da znate da definišete i objasnite termin centar troškova i navedete primere. Da možete da izračunate troškove za određeni troškovni centar, kratkoročnu i dugoročnu najnižu cenu (za kompaniju koja proizvodi jedan proizvod), objasnite pozitivne i negativne efekte agresivne politike cena. Pored toga, cilj kursa je da ovladate veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kojeg prinosa od vlasničkog kapitala. Da možete da odredite da li je važnija likvidnost ili profitabilnost i da objasnite zašto je to tako.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.